หลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร ชุดที่ 4

5250
ข้อสอบหลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร ชุดที่ 4 เพื่อการสอบครูู้ช่วย
ข้อสอบหลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร ชุดที่ 4 เพื่อการสอบครูู้ช่วย

ข้อสอบหลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร

เพิ่มเพื่อน

จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องเพียงข้อเดียว

บุคคลในข้อใดเป็นผู้ให้ความเห็นชอบหลักสูตรสถานศึกษา
บุคคลในข้อใดเป็นผู้ออกแบบหน่วยการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียน
แนวการจัดการศึกษา กำหนดไว้ในหมวดใดของ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 4
ข้อใดไม่ใช่กระบวนการจัดการเรียนรู้ ตาม พรบ. การศึกษาแห่งชาติ 2542
ข้อใดกล่าวถึงหลักสูตรได้ถูกต้องที่สุด
แนวการจัดการศึกษา สาหรับผู้เรียนตาม พรบ. การศึกษาแห่งชาติ 2542 ต้องยึดหลัก ตามข้อใด เป็นอันดับแรก
ใครเป็นผู้พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพ.ศ.2551
หน่วยงานใดเป็นผู้ประกาศใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพ.ศ.2551
ลักษณะของหลักสูตรที่ดีควรเป็นตามข้อใดมากที่สุด
กระบวนการจัดการศึกษาตามแนวการจัดการศึกษา ของ พรบ. การศึกษาแห่งชาติ 2542 ต้องมุ่งเน้นตามข้อใด
ตรวจคำตอบ

ได้คะแนนกันเท่าไหร่ อย่าลืมแจ้งกันด้วยนะครับ จะได้มีกำลังใจลงชุดต่อๆไป

แจ้งได้ที่ หน้าเพจ เตรียมสอบครูผู้ช่วย MR.KRON

เพิ่มเพื่อน