การพานักเรียน และนักศึกษาไปนอกสถานศึกษา
การพานักเรียน และนักศึกษาไปนอกสถานศึกษา
- Advertisement -

. การพานักเรียนและนักศึกษาไปนอกสถานศึกษา  หมายความว่า การที่หัวหน้าสถานศึกษาหรือผู้ที่หัวหน้าสถานศึกษามอบหมาย พานักเรียนและนักศึกษาไปทำกิจกรรมการเรียนการสอนนอกสถานศึกษา ซึ่งอาจไปเวลาเปิดทำการสอนหรือไม่ก็ได้ หรือไปทำกิจกรรมการเดินทางไกล และการเข้าค่ายพักแรมของลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด แต่ไม่ร่วมถึงการไปนอกสถานศึกษาตามคำสั่งราชการ

>> การพานักเรียนและนักศึกษาไปนอกสถานศึกษา จำแนกเป็น 3 ประเภท

1)  การพาไปนอกสถานศึกษาไม่พักแรม

2 ) การพาไปนอกสถานศึกษาพักแรม

3)  การพาไปนอกราชอาณาจักร

>> การพานักเรียนและนักศึกษาไปนอกสถานศึกษา

           – ให้เป็นไปตามความสมัครใจของนักเรียนและนักศึกษา

           – โดยความยินยอมของผู้ปกครอง

>> การพานักเรียนและนักศึกษาไปนอกสถานศึกษาทุกประเภทให้ปฏิบัติดังนี้

          1.ต้องคำนึงถึงความปลอดภัยในการเดินทางและการพักแรมเป็นอันดับแรก

           2. ต้องได้รับอนุญาตก่อน

          3. ให้หัวหน้าสถานศึกษาหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าสถานศึกษา จำนวน 1 คน เป็นผู้ควบคุม และจะต้องมีครูหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าสถานศึกษา จำนวน 1 คน ต่อนักเรียนไม่เกิน 30 คน เป็นผู้ช่วยควบคุม

           กรณีที่มีนักเรียนและนักศึกษาเป็นหญิงไปด้วย ให้มีครูสตรีควบคุมไปด้วยตามความเหมาะสม

           4. ให้หัวหน้าสถานศึกษาเป็นผู้พิจารณาเลือกเส้นทางที่จะเดินทาง ยานพาหะนะที่ใช้ในการเดินทางต้องอยู่ในสภาพมั่นคงแข็งแรง รวมถึงพนักงานขับรถหรือควบคุมยานพาหะนะที่มีความรู้ความชำนาญด้วย

           5. ในการเดินทางให้พิจารณาขอความร่วมมือไปยังหัวหน้าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขอคำแนะนำหรือขอความร่วมมืออื่นๆ เท่าที่จำเป็น รวมทั้งจัดให้มีป้ายข้อความที่ระบุโครงการ กิจกรรม และสถานศึกษาแสดงให้เด่นชัดที่ด้านข้างรถ และมีหมายเลขกำกับติดที่หน้า และด้านหลังรถใรตำแหน่งที่เห็นชัดเจน

           กรณีพานักเรียนและนักศึกษาไปนอกสถานศึกษาโดยใช้รถโดยสารไม่ต่ำกว่า 40 ที่นั่ง จำนวน 3 คัน ขึ้นไป ควรจัดให้มีรถนำขบวน สำหรับการใช้รถโดยสารที่ต่ำกว่า 40 ที่นั่ง 3 คันขึ้นไปให้หัวหน้าสถานศึกษาพิจารณาตามความเหมาะสม

           6.จัดให้มีอุปกรณ์ปฐมพยาบาลเบื้องต้นประจำรถ หรือยานพาหนะ และดูแลนักเรียนและนักเรียนที่มีโรคประจำตัวเป็นพิเศษ

           7.เพื่อการคุ้มครองความปลอดภัยในชีวิตและร่างกายของนักเรียนและนักศึกษาในการพานักเรียนและนักศึกษาไปนอกสถานศึกษา ให้สถานศึกษาจัดให้มีการประกันภัยการเดินทางแก่นักเรียนและนักศึกษา เว้นแต่สถานศึกษาได้จัดให้มีประกันภัยที่คุ้มครองกรณีดังกล่าวแก่นักเรียนและนักศึกษาอยู่ก่อนแล้ว

>> บุคคลดังต่อไปนี้เป็นผู้มีอำนาจพิจารณาอนุญาต การพานักเรียนและนักศึกษาไปนอกสถานศึกษา

1. หัวหน้าสถานศึกษา สำหรับการพานักเรียนไปนอกสถานศึกษาไม่พักแรม

2. ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา ผู้อนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชน ผู้มีอำนาจเหนือสถานศึกษาขึ้นไปอีก ชั้นหนึ่ง หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายแล้วแต่กรณี  สำหรับการพาไปนอกสถานศึกษาพักแรม

3. หัวหน้าส่วนราชการหรือผู้ที่ได้รับการมอบหมาย สำหรับการพาไปนอกราชอาณาจักร

>> ให้สถานศึกษาส่งคำขออนุญาตพร้อมโครงการที่จะพานักเรียนและนักศึกษาไปนอกสถานศึกษาต่อผู้มีอำนาจพิจารณาอนุญาตก่อนวันเดินทาง

– ไม่น้อยกว่า 15 วัน หากไม่สามาถยื่นคำขอได้ทันภายในกำหนดเวลาดังกล่าว ให้ชี้แจงเหตุผลความจำเป็นด้วย เมื่อได้รับอนุญาตแล้วจึงออกเดินทางได้

- Advertisement -