ข้อสอบวิชาการศึกษา ชุดที่ 1
ข้อสอบวิชาการศึกษา ชุดที่ 1
- Advertisement -

ข้อสอบวิชาการศึกษา ชุดที่ 1

สวัสดีท่านสมาชิกทาง บ้านของครู MR.KRON ขอบคุณที่ติดตามความรู้จากเรา วันนี้เราได้นำข้อสอบเกี่ยวกับวิชาการศึกษาในโลกออนไลน์ที่ล้าสมัยมาปรับปรุงและเรียบเรียงใหม่ เพื่อให้เป็นเป็นปัจจุบันและได้ทำเป็นข้อสอบให้ท่าได้ฝึกทำฟรี

เริ่มได้เลย


จงตอบคำถามให้ถูกต้อง ข้อสอบวิชาการศึกษาชุดที่ 1

หลักการสำคัญของการออกแบบหน่วยการเรียนรู้ คือข้อใด
การตัดสินให้ระดับผลการเรียนการอ่าน การคิด การวิเคราะห์และเขียน และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ข้อใดถูกที่สุด
เพื่อให้ระดับผลการเรียนรายวิชา ในระดับประถมศึกษา ข้อใดถูกที่สุด
ขั้นแรกของการออกแบบการจัดการเรียนรู้ คือข้อใด
ข้อใดคือสิ่งที่หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 กำหนดเป็นเป้าหมายในการพัฒนาผู้เรียน
ลักษณะของหลักสูตรที่ดีควรเป็นตามข้อใดมากที่สุด
ออกแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค Backward Design ซึ่งมี 3 ขั้นตอนใหญ่ ๆ ข้อใดกล่าวผิด
ข้อใดไม่ใช่บริบทของสถานศึกษาที่นามาพิจารณาในการจัดโครงสร้างเวลาเรียน
ข้อใดคือเป้าหมายของการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551
สิ่งที่กำหนดเป็นกรอบทิศทางในการจัดการเรียนการสอนและการวัดประเมินผล ของครู
ตรวจคำตอบ

เป็นอย่างไรกันบ้างสำหรับการทำข้อสอบวิชาการศึกษา ถ้าหาก ได้คะแนนเท่าไหร่ อย่าลืมแจ้งกนด้วยน๊ะ ที่หน้าเพจ จะได้ทราบว่ามีคนสนใจฝึกทำเราจะได้พัฒนา ลงให้ฝึกกันต่อๆไป จ้า

เพจ : บ้านของครู MR.KRON

เพิ่มเพื่อน
- Advertisement -