สรุปกฎหมายการศึกษา
สรุปกฎหมายการศึกษา
- Advertisement -

สรุปกฎหมายการศึกษา ในส่วนของการสอบครูผู้ช่วย วันนี้เราได้รวบรวมสรุปเนื้อหาเน้นๆ ให้ท่านเป็นจุดเน้น ซึ่งวิเคราะห์จากตัวอย่างข้อสอบในปีที่ผ่านๆมา เชิญอ่านและอย่าลืมจดและหาแบบทดสอบทำด้วยนะครับ

การจัดระเบียบราชการกระทรวงศึกษาธิการ

 1. ระเบียบบริหารราชการในส่วนกลาง
 2. ระเบียบบริหารราชการเขตพื้นที่การศึกษา
 3. ระเบียบบริหารราชการในสถานศึกษาของรัฐที่จัดการศึกษาระดับปริญญาที่เป็นนิติบุคคล  แต่ไม่รวมถึงการจัดการศึกษาที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของกระทรวงอื่นที่มีกฎหมายกำหนดไว้เป็นการเฉพาะ

การแบ่งส่วนราชการในส่วนกลางของศธ.

หัวหน้าส่วนราชการขึ้นตรงต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 1) สำนักงานรัฐมนตรีไม่เป็นนิติบุคคล 2) สำนักงานปลัดกระทรวง3) สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา4) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 5) สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษามีฐานะเป็นนิติบุคคลและเป็นกรม**การแบ่งส่วนราชการภายในส่วนราชการ ให้ออกเป็นกฎกระทรวง
หัวหน้าส่วนราชการขึ้นตรงต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

จำนวนและกรรมการที่ควรทราบ

=>คณะกรรมการสภาการศึกษา

 • จำนวน 41 คน
 • รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธาน

=>คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 • จำนวนไม่เกิน 27 คน
 • ผู้ทรงคุณวุฒิเป็นประธาน

การบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

>> การบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ยึดเขตพื้นที่การศึกษาโดยคำนึงถึง

 1. ระดับของการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 2. จำนวนสถานศึกษา
 3. จำนวนประชากร
 4. วัฒนธรรมและความเหมาะสมด้านอื่นด้วย

🔓 เว้นแต่การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามกฎหมายว่าด้วยการอาชีวศึกษา

การแบ่งส่วนราชการ

การแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

 • ให้จัดทำเป็นประกาศกระทรวง
 • โดยคำแนะนำของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

การแบ่งส่วนราชการภายในสถานศึกษา

 • ให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา

หน่วยงานที่ กำกับ ดูแล จัดตั้ง ยุบ รวม หรือเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตพื้นที่การศึกษาคือ

 • คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด(กศจ.)

คณะกรรมการสถานศึกษา ประกอบด้วย

 1. ผู้แทนผู้ปกครอง
 2. ผู้แทนครู
 3. ผู้แทนองค์กรชุมชน
 4. ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 5. ผู้แทนศิษย์เก่าของสถานศึกษา
 6. ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์
 7. ผู้แทนองค์กรศาสนาอื่นในพื้นที่
 8. ผู้ทรงคุณวุฒิ
 • ผู้บริหารสถานศึกษา
  • เป็นกรรมการและเลขานุการของคณะกรรมการสถานศึกษา 
 • สถานศึกษาที่ไม่ต้องมีคณะกรรมการสถานศึกษา ได้แก่
  • สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย
  • ศูนย์การเรียน
 • สถานศึกษาขนาดเล็ก
  • นักเรียนไม่เกิน 300 คน 
  • ให้มีกรรมการสถานศึกษา 9 คน
 • สถานศึกษาขนาดใหญ่
  • (นักเรียน 301 คน ขึ้นไป)
  • ให้มีกรรมการสถานศึกษา 15 คน

กระจายอำนาจการบริหารและการจัดการศึกษาได้แก่

1.ด้านวิชาการ   

2. ด้านงบประมาณ    

3. ด้านการบริหารงานบุคคล  

4. ด้านการบริหารทั่วไป

การมอบอำนาจ

 • การมอบอำนาจ ให้ทำเป็นหนังสือ
 • การมอบอำนาจโดยชอบแล้ว ผู้รับมีหน้าที่ต้องรับมอบอำนาจนั้นจะมอบให้แก่ผู้ดำรงตำแหน่งอื่นต่อไปไม่ได้
 • การมอบอำนาจให้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัด
  • ผู้ว่าอาจจะมอบอำนาจต่อไปได้

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

 • อาจมอบอำนาจให้ตำแหน่งต่อไปนี้ตามลำดับ
  1. ข้าราชการในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
  2. ผู้อำนวยการสถานศึกษา

ผู้อำนวยการสถานศึกษา

 • อาจมอบอำนาจให้
  1. ข้าราชการในสถานศึกษา

การรักษาราชการแทน

กรณีไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งดังต่อไปนี้ให้สั่งการมอบหมายรักษาการแทนตามลำดับ

ผู้รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

 1. รองสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
 2. ข้าราชการในเขตไม่ต่ำกว่าผู้อำนวยการสถานศึกษา

รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

 1. รองผอ.สถานศึกษา
 2. ข้าราชการในสถานศึกษา
 • คำสั่ง หัวหน้าคสช. ที่ 16/2560 โดยมาตรา 44 ให้ใช้คำว่ารักษาราชการในตำแหน่ง ซึ่งเปลี่ยนจากคำว่า รักษาราชการแทน นั่นเอง(มีผลเฉพาะตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา)

แบบทดสอบกฎหมายการศึกษา 4 ชุด

ข้อสอบกฎหมายการศึกษา ชุดที่ 1

ข้อสอบกฎหมายการศึกษา ชุดที่ 2

ข้อสอบกฎหมายการศึกษา ชุดที่ 3

ข้อสอบกฎหมายการศึกษา ชุดที่ 4

คุณอาจสนใจเนื้อหาอื่นที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายการศึกษาซึ่ง บ้านของครูได้สรุปไว้ให้ได้แก่

เทคนิคการเตรียมสอบครูผู้ช่วย ตอน กฎหมายการศึกษา

5 จุดเน้นสอบครูผู้ช่วยที่ควรรู้ เกี่ยวกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 2542


หากคุณร่วมแลกเปลี่ยนเรามีกลุ่มตีแตกข้อสอบครูผู้ช่วย มีความลับแนวข้อสอบดีๆ ให้ฟรี

ตีแตก ข้อสอบครูผู้ช่วย MR.KRON

▶ ช่องทางการติดตาม

📌 facebook บ้านของครู MR.KRON
📌 YOUTUBE บ้านของครู MR.KRON
📌 Line official

- Advertisement -