หลักสูตรและการสอน สอบครูผู้ช่วย ข้อสอบครูผู้ช่วย วิชาการศึกษา ข้อสอบใบประกอบวิชาชีพครู
หลักสูตรและการสอน สอบครูผู้ช่วย ข้อสอบครูผู้ช่วย วิชาการศึกษา ข้อสอบใบประกอบวิชาชีพครู
- Advertisement -

แนวข้อสอบ วิชาการศึกษา ในการสอบครุผู้ช่วย ภาค ก เรื่อง หลักสูตรและการสอน ชุดที่ 2 สำหรับสอบรับราชการครูในตำแหน่ง ครูผู้ช่วย หรือ การสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู

จงเลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงตัวเลือกเดียว

/
ในการจัดการเรียนรู้ใน 1 ชั่วโมง ของนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 4 ข้อใดต่อไปนี้เป็นการสรุปองค์ความรู้หลังจากการจัดการเรียนรู้ได้เหมาะสมที่สุด
"ความสามารถในการจัดหมวดหมู่และบอกเหตุผลได้" เป็นพฤติกรรมการเรียนรู้ที่ตรงกับข้อใด
การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการโดยใช้รูปแบบสอดแทรกคือข้อใด
ครูลูกกอล์ฟพิจารณาวิชาที่ตนสอนแล้วก็ไปชวนเพื่อนครู คือครูปิง ครูอุ๊ ครูพี่แนน ซึ่งสอนคนละวิชา ในระดับชั้นภาคเรียนเดียวกัน มาช่วยกันวางแผนการสอนและตั้งเกณฑ์ประเมินผลการเรียนร่วมกันในการสอนนักเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ เรื่อง"อาหารดีมีประโยชน์" และเพื่อนครูช่วยสอนนักเรียนจากเหตุการณ์ข้างต้นเป็นการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการโดยใช้รูปแบบใด
เมื่อครูกุ้งจัดการเรียนรู้จบลงแล้วเด็กชายปลาไม่สามารถทำแบบฝึกหัดได้ ครูกุ้งควรทำอย่างไร
กิจกรรมการเรียนรู้ในข้อใดที่ส่งเสริมการเชื่อมโยงการเรียนรู้ของผู้เรียนไปใช้ประโยขน์ในชีวิตจริง
จาก พรบ. การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 มาตราที่ 22 ที่กล่าวถึง "ผู้เรียนมีความสำคัญที่สุด" ถ้าต้องจัดการเรียนรู้ให้กับโรงเรียนที่จัดผู้เรียนแบบคละความสามารถ ขั้นตอนใดที่ควรให้ความสำคัญเป็นอันดับแรกในการออกแบบการเรียนรู้
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ดีควรมีลักษณะตรงกับข้อใด
ข้อใดเป็นการจัดการเรียนรู้ที่มีการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลได้อย่างเหมาะสม
ครูควรทำหน้าที่อย่างไรเมื่อจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นให้นักเรียนลงมือฝึกปฏิบัติ
ตรวจคำตอบ
Thumbnail Seller Link
ท้าชน 4 วิชาการศึกษา สำหรับครูผู้ช่วย เรื่อง มาตรฐานความรู้ทั่วไปในการจัดการเรียนการสอน
บ้านของครู MR.KRON
www.mebmarket.com
หนังสือวิชาการศึกษาสำหรับครูผู้ช่วย เล่มนี้เป็นเนื้อหาและข้อสอบในส่วนของภาค ข เรื่อง มาตรฐานความรู้ทั่วไปในการจัดการเรียนการสอน ได้รวบรวมความรู้ พร้อม…
สั่งซื้อคลิก
- Advertisement -