สารสกัดจากกัญชา

วันที่ (23 พ.ค.) สมาคมส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไทย จังหวัดนครพนมร่วมกับสภาเกษตกรจังหวัดนครพนม จัดอบรมเชิงปฎิบัติการเรื่อง “เทคนิคการสกัดน้ำมันจากพืช” มีผู้เข้าร่วมอบรม กว่า 100 คน

โดยมี รศ.ดร.วีรชัย พุทธวงศ์ อาจารย์ด้านเคมีอินทรีย์ จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์(มก.) เป็นวิทยากร เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการสกัดสารสกัดจากพืชด้วยกรรมวิธีทางห้องปฏิบัติการที่ได้มาตรฐาน

รศ.ดร.วีรชัย กล่าวว่า ปัจจุบันกระแสพืชเศรษฐกิจชนิดใหม่และการนำสารสกัดไปใช้ประโยชน์กำลังได้รับความสนใจจากประชาชนเป็นอย่างมาก ตนในฐานะอาจารย์ทางด้านวิทยาศาสตร์ เล็งเห็นการให้ความรู้เรื่องการสกัดสารสกัดที่ถูกวิธี เพื่อจะทำให้ได้วัตถุดิบที่สามารถนำไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค ซึ่งตนยังได้นำเทคนิคที่เข้าใจง่ายทุกคนสามารถทำตามได้ และวิทยาการขั้นสูงมาเผยแพร่ด้วย

นายณธีพัฒน์ วริศเจริญกูล ประธานสมาคมส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไทย จังหวัดนครพนม (ATSME) กล่าวว่า สมาคมฯถือว่าเป็นกลไกในการส่งเสริมให้วิสาหกิจชุมชนและนักธุรกิจได้มีโอกาสพัฒนาตนเอง ตลอดจนส่งเสริมให้เกิดการต่อยอด เพิ่มมูลค่าของธุรกิจแก่สมาชิก

อย่างไรก็ตามทางสมาคมฯเล็งเห็นถึงความสำคัญขององค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ต่อการสร้างความน่าเชื่อถือ ให้แก่สินค้าและผลิตภัณฑ์ของสมาชิกด้วย

ด้านนายพิสิษฐ์ สินธิสุทธิ์ หัวน้าสำนักงานสภาเกษตรกร จังหวัดนครพนม กล่าวว่า จังหวัดนครพนมมีเกษตรกรที่มาขอขึ้นทะเบียนเป็นกลุ่มวิสาหกิจเพื่อปลูกพืชเศรษฐกิจจำนวนมาก

ดังนั้นทางสภาฯจึงได้ประชาสัมพันธ์ให้กลุ่มเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเป็นวิสาหกิจได้มาเข้าร่วมอบรมในครั้งนี้ ซึ่งสภาฯเห็นว่าการใช้หลักและวิธีการทางวิทยาศาสตร์มาช่วยในการผลิตสารสกัดจากพืชจะเป็นอีกหนทางหนึ่งที่จะช่วยให้เกษตรกรมีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถนำไปประยุกต์และยกระดับสินค้าเกษตรได้

ที่มา ข่าวเดลินิว