ีun สหประชาชาติ
ีun สหประชาชาติ
- Advertisement -

ประเทศไทย ได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งสมาชิกคณะมนตรีเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติ
ที่สำนักงานใหญ่สหประชาชาติ นครนิวยอร์ก นายดอน ปรมัตถ์วินัย รมว.ต่างประเทศ เผยว่า

ประเทศไทย ได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งสมาชิกคณะมนตรีเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติ (Economic and Social Council : ECOSOC) วาระปี ค.ศ. 2020-2022 ในนามกลุ่มประเทศเอเชีย-แปซิฟิก ร่วมกับจีน เกาหลีใต้ และบังกลาเทศ โดยประเทศไทย ได้รับคะแนนเสียง 186 คะแนนถือเป็นอีกบทบาทหนึ่งของไทย ในคณะมนตรีเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติ หลังจากไทยเว้นจากการเป็นสมาชิกของคณะมนตรีนี้มาถึง 12 ปี สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของรัฐบาลไทยที่จะขับเคลื่อนประเด็นการพัฒนาอย่างยั่งยืนอย่างจริงจังทั้งในระดับประเทศและระดับโลก

คณะมนตรีเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติ เป็น 1 ใน 6 องค์กรหลักของสหประชาชาติ มีภารกิจหลักในการเสนอและทบทวนนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อส่งเสริมให้นานาประเทศร่วมบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

เป็นเวทีระหว่างประเทศ ที่สามารถส่งเสริมหุ้นส่วนความร่วมมือระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่างๆ เพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน ทำให้ไทยมีโอกาสแบ่งปันประสบการณ์ของไทยในด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน ที่มีหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทาง

ที่ผ่านมา ระหว่างที่ไทยไม่ได้เป็นสมาชิกคณะมนตรีเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติ ไทยก็มีบทบาทด้านการพัฒนามาโดยตลอด เช่น การส่งเสริมหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า การริเริ่มโครงการป้องกันและลดความเสี่ยงการเกิดปัญหาสุขภาพอันเนื่องมาจากภัยพิบัติ การยกระดับมาตรฐานการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิง เป็นต้น

ที่มา : สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

- Advertisement -