พรบ.ระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร ล่าสุด
พรบ.ระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร ล่าสุด
- Advertisement -

สรุปพรบ.ระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร ฯ สำหรับการอ่านสอบครูผู้ช่วย เราได้วิเคราะห์จากการสอบครู กทม. ในปีที่ผ่านๆมา และอัพเดทให้ล่าสุดตลอดเวลา เพื่อผู้ที่กำลังจะสอบครูผู้ช่วย กทม. ในส่วนของกฎหมาย ครู กทม.

=> การจัดระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร

1.การจัดระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร

– กรุงเทพมหานคร มีฐานะเป็นนิติบุคคลและเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น
– การแก้ไขเปลี่ยนแปลงอาณาเขตท้องที่กรุงเทพมหานครให้ตราเป็นพระราชบัญญัติ
– ให้แบ่งพื้นที่การบริหารกรุงเทพมหานครเป็นเขตและแขวง
– การเปลี่ยนแปลงพื้นที่เขตให้ทำเป็น ประกาศของกระทรวงมหาดไทย
– การเปลี่ยนแปลงพื้นที่แขวง ให้ทำเป็น ประกาศของกรุงเทพมหานคร
– รัฐมนตรีว่าการกระทวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้

2. บทบัญญัติแห่งกฎหมายใดอ้างถึง

 • เขตท้องที่จังหวัดให้ หมายถึง กรุงเทพมหานคร
 • เขตท้องที่อำเภอให้ หมายถึง เขต
 • เขตท้องที่ตำบลให้ หมายถึง แขวง
 • อ้างถึงหัวหน้าเขตให้ หมายถึง ผู้อำนวยการเขตตามพระราชบัญญัตินี้

3.การบริหารกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย

1) สภากรุงเทพมหานคร และ 2) ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

4. สภากรุงเทพมหานคร

-> สภากรุงเทพมหานครประกอบด้วย
– สมาชิกสภากรุงเทพมหานครจำนวนเขตละ หนึ่งคน ซึ่งเลือกตั้งขึ้นโดยราษฎรผู้มีสิทธิเลือกตั้งในแต่ละเขต

-> แต่เขตใดมีราษฎรเกินหนึ่งแสนห้าหมื่นคน
– ให้มีสมาชิกสภากรุงเทพมหานครเพิ่มขึ้นทุกหนึ่งแสนห้าหมื่นคนต่อสมาชิกสภา
กรุงเทพมหานครหนึ่งคน
– เศษของหนึ่งแสนห้าหมื่นคนถ้าเกินเจ็ดหมื่นห้าพันคนให้มีสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร
เพิ่มขึ้นอีกหนึ่งคน

-> อายุของสภากรุงเทพมหานครมีกำหนดคราวละ 4 ปีนับแต่วันเลือกตั้ง
– สมาชิกภาพของสมาชิกสภากรุงเทพมหานครเริ่มตั้งแต่วันเลือกตั้งและอยู่ใน ตำแหน่งตามอายุ
ของสภากรุงเทพมหานคร
– เมื่อตำแหน่งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครว่างลงและมีการเลือกสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร
เข้ามาแทน ให้สมาชิกสภากรุงเทพมหานครซึ่งเข้ามาแทนนั้นอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าอายุของ
สภากรุงเทพมหานครที่เหลืออยู่

-> ตำแหน่งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครว่างลงเพราะเหตุอื่น
– ให้มีการเลือกตั้งภายในกำหนดเวลา 90 วัน เว้นแต่เหลือไม่ถึง 180 วัน
– ผู้เข้ามาแทนนั้นให้อยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าอายุของสภากรุงเทพมหานครที่เหลืออยู่

-> สมาชิกสภากรุงเทพมหานครต้องไม่ดำรงตำแหน่งปฏิบัติหน้าที่อื่นใดในที่ดังต่อไปนี้
(1) ส่วนราชการ
(2) หน่วยงานของรัฐ
(3) รัฐวิสาหกิจ
(4) การพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร บริษัท ซึ่งกรุงเทพมหานครถือหุ้น
(5) ตำแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น
(6) พนักงานส่วนท้องถิ่น

-> การเรียกประชุมสภากรุงเทพมหานคร
ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเรียกประชุมสภากรุงเทพมหานครประชุมเป็นครั้งแรกภายใน 15 วันนับแต่วันเลือกตั้งเสร็จ ให้มีสมัยประชุมสามัญของสภากรุงเทพมหานครไม่น้อยกว่า 2 สมัย แต่ต้องไม่เกิน 4 สมัย

สมัยประชุมสามัญของสภากรุงเทพมหานครสมัยหนึ่งๆ ให้มีกำหนดเวลา 30 วันแต่ถ้ามีกรณี จำเป็นให้ประธานสภากรุงเทพมหานครสั่งขยายครั้งละไม่เกิน 15 วัน

การปิดสมัยประชุมสามัญก่อนครบกำหนดกระทำได้แต่โดยความเห็นชอบของสภากรุงเทพมหานครให้ประธานสภากรุงเทพมหานครประชุมตามสมัยประชุมและเป็นผู้เปิดหรือปิดการประชุม

