หลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร ชุดที่ 4

4252
ข้อสอบหลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร ชุดที่ 4 เพื่อการสอบครูู้ช่วย
ข้อสอบหลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร ชุดที่ 4 เพื่อการสอบครูู้ช่วย

ข้อสอบหลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร

เพิ่มเพื่อน

จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องเพียงข้อเดียว

แนวการจัดการศึกษา กำหนดไว้ในหมวดใดของ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 4
บุคคลในข้อใดเป็นผู้ออกแบบหน่วยการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียน
หน่วยงานใดเป็นผู้ประกาศใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพ.ศ.2551
ข้อใดกล่าวถึงหลักสูตรได้ถูกต้องที่สุด
ใครเป็นผู้พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพ.ศ.2551
บุคคลในข้อใดเป็นผู้ให้ความเห็นชอบหลักสูตรสถานศึกษา
ข้อใดไม่ใช่กระบวนการจัดการเรียนรู้ ตาม พรบ. การศึกษาแห่งชาติ 2542
แนวการจัดการศึกษา สาหรับผู้เรียนตาม พรบ. การศึกษาแห่งชาติ 2542 ต้องยึดหลัก ตามข้อใด เป็นอันดับแรก
ลักษณะของหลักสูตรที่ดีควรเป็นตามข้อใดมากที่สุด
กระบวนการจัดการศึกษาตามแนวการจัดการศึกษา ของ พรบ. การศึกษาแห่งชาติ 2542 ต้องมุ่งเน้นตามข้อใด
ตรวจคำตอบ

ได้คะแนนกันเท่าไหร่ อย่าลืมแจ้งกันด้วยนะครับ จะได้มีกำลังใจลงชุดต่อๆไป

แจ้งได้ที่ หน้าเพจ เตรียมสอบครูผู้ช่วย MR.KRON

เพิ่มเพื่อน