สรุปหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551พร้อมข้อสอบจ่ริง
สรุปหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 พร้อมข้อสอบจ่ริง

สรุปหลักสูตรแกนกลางฯ(ข้อสอบจริงครูผู้ช่วย) | หลักสูตร EP.4

เป็นส่วนที่สรุปให้อ่านเกี่ยวกับหลักสูตรแกนกลางพร้อมแนวข้อสอบครูผู้ช่วย วิชาการศึกษา ต่อจากส่วน สรุปความรู้พื้นฐานเบื้องต้นเกี่ยวกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน | หลักสูตร EP.3 ท่านที่ยังไม่ได้อ่านในหัวข้อเรื่องที่ผ่านมากลับไปอ่านได้ก่อนเลยนะครับ

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพ.ศ. 2551

>>วิสัยทัศน์ 
	มุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคน ซึ่งเป็นกำลังของชาติให้เป็นมนุษย์ที่มีความสมดุล ทั้งด้านร่างกาย ความรู้ คุณธรรม มีจิตสำนึกในความเป็นพลเมืองไทยและเป็นพลโลก ยึดมั่นในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีความรู้และทักษะพื้นฐาน รวมทั้ง เจตคติ ที่จำเป็นต่อการศึกษาต่อ การประกอบอาชีพและการศึกษาตลอดชีวิต โดยมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญบนพื้นฐานความเชื่อว่า ทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพ (เก่ง ดี มีสุข)


 ชี้ประเด็นข้อสอบจริงกับ บ้านของครู MR.KRON
 (ครูกรณีพิเศษ สพฐ 2558)หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 คือ………มุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคน ซึ่งเป็นกำลังของชาติให้เป็นมนุษย์ที่มีความสมดุล

 (ครูกทม.2558)วิสัยทัศน์หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 คือ……… 
>> หลักการ มี 6 ข้อ 	 1. เป็นหลักสูตรการศึกษาเพื่อความเป็นเอกภาพของชาติ มีจุดหมายและมาตรฐานการเรียนรู้เป็นเป้าหมายสำหรับพัฒนาเด็กและเยาวชนให้มีความรู้ ทักษะ เจตคติ และคุณธรรมบนพื้นฐานของความเป็นไทยควบคู่กับความเป็นสากล 		 2. เป็นหลักสูตรการศึกษาเพื่อปวงชน ที่ประชาชนทุกคนมีโอกาสได้รับการศึกษาอย่างเสมอภาค และมีคุณภาพ 	 3. เป็นหลักสูตรการศึกษาที่สนองการกระจายอำนาจ ให้สังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับสภาพและความต้องการของท้องถิ่น 		 4. เป็นหลักสูตรการศึกษาที่มีโครงสร้างยืดหยุ่นทั้งด้านสาระการเรียนรู้ เวลาและการจัดการเรียนรู้ 		 5. เป็นหลักสูตรการศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  6. เป็นหลักสูตรการศึกษาสำหรับการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย สามารถเทียบโอนผลการเรียนรู้ และประสบการณ์
>>จุดหมาย มี 5 ข้อ     หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีปัญญา มีความสุข(ดี เก่ง มีสุข) มีศักยภาพในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพจึงกำหนดเป็นจุดหมายเพื่อให้เกิดกับผู้เรียน เมื่อจบการศึกษาขั้นพื้นฐานดังนี้ 	1. มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ เห็นคุณค่าของตนเอง มีวินัยและปฏิบัติตนตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนา หรือศาสนาที่ตนนับถือ ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  	2. มีความรู้ ความสามารถในการสื่อสาร การคิด การแก้ปัญหา  การใช้เทคโนโลยี และมีทักษะชีวิต 	3. มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี มีสุขนิสัย และรักการออกกำลังกาย 	4. มีความรักชาติ มีจิตสำนึกในความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก ยึดมั่นในวิถีชีวิตและการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 	5. มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย การอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม มีจิตสาธารณะที่มุ่งทำประโยชน์และสร้างสิ่งที่ดีงามในสังคมและอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข
 ชี้ประเด็นข้อสอบจริงกับ บ้านของครู MR.KRON (ข้อสอบสพฐ 58) เป้าหมายของการศึกษาต้องพัฒนาคนไทยให้เป็นไปตามข้อใด………ดี เก่ง มีสุข (ข้อสอบครูกรณีพิเศษ 1/59) จุดมุ่งหมายของหลักสูตรแกนกลางการศึกษา พ.ศ. 2551 คือ…… (ข้อสอบครู สพฐ.60) ข้อใดไม่ใช่จุดหมายของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 ……… (ข้อสอบ ครูกทม.59) การกำหนดทิศทางของการจัดการศึกษา เสมือนส่วนใดของหลักสูตร………จุดหมาย>>สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 		หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน มุ่งให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะสำคัญ 5 ประการ ดังนี้ 		1. ความสามารถในการสื่อสาร 		2. ความสามารถในการคิด 		3. ความสามารถในการแก้ปัญหา 		4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต  		5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
ชี้ประเด็นข้อสอบจริงกับ บ้านของครู MR.KRON (ข้อสอบครูสพฐ 58) ข้อใดไม่ใช่สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน ก. ความสามารถในการคิด 			 ข. ความสามารถในการใฝ่เรียนรู้***เฉลย ค. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 		 ง. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี (ข้อสอบครู สพฐ. 57)ข้อใดเป็นสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน ก. ความสามารถในการสื่อสาร		 ข. ความสามารถในการคิด  ค. ความสามารถในการแก้ปัญหา		 ง. ถูกทุกข้อ (ข้อสอบครูกรณีพิเศษ 1/59) ข้อใดไม่ใช่ สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน……………… (ข้อสอบครู สพฐ.60) หลักสูตรแกนกลางฯ 51 มีกี่ประการ……………..5 ประการ (ข้อสอบครู กทม.58) สมรรถนะสำคัญของผู้เรียนมีกี่สมรรถนะ……………… (ข้อสอบครู กทม.61) ข้อใดไม่ใช่สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน……………
>> คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 		หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เพื่อให้สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุขในฐานะเป็นพลเมืองไทยและพลโลก ดังนี้ 		1. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 		2. ซื่อสัตย์สุจริต 		3. มีวินัย 		4. ใฝ่เรียนรู้ 		5. อยู่อย่างพอเพียง 		6. มุ่งมั่นในการทำงาน 		7. รักความเป็นไทย 		8. มีจิตสาธารณะ 	>> นอกจากนี้ สถานศึกษาสามารถกำหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์เพิ่มเติมให้สอดคล้องตามบริบทและจุดเน้นของตนเอง
ชี้ประเด็นข้อสอบจริงกับ บ้านของครู MR.KRON  (ข้อสอบครูสพฐ.58)ข้อใดไม่ใช่คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 ก. รักความเป็นไทย		 ข. มีคุณธรรมจริยธรรม**เฉลย ค. ใฝ่เรียนรู้			 ง. อยู่อย่างพอเพียง (ข้อสอบครูกรณีพิเศษ สพฐ 2/58) ข้อใดไม่ใช่คุณลักษณะอันพึงประสงค์……………………………  (ข้อสอบครูกรณีพิเศษ สพฐ 2/58) ข้อใดคือคุณลักษณะอันพึงประสงค์…………………………  (ข้อสอบ ครูกทม. 2559) ข้อใดเป็นคุณลักษณะอันพึงประสงค์…………………………………  (ข้อสอบครูกรณีพิเศษ 60) ข้อใดเป็นคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรแกนกลางฯ 51……   

คุณสามารถอ่านเนื้อหาที่เกี่ยวข้องได้เพิ่มเติม

สรุปการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ | หลักสูตร EP.1

สรุปปรัชญาการศึกษา | หลักสูตร EP.2

สรุปความรู้พื้นฐานเบื้องต้นเกี่ยวกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน | หลักสูตร EP.3


หากต้องการฝึกทำข้อสอบฟรีเกี่ยวกับหลักสูตรเชิญทำได้ที่ลิ้งด้านล่าง

หลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตรชุดที่ 1

หลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตรชุดที่ 2

หลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตรชุดที่ 3

หลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตรชุดที่ 4

หลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตรชุดที่ 5