หลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร ชุดที่ 1
หลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร ชุดที่ 1
- Advertisement -
หลักสูตรแกนกลางฯ 2551 คือข้อใด
ข้อใดไม่ใช่ประโยชน์ของปรัชญาทางการศึกษา
ข้อใดไม่จัดอยู่ในวิสัยทัศน์ของหลักสูตรฯ 51
ส่วนใดของหลักสูตรฯ 2551 เป็นเป้าหมาย สำหรับพัฒนาเด็กและเยาวชน
ใครมีบทบาทสำคัญในการนำหลักสูตรไปใช้เพื่อพัฒนาที่แท้จริง
ข้อใดไม่ใช่สมรรถนะสำคัญของผู้เรียนตามหลักสูตร
สิ่งใดเป็นเครื่องมือส่งเสริมสนับสนุนการจัดการกระบวนการเรียนรู้
ข้อใดไม่ใช่หลักการหลักสูตรฯ 2551
ครูเป็นผู้นำทางในด้านการทดลองและวิจัย เน้นประสบการณ์ต่างๆและการปฏิบัติจริงยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง เชื่อว่าการศึกษาเป็นชีวิต
ข้อใดเป็นหลักสูตรอิงมาตรฐาน
ตรวจคำตอบ

ได้คะแนนกันเท่าไหร่อย่าลืมแจ้งกันด้วยน๊าที่

เพจ : บ้านของครู MR.KRON จะได้ลงชุดต่อไปให้เรื่อยๆจ้า

- Advertisement -