หลักสูตรและการสอน สอบครูผู้ช่วย ข้อสอบครูผู้ช่วย วิชาการศึกษา ข้อสอบใบประกอบวิชาชีพครู
หลักสูตรและการสอน สอบครูผู้ช่วย ข้อสอบครูผู้ช่วย วิชาการศึกษา ข้อสอบใบประกอบวิชาชีพครู
- Advertisement -

แนวข้อสอบ วิชาการศึกษา ในการสอบครุผู้ช่วย ภาค ก เรื่อง หลักสูตรและการสอน สำหรับสอบรับราชการครูในตำแหน่ง ครูผู้ช่วย หรือ การสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู

ข้อสอบวิชาการศึกษา เรื่อง หลักสูตร ศาสตร์การสอน และเทคโนโลยีดิจิทัลในการจัดการเรียนรู้

จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงตัวเลือกเดียว

/
การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาที่สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น สอดคล้องกับกิจกรรมในข้อใด
ข้อใดเป็นขั้นตอนของการวิจัยและพัฒนาหลักสูตร
ขั้นตอนใดในกระบวนการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาที่อยู่ในกระบวนการปรับปรุงพัฒนา
การกำหนดรายละเอียดในแต่ละองค์ประกอบของหลักสูตรควรพิจารณาสิ่งใดเป็นสำคัญ
ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) นำไปใช้ในการพัฒนาหลักสูตร ยกเว้นข้อใด
ข้อใดคือ ประโยชน์ที่เกิดจากกระบวนการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา สำหรับครูผู้สอน
ข้อความที่จะบ่งบอกการแสดงวิธีดำเนินการศึกษาของสถานศึกษาเพื่อบรรลุวิสัยทัศน์และการนำไปสู่การวางแผนปฏิบัติต่อไป คือข้อใด
ข้อใดจัดเป็นประเภทของหลักสูตรที่ส่งเสริมการพัฒนาทักษะชีวิต
ข้อใดเป็นขอบข่ายการประเมินหลักสูตรที่ถูกต้องที่สุด
ข้อใดเป็นลักษณะของหลักสูตรสถานศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
ตรวจคำตอบ

หนังสือEBOOK สอบครูผู้ช่วย วิชาการศึกษา อัพเดทล่าสุด

Thumbnail Seller Link
ท้าชน 4 วิชาการศึกษา สำหรับครูผู้ช่วย เรื่อง มาตรฐานความรู้ทั่วไปในการจัดการเรียนการสอน
บ้านของครู MR.KRON
www.mebmarket.com
หนังสือวิชาการศึกษาสำหรับครูผู้ช่วย เล่มนี้เป็นเนื้อหาและข้อสอบในส่วนของภาค ข เรื่อง มาตรฐานความรู้ทั่วไปในการจัดการเรียนการสอน ได้รวบรวมความรู้ พร้อม…
สั่งซื้อคลิก
- Advertisement -