ข้อสอบหลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร ชุดที่ 4 เพื่อการสอบครูู้ช่วย
ข้อสอบหลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร ชุดที่ 4 เพื่อการสอบครูู้ช่วย
- Advertisement -

ข้อสอบหลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร

เพิ่มเพื่อน

จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องเพียงข้อเดียว

แนวการจัดการศึกษา กำหนดไว้ในหมวดใดของ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 4
บุคคลในข้อใดเป็นผู้ออกแบบหน่วยการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียน
หน่วยงานใดเป็นผู้ประกาศใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพ.ศ.2551
กระบวนการจัดการศึกษาตามแนวการจัดการศึกษา ของ พรบ. การศึกษาแห่งชาติ 2542 ต้องมุ่งเน้นตามข้อใด
แนวการจัดการศึกษา สาหรับผู้เรียนตาม พรบ. การศึกษาแห่งชาติ 2542 ต้องยึดหลัก ตามข้อใด เป็นอันดับแรก
ใครเป็นผู้พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพ.ศ.2551
ข้อใดกล่าวถึงหลักสูตรได้ถูกต้องที่สุด
บุคคลในข้อใดเป็นผู้ให้ความเห็นชอบหลักสูตรสถานศึกษา
ข้อใดไม่ใช่กระบวนการจัดการเรียนรู้ ตาม พรบ. การศึกษาแห่งชาติ 2542
ลักษณะของหลักสูตรที่ดีควรเป็นตามข้อใดมากที่สุด
ตรวจคำตอบ

ได้คะแนนกันเท่าไหร่ อย่าลืมแจ้งกันด้วยนะครับ จะได้มีกำลังใจลงชุดต่อๆไป

แจ้งได้ที่ หน้าเพจ บ้านของครู MR.KRON

เพิ่มเพื่อน
- Advertisement -