-> การประชุมสมัยวิสามัญ
กรณีเป็นการจำเป็นเพื่อประโยชน์ของกรุงเทพมหานคร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร หรือสมาชิกสภากรุงเทพมหานครมีจำนวน ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3ของจำนวนสมาชิกทั้งหมด อาจทำคำร้องยื่นต่อประธานสภkกรุงเทพมหานคร ขอให้เรียกประชุมเป็นการประชุมสมัยวิสามัญได้ ให้เรียกประชุม โดยกำหนดวันประชุมภายใน15 วันนับแต่วันได้รับคำร้อง สมัยประชุมวิสามัญให้มีกำหนดเวลา 30 วันเช่นเดียวกับสมัยประชุมสามัญ

-> สิทธิในการเข้าชื่อเสนอญัตติขอให้เปิดอภิปรายทั่วไป
– สมาชิกสภากรุงเทพมหานครจำนวนไม่น้อยกว่า 2 ใน 5 มีสิทธิเข้าชื่อเสนอญัตติขอให้เปิด
อภิปรายทั่วไป เพื่อให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแถลงข้อเท็จจริงหรือแสดงความคิดเห็นในปัญหาอัน
เกี่ยวกับการบริหารราชการกรุงเทพมหานคร

– ให้ยื่นต่อประธานสภากรุงเทพมหานครแจ้งไปยังผู้ว่าราชการ ซึ่งต้องไม่ช้ากว่า 15 วันนับแต่
วันที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้รับแจ้ง

– การเปิดอภิปรายทั่วไปตามมาตรานี้สภากรุงเทพมหานครจะลงมติในปัญหาที่อภิปลายมิได้

5.ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

 • ผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า สามสิบห้าปีนับถึงวันเลือกตั้ง สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี
 • ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครมีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละสี่ปีนับแต่วันเลือกตั้ง แต่จะดำรงตำแหน่งติดต่อกันเกินสองวาระไม่ได้
 • ในกรณีที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครดำรงตำแหน่งไม่ครบระยะเวลาสี่ปีก็ให้ถือว่าเป็นหนึ่งวาระ และเมื่อได้ดำรงตำแหน่งสองวาระติดต่อกันแล้วจะดำรงตำแหน่งได้อีกเมื่อพ้นระยะเวลาสี่ปีนับแต่ วันพ้นจากตำแหน่ง
 • เริ่มนับวาระใหม่ดำรงตำแหน่งนับแต่วันเลือกตั้งและมอบหมายงานในหน้าที่ภายใน 7 วันนับแต่วันเลือกตั้ง

เขตและสภาเขต ของกรุงเทพมหานคร

 • สำนักงานเขต
  – มีผู้อำนวยการเขตเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการกรุงเทพมหานครและลูกจ้างกรุงเทพมหานคร รับผิดชอบการปฏิบัติราชการภายในเขต จะให้มีผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตคนหนึ่งหรือหลายคนเป็นผู้ช่วยก็ได้
 • ในเขตหนึ่งๆ ให้มีสภาเขต ประกอบด้วย สมาชิกซึ่งมาจากการเลือกตั้งมีจำนวนอย่างน้อยเขตละ 7 คน ถ้าเขตใดมีราษฎรเกิน 100,000 คน ให้มีการเลือกตั้งในเขตนั้นเพิ่มขึ้น 1 คนต่อจำนวน ราษฎรทุกหนึ่งแสนคน เศษของหนึ่งแสน ถ้าถึงหรือเกิน 50,000 ให้นับเป็นหนึ่งแสน
 • อายุของสภาเขตมีกำหนดคราวละ 4 ปีนับแต่วันเลือกตั้ง
 • เมื่ออายุสุดลงให้จัดการเลือกตั้งขึ้นใหม่เป็นการเลือกตั้งทั่วไปกำหนดวันเลือกตั้งภายใน 60 วัน
 • ให้สภาเขตเลือกสมาชิกสภาเขตเป็นประธานสภาเขต 1 คน รองประธานสภาเขต 1 คน
 • ให้ดำรงตำแหน่งทันทีที่ได้รับเลือกดำรงตำแหน่งตามวาระคราวละ 1 ปี

ผู้รับสนองพระราชโองการพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 และแก้ไขเพิ่มเติม 2562 คนล่าสุดคือ

 • พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรฐัมนตรี

บทสรุป พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 ถึงฉบับล่าสุด ในการจะประสบความสำเร็จได้ในการสอบครู กทม. นั้นไม่ง่าย เพราะกฎหมายแตกต่างจากครู สพฐ. และกฎเกณฑ์ในการสอบก็มีส่วนเหมือนและต่างจึงต้องใช้ความพยายามตั้งใจมากเป็นพิเศษ การทำข้อสอบในเรื่องนี้ให้มากก็ส่งผลลัพธ์สำคัญเช่นกัน ด้วยความปรารถณาดี จาก บ้านของครู MR.KRON

- Advertisement -