หลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตรชุดที่ 2

3346
ข้อสอบหลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตรชุดที่ 2
ข้อสอบหลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตรชุดที่ 2

ข้อสอบหลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร ชุดที่ 1

วันนี้ทางบ้านของครูโดย MR.KRON ได้รวบรวมปรับปรุงข้อสอบวิชาการศึกษาใหม่ ให้สมาชิกได้ทำการฝึกทดสอบกัน ในส่วนของหลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร ชุดที่ 1 ครับ 

 

จงตอบคำถามต่อไปนี้ให้ถูกต้อง เรื่องหลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร

ผู้ใดให้ความเห็นชอบใช้หลักสูตรสถานศึกษา
ใครเป็นผู้กำหนดหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
การจัดทำสาระหลักสูตรถือเป็นหน้าที่หลักของใคร
ผู้ใดมีหน้าที่ดำเนินการการประกันคุณภาพภายใน
ข้อใดตรงกับความหมายของคำว่า “การศึกษา”
ข้อใดไม่ใช่ สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน
สิ่งใดที่กำหนดให้ผู้เรียนทุกคนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานจำเป็นต้องเรียนรู้
ข้อกำหนดเกี่ยวกับคุณลักษณะ คุณภาพที่พึงประสงค์และมาตรฐานที่ต้องการให้เกิดขึ้นในสถานศึกษา ทุกแห่ง และเพื่อใช้เป็นหลักในการเทียบเคียงสำหรับการส่งเสริมและกำกับดูแล การตรวจสอบ การประเมินผลและการประกันคุณภาพทางการศึกษาตรงกับข้อใด
ข้อใดไม่ใช่ หลักการจัดการศึกษา
ข้อใดไม่ใช่ หลักการ ของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551
ตรวจคำตอบ