ข้อสอบจริงครู กทม. 2562
ข้อสอบจริงครู กทม. 2562
- Advertisement -

ข้อสอบจริงครู กทม. สอบไปสอบไปเมื่อ วันที่ 30 มีนาคม 2562 ท่านสามารถนำประเด็นเหล่านี้มาดูเพื่อเป็นแนวทางในการอ่านหนังสือ เพื่อเตรียมสอบได้

การเราได้เห็นตัวอย่างของข้อสอบจริง หรือประเด็นที่เคยออกจริง เราจะสามารถรู้สไตร์ข้อสอบ โดยไม่หลงทางในการอ่านได้อย่างดี แต่ที่ผมจะส่งให้ท่าเป็น ข้อสอบจริงที่แชร์กันจากผู้เข้าสอบหลายๆท่านอาจจะไม่สมบูรณ์ถูกต้อง ร้อยเปอร์เซนต์ และไม่มีเฉลย

ท่านควรใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลด้วย

เริ่มเลย

  -1  3  12  28  ?

  จำนวนสองจำนวนรวมกันได้ 80 ที่คูณกันได้ค่ามากที่สุด 40*40

จำนวนเรียงกัน 5 จำนวนรวมได้ 410 ค่าตัวที่ 3 คือเลข

 จำนวนคู่สามจำนวนเรียงกันได้ 18 ตัวที่สองและสามคูณกันได้เท่าไร

 ฝากเงิน 25000 ดอกเบี้ยร้อยละ 3 ฝากกี่ปีจะได้ดอก 2,250 (ไม่ทบต้น)

  ขายทุเรียน 15% ของ 500 ลูก ขายได้กี่ลูก

หน่อยอายุมากกว่านิด 10 ปี อีก 5 ปีข้างหน้านิดจะมีอายุเป็นครึ่งหนึ่งของหน่อย

สามเหลี่ยมที่มีด้านยาว 5, 6 และ 8 หน่วยคือสามเหลี่ยมอะไร

ข้อใดไม่ถูกต้อง (ร้อยละ 5 = 0.5)

ซื้อของราคา 6,000 ซึ่งลด 40 % จากราคาเต็มปีที่แล้ว หาราคาเต็ม

น้องนายขับรถลิตรละ 21 กิโล เติมน้ำมัน 1000 ลิตรละ 25 น้องนายจะขับได้กี่โล

บอลแดง 2 ขาว4 ฟ้า 6 โอกาสจะจับได้แดงหรือฟ้า (2/3)

    ก.ก. ย่อมาจาก

    ประธาน ก.ก. คือ

    อ.ก.ก. ตัวแทนครูมีกี่คน

    สีแดง อาเซียนหมายถึง

    PM2.5 ค่าที่ยอมรับได้

    มาตรการระยะสั้นแก้ PM2.5

    ข้อใดไม่ใข่มาตรฐานวิชาชีพ (มาตรฐานการศึกษา)

    รักนวลสงวนตัว เป็น ขนบ? วัฒนธรรม? จารีต?

    ข้อไหนไม่ใช่ soft skill

    ข้อไหน คือ start up

    ข้อไหนถูกต้อง (ลารี่เพจ กูเกิ้ล ซัคเคิลเบิก เฟซบุ๊ก)

    ครูกรณ์เป็นครูที่คนรัก แสดงว่ามีหลักธรรมข้อใด

    หน่วยงานใด รับเด็กอายุต่ำกว่า 6 ปี 6คนขึ้นไป     จับคู่ผิด ฟิลิปปินส์: ดอลล่าฟิลิปปินส์

สังคหวัตถุ 4

อิทธิบาท 4

พรมวิหาร 4

อริยสัจ 4 

ออกสอบ. ถามประมานว่า

ครูเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ตรง

กับหลักธรรมใด.

ส่วนมากถามเกี่ยวกับ มฐ วิชาชีพครู.

ความผิดทางวินัยครู

การศึกษาในศตวรรษที่ 21

คณิตศาสตร์ออก

อนุกรม/ความน่าจะเป็น

การประมาณค่า. (20 ข้อ)ค่ะ

เด็กอายุไม่เกิน 6 ปี จำนวน 6 คนขึ้นไป

ผู้หญิงรักนวลสงวนตัว คือ? จารีต วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ….

มาตรฐานวิชาชีพมี 3 ข้อใดไม่ใช่

กก ย่อมาจาก

ภาคทัณฑ์ ไล่ออก ให้ออก ….

คนงาน  6 คนทำงานได้ 5 วัน

คนงาน 10 คน ทำงานเดิมได้กี่วัน

-1,3,12,28……

สามเหลี่ยม 5,6,8 จะเป็นรูปสามเหลี่ยมอะไร

คุณนายย้อยรายรับ 19500 ส่วนตัว 16000(ไม่ก็ 16500) ลดการใช้เงินจากรายรับ 1ใน 3

เด็กอายุไม่เกิน 6 ปี จำนวน 6 คนขึ้นไป

ผู้หญิงรักนวลสงวนตัว คือ? จารีต วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ….

มาตรฐานวิชาชีพมี 3 ข้อใดไม่ใช่

กก ย่อมาจาก

คนงาน  6 คนทำงานได้ 5 วัน

คนงาน 10 คน ทำงานเดิมได้กี่วัน

-1,3,12,28……

สามเหลี่ยม 5,6,8 จะเป็นรูปสามเหลี่ยมอะไร

คุณนายย้อยรายรับ 19500 ส่วนตัว 16000(ไม่ก็ 16500) ลดการใช้เงินจากรายรับ 1ใน 3

ใครเป็นผู้มีอำนาจ แต่งตั้งข้าราชการครู กทม. ให้มีวิทยะฐานะชำนาญการพิเศษ

1.ผู้ว่ากทม

2.ปลัดกทม.

3.ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา

4.ผู้อำนวยการเขต

ค่านิยมในองค์กรที่ควรได้รับการแก้ไขมากที่สุด

1. ระบบพวกพ้อง

2. ไม่ชอบเห็นคนอื่นได้ดี

3. เห็นเงินเป็นสำคัญ

4. ทำอะไรตามใจคือไทยแท้

ผอ.เห็นครูไม่ปฎิบัติอะไรเลย ผอ.ผิดอะไร

ก.ละทิ้ง

ข.ทอดทิ้ง

ค.ละเว้น

ง.ละเลย

ข้อใดเป็นการกระทำผิดวินัยร้ายแรงที่สุด

ก. ครูนำเหล้ามาดื่มขณะปฏิบัติหน้าที่เข้าเวร

ข. ครูให้นักเรียนช่วยตรวจข้อสอบ

ค. ครูชวนนักเรียนชายหญิงเที่ยวสถานบันเทิง

ง. ครูให้นักเรียนซื้อโทรศัพท์ให้เพื่อแก้ ร.

Q. ประเทศที่ผลิตกระดาษมากที่สุด

ก.แคนาดา

ข.เยอรมนี

ค.สหรัฐอเมริกา

ง.สาธารณรัฐประชาชนจีน

Q. ก.ก. ย่อ มาจากอะไร

-สีแดง ในธงอาเซียน หมายถึง

-ใครไม่มีสิทธิ์ เลือกตั้ง

ก. เชื้อสายจีน สัญชาติไทย

ข. ผู้วิกลจริต

ค. มีอายุครบ ในวันเลือกตั้ง

ง. ถูก กและ ข

- Advertisement -