หลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร ชุดที่ 1

5056
หลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร ชุดที่ 1
หลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร ชุดที่ 1
ครูเป็นผู้นำทางในด้านการทดลองและวิจัย เน้นประสบการณ์ต่างๆและการปฏิบัติจริงยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง เชื่อว่าการศึกษาเป็นชีวิต
ใครมีบทบาทสำคัญในการนำหลักสูตรไปใช้เพื่อพัฒนาที่แท้จริง
ข้อใดไม่ใช่ประโยชน์ของปรัชญาทางการศึกษา
ข้อใดไม่ใช่หลักการหลักสูตรฯ 2551
ข้อใดเป็นหลักสูตรอิงมาตรฐาน
ข้อใดไม่จัดอยู่ในวิสัยทัศน์ของหลักสูตรฯ 51
ข้อใดไม่ใช่สมรรถนะสำคัญของผู้เรียนตามหลักสูตร
ส่วนใดของหลักสูตรฯ 2551 เป็นเป้าหมาย สำหรับพัฒนาเด็กและเยาวชน
สิ่งใดเป็นเครื่องมือส่งเสริมสนับสนุนการจัดการกระบวนการเรียนรู้
หลักสูตรแกนกลางฯ 2551 คือข้อใด
ตรวจคำตอบ

ได้คะแนนกันเท่าไหร่อย่าลืมแจ้งกันด้วยน๊าที่

เพจ : เตรียมสอบครูผู้ช่วย MR.KRON จะได้ลงชุดต่อไปให้เรื่อยๆจ้า