สรุปความรู้พื้นฐานเบื้องต้นเกี่ยวกับ หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
- Advertisement -

เรื่องหลักสูตรอิงมาตรฐาน เป็นความรู้พื้นฐานเบื้องต้นเกี่ยวกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานประเด็นหนึ่งที่อยู่ในเรื่อง หัวข้อหลักสูตร ซึ่งไม่ว่าจะเป็นการสอบรับราชการครูในสนามต่างๆ เช่น สอบครูผู้ช่วยรอบทั่วไปของสังกัด สพฐ. สอบครูผู้ช่วยรอบ กรณีพิเศษสังกัด สพฐ. ทางบ้านของครูจึงได้สรุปเนื้อหาให้ น้องๆที่กำลังเตรียมสอบอ่านหนังสือใหม่ หรือแม้แต่ผู้ที่สอบมาแล้วหลายครั้งแต่ยังไม่สำเร็จ ได้อ่าน แบบหลากหลายโดยไม่ต้องเสียเงินสำหรับผู้มีงบน้อยแต่มีความขยัน เนื่องจากประเด็นนี้มักมีโอกาสออกข้อสอบครูหลายครั้งในส่วนเหล่านี้

หลักสูตรอิงมาตรฐาน

ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
		หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ยึดหลักการและแนวคิด คือ มีมาตรฐานการเรียนรู้เป็นเป้าหมายในการพัฒนาผู้เรียน(Stand-based curriculum)
		ลักษณะสำคัญของหลักสูตรอิงมาตรฐาน การกำหนดมาตรฐานการเรียนรู้เป็นเป้าหมายในการพัฒนาการศึกษาเป็นเรื่องสำคัญ แต่มาตรฐานการเรียนรู้จะไม่ช่วยให้เกิดการเปลี่ยนแปลงใดๆ เลยหากไม่มีการเชื่อมโยงมาตรฐานไปสู่การปฏิบัติอย่างจริงจัง
			ในการจัดทำหลักสูตรและจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผู้เรียนไปสู่มาตรฐาน ครูผู้สอน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดทำหลักสูตรจำเป็นต้องเข้าใจแนวคิด หลักการและแนวปฏิบัติของหลักสูตรอิงมาตรฐานซึ่งมีลักษณะสำคัญ คือ
				1. มาตรฐานเป็นจุดเน้นของการพัฒนาหลักสูตรในทุกระดับ
					ในระบบการศึกษาที่มีมาตรฐานเป็นเป้าหมายนั้น กระบวนการพัฒนาหลักสูตรตลอดแนวตั้งแต่ระดับชาติ ระดับท้องถิ่น ระดับสถานศึกษาตลอดจนไปถึงระดับชั้นเรียนจะต้องเน้นและยึดมาตรฐานการเรียนรู้เป็นหลักและเป้าหมายสำคัญ เชื่อว่า การนำมาตรฐานการเรียนรู้ไปสู่สถานศึกษา และการเรียนการสอนในชั้นเรียนเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุด เพราะมีผลโดยตรงต่อผู้เรียน
2.องค์ประกอบของหลักสูตรเชื่อมโยงกับมาตรฐานการจัดทำหลักสูตรการเรียนการสอนให้เชื่อมโยงกับมาตรฐาน ทุกองค์ประกอบของหลักสูตรต้องเชื่อมโยงและสะท้อนสิ่งที่ต้องการพัฒนาผู้เรียนที่ระบุไว้ในมาตรฐานการเรียนรู้ในการออกแบบหลักสูตรและจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ
3. หน่วยการเรียนรู้คือหัวใจของหลักสูตร
					การออกแบบหน่วยการเรียนรู้ ถือเป็นขั้นตอนที่สำคัญของการจัดทำหลักสูตรอิงมาตรฐาน เพราะหน่วยการเรียนรู้มีรายละเอียดของ เนื้อหา กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล ซึ่งจะนำมาตรฐานไปสู่การจัดการเรียนการสอนอย่างแท้จริง
4.กระบวนการ และขั้นตอนการจัดทำหลักสูตรมีความยืดหยุ่นรูปแบบที่เป็นที่นิยมในการออกแบบหน่วยการเรียนรู้คือ การออกแบบย้อนกลับ(Backward design) ผู้เชี่ยวชาญด้านหลักสูตรจำนวนมากเสนอแนะว่าเป็นการออกแบบหลักสูตรที่มีประสิทธิภาพในการพัฒนาผู้เรียนไปสู่มาตรฐานโดยเอาผลลัพธ์สุดท้ายที่ต้องการ คือ คุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการเรียนรู้ และตัวชี้วัดเป็นตัวตั้ง การออกแบบหลักสูตรลักษณะนี้จะเริ่มต้นจากการวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัดเป็นเป้าหมายของหน่วยการเรียนการสอนแล้วจึงกำหนดชิ้นงานหรือภาระงานที่ต้องการให้ผู้เรียนปฏิบัติ และกำหนดเกณฑ์ในการประเมินงานก่อน การกำหนดกิจกรรมการเรียนการสอน การเริ่มต้นแต่ละวิธีมีทั้งข้อดีข้อเสีย ครูผู้สอนจึงควรใช้วิธีการที่หลากหลาย และพิจารณาตามความเหมาะสม
5.การประเมินผลสะท้อนมาตรฐานอย่างแท้จริงนักวิชาการในยุคของการปฏิรูปการศึกษาที่มีมาตรฐานเป็นเป้าหมายต่างมีความเห็นสอดคล้องกันว่าการพัฒนาคุณภาพการศึกษาได้อย่างประสบความสำเร็จนั้นมาตรฐานต้องเป็นตัวเทียบเคียง ที่สำคัญในการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ในทุกระดับ ไม่ว่าจะเป็นระดับชาติ ระดับท้องถิ่น หรือเขตพื้นที่การศึกษา และที่สำคัญที่สุด คือ ระดับสถานศึกษา และระดับชั้นเรียน ดังนั้นเกณฑ์ต่างๆหรือร่องรอยหลักฐานในการประเมินผลการเรียนจะต้องเชื่อมโยงและสะท้อนมาตรฐานการเรียนรู้อย่างชัดเจนและสามารถบ่งชี้ได้ว่าผู้เรียนบรรลุถึงมาตรฐานหรือไม่ เพียงใด

สำหรับการสรุปเนื้อหาข้อมูลเบื้องต้นของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ถ้าหากชอบในการสรุปเนื้อหาความรู้ในการสอบครูผู่วยในสไตร์นี้ หรืออยากให้มีการเพิ่มเติมเรื่องไหน สามารถอินบล็อคพูดคุยกันได้ และจะขอบคุณมากหากแชร์บทความนี้ต่อในเพื่อนๆ เพื่อแบ่งปันความรู้ เพราะเรายินดีมอบให้จากใจ เพื่อหวังว่า คุณจะเป็นครูที่ดีของประเทศต่อไป

ร่วมติดตามได้ที่เพจ บ้านของครู MR.KRON


คุณสามารถอ่านเนื้อหาที่เกี่ยวข้องได้เพิ่มเติม

สรุปการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ | หลักสูตร EP.1

หากคุณร่วมแลกเปลี่ยนเรามีกลุ่มตีแตกข้อสอบครูผู้ช่วย มีความลับแนวข้อสอบดีๆ ให้ฟรี

ตีแตก ข้อสอบครูผู้ช่วย MR.KRON

▶ ช่องทางการติดตาม

📌 facebook บ้านของครู MR.KRON
📌 YOUTUBE บ้านของครู MR.KRON
📌 Line official

หากต้องการฝึกทำข้อสอบฟรีเกี่ยวกับหลักสูตรเชิญทำได้ที่ลิ้งด้านล่าง

หลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตรชุดที่ 1

หลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตรชุดที่ 2

หลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตรชุดที่ 3

หลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตรชุดที่ 4

หลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตรชุดที่ 5

- Advertisement -