หลักสูตรและการสอน สอบครูผู้ช่วย ข้อสอบครูผู้ช่วย วิชาการศึกษา ข้อสอบใบประกอบวิชาชีพครู
หลักสูตรและการสอน สอบครูผู้ช่วย ข้อสอบครูผู้ช่วย วิชาการศึกษา ข้อสอบใบประกอบวิชาชีพครู
- Advertisement -

แนวข้อสอบ วิชาการศึกษา ในการสอบครุผู้ช่วย ภาค ก เรื่อง หลักสูตรและการสอน ชุดที่ 2 สำหรับสอบรับราชการครูในตำแหน่ง ครูผู้ช่วย หรือ การสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู

/
ในการปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้ระดับประถมศึกษาด้วยกระบวนการกลุ่ม เมื่อเกิดปัญหานักเรียนเก่งต้องการปฏิบัติกิจกรรมเพียงคนเดียวเพราะกลัวว่าเพื่อนจะทำงานผิดพลาดแล้วทำให้ได้คะแนนไม่ดี ครูท่านใดแก้ปัญหานี้ได้สมเหตุสมผล
ไอซีที ช่วยให้บรรยากาศการเรียนรู้เปลี่ยนจากรูปแบบของการบรรยายเป็นการสืบค้นความรู้และสรุปความรู้ที่ได้รับด้วยตนเองและก่อให้เกิดสิ่งใด
จาก พรบ. การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 มาตราที่ 22 ที่กล่าวถึง "ผู้เรียนมีความสำคัญที่สุด" ถ้าต้องจัดการเรียนรู้ให้กับโรงเรียนที่จัดผู้เรียนแบบคละความสามารถ ขั้นตอนใดที่ควรให้ความสำคัญเป็นอันดับแรกในการออกแบบการเรียนรู้
ครูควรทำหน้าที่อย่างไรเมื่อจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นให้นักเรียนลงมือฝึกปฏิบัติ
ข้อใดเป็นการจัดการเรียนรู้ที่มีการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลได้อย่างเหมาะสม
กิจกรรมการเรียนรู้ในข้อใดที่ส่งเสริมการเชื่อมโยงการเรียนรู้ของผู้เรียนไปใช้ประโยขน์ในชีวิตจริง
เมื่อครูกุ้งจัดการเรียนรู้จบลงแล้วเด็กชายปลาไม่สามารถทำแบบฝึกหัดได้ ครูกุ้งควรทำอย่างไร
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ดีควรมีลักษณะตรงกับข้อใด
ครูลูกกอล์ฟพิจารณาวิชาที่ตนสอนแล้วก็ไปชวนเพื่อนครู คือครูปิง ครูอุ๊ ครูพี่แนน ซึ่งสอนคนละวิชา ในระดับชั้นภาคเรียนเดียวกัน มาช่วยกันวางแผนการสอนและตั้งเกณฑ์ประเมินผลการเรียนร่วมกันในการสอนนักเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ เรื่อง"อาหารดีมีประโยชน์" และเพื่อนครูช่วยสอนนักเรียนจากเหตุการณ์ข้างต้นเป็นการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการโดยใช้รูปแบบใด
"ความสามารถในการจัดหมวดหมู่และบอกเหตุผลได้" เป็นพฤติกรรมการเรียนรู้ที่ตรงกับข้อใด
ตรวจคำตอบ
Thumbnail Seller Link
ท้าชน 4 วิชาการศึกษา สำหรับครูผู้ช่วย เรื่อง มาตรฐานความรู้ทั่วไปในการจัดการเรียนการสอน
บ้านของครู MR.KRON
www.mebmarket.com
หนังสือวิชาการศึกษาสำหรับครูผู้ช่วย เล่มนี้เป็นเนื้อหาและข้อสอบในส่วนของภาค ข เรื่อง มาตรฐานความรู้ทั่วไปในการจัดการเรียนการสอน ได้รวบรวมความรู้ พร้อม…
Get it now
- Advertisement -