มาตรการป้องกันและควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ทาง สพฐ.ได้ออกประกาศ เมื่อวันที่ 14 เมษายน 2564 เรื่อง มาตรการป้องกันและควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ของบุคลากรในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

6 แนวทางปฏิบัติของทุกหน่วยงานสังกัด สพฐ.

1. ให้ผู้บริหารมอบหมายบุคลากรในสังกัดปฏิบัติงาน ณ ที่พักอาศัย

 • ส่งเสริมให้ใช้ระบบอินเทอร์เน็ตในการปฏิบัติงานทุกชนิดโดยให้เปิดเครื่องมือสื่อสาร เพื่อให้สามารถติดต่อได้ตลอดเวลา
 • ให้ทุกหน่วยงานจัดบุคