- Advertisement -
หากท่านได้รับแต่งตั้งเป็นครูผู้ช่วยท่านจะทำอะไรเป็นสิ่งแรกในการจัดการเรียนรู้
.สิ่งใดที่นำไปใช้กำหนดเนื้อหา จัดหน่วยการเรียนรู้ จัดการเรียนการสอน เป็นเกณฑ์สำคัญในการวัดและประเมินผลเพื่อตรวจสอบคุณภาพผู้เรียน
จุดหมายของหลักสูตรฯ 2551 ต้องการให้เกิดกับผู้เรียนเมื่อจบการศึกษาระดับใดมากที่สุด
ข้อใดไม่ใช่สมรรถนะสำคัญของผู้เรียนตามหลักสูตร
ข้อใดไม่ใช่จุดหมายหลักสูตรฯ 2551
ใครมีบทบาทสำคัญในการนำหลักสูตรไปใช้เพื่อพัฒนาที่แท้จริง
ข้อใดไม่จัดอยู่ในวิสัยทัศน์ของหลักสูตรฯ 51
ข้อใดไม่ใช่หลักการหลักสูตรฯ 2551
วิสัยทัศน์ของหลักสูตรแกนกลางฯ 2551 สอดคล้องกับข้อใดมากที่สุด
ส่วนใดของหลักสูตรฯ 2551 เป็นเป้าหมาย สำหรับพัฒนาเด็กและเยาวชน
ตรวจคำตอบ

ได้คะแนนกันเท่าไหร่ อย่าลืมแจ้งกันด้วยนะครับ จะได้มีกำลังใจลงชุดต่อๆไป

แจ้งได้ที่ หน้าเพจ บ้านของครู MR.KRON

- Advertisement -