- Advertisement -

ที่ประชุมครม. เห็นชอบโครงการก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 5 บึงกาฬ-บอลิคำไซ ระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทย กับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ระยะทาง 16.340 กม. วงเงินโครงการ 3,930 ล้านบาท

สะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 5

สำหรับโครงการก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 5 (บึงกาฬ-บอลิคำไซ) เป็นการดำเนินการตามที่ได้หารือกับสปป.ลาว ในระหว่างการเยือน สปป.ลาว อย่างเป็นทางการของนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี ระหว่างวันที่ 23-25 พ.ค.60 และคณะรัฐมนตรีมีมติ (30 พ.ค.60) รับทราบแล้ว

ซึ่งการจัดทำร่างความตกลงฉบับนี้ เป็นการดำเนินการตามผลการหารือดังกล่าว โดยร่างความตกลงฯ มีสาระสำคัญ เช่น กำหนดพื้นที่ตั้งของโครงการ สิทธิและกรรมสิทธิ์ในโครงการของแต่ละประเทศ การรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง การรักษาความปลอดภัย และการจัดการจราจร เป็นต้น

กลุ่มสรุปความรอบรู้ MR.KRON
- Advertisement -