ข้อสอบกฎหมายการศึกษาชุด 2
ข้อสอบกฎหมายการศึกษาชุด 2

ข้อสอบกฎหมายการศึกษาชุด 2

จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว

กรณีที่ร้องขอเพื่อต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ผู้มีอำนาจไม่อนุญาต สามารถอุทธรณ์ต่อได้ตามข้อใด
ครูลงโทษด้วยการเฆี่ยนตี ตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองเด็ก มีสิทธิได้รับโทษตามข้อใด
กรณีที่เด็กกระทำผิดพนักงานเจ้าหน้าที่จะกักกัน 10เด็กได้เป็นระยะเวลาตามข้อใด
ข้อใดไม่ใช้สถานศึกษา ตามพ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครู
ใครต่อไปนี้ที่ไม่ต้องมีใบประกอบวิชาชีพครู
ผู้ต้องการขอขึ้นทะเบียนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษาให้ยื่นต่อข้อใด
การขอต่อใบอนุญาตต้องยื่นตามข้อใด
เด็กที่พึงได้รับการสงเคราะห์มีกี่ประเภท
ข้อใดมีอำนาจในการพิจารณาว่าข้าราชการครูผู้ใดจะถูกพักใช้ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
เด็กที่พึงได้รับการคุ้มครองมีกี่ประเภท
ตรวจคำตอบ

ได้คะแนนเท่าไหร่ ผ่านไหมครับ อย่าลืมกดไลด์ กดแชร์ และแจ้งคะแนนที่

เพจ : บ้านของครู MR.KRON