ข้อสอบครูผู้ช่วย ข้อสอบวิชามาตรฐานวิชาชีพครู หลักสูตร-ศาสตร์การสอน-และเทคโนโลยีดิจิทัล-ในการจัดการเรียนรู้ ชุดที่2
- Advertisement -

ข้อสอบวิชาการศึกษาชุดนี้ เป็นชุดที่ 2 เรื่อง หลักสูตร ศาสตร์การสอน และเทคโนโลยีดิจิทัล ในการจัดการเรียนรู้

ข้อสอบมาตรฐานวิชาชีพครู

หลักสูตร ศาสตร์การสอน และเทคโนโลยีดิจิทัล ในการจัดการเรียนรู้

จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงตัวเลือกเดียว

/
ครูเขียวปฏิเสธเพื่อนไม่ดื่มเหล้าในเวลาราชการแสดงว่าเขาผู้มีเป็นสมรรถนะสำคัญข้อใดมากที่สุด
สื่อชนิดใดมีประโยชน์และคุณค่าต่อผู้เรียนน้อยกว่าข้ออื่น
ข้อใดคือสื่อที่จำแนกตามคุณสมบัติ ประเภทอุปกรณ์
หลักการสอนในข้อใดมีคุณค่าต่อผู้เรียนน้อยที่สุด
เทคนิควิธีการจัดการเรียนรู้แบบ 4 MAT คล้ายกับเทคนิควิธีการจัดการเรียนรู้แบบใดมากที่สุด
นักเรียนสามารถสรุปความรู้เป็น Mind map ได้ต้องใช้ความรู้แบบใดมากที่สุด
ข้อใดเป็นหลักสูตรการศึกษาไทยที่กำลังใช้ในปัจจุบัน
ข้อใดเป็นหลักสูตรอิงมาตรฐาน
ในการจัดทำหลักสูตรอิงมาตรฐานสิ่งใดถือเป็นหัวใจของหลักสูตร
ข้อใดคือลักษณะของหลักสูตรที่ดี
ตรวจคำตอบ
- Advertisement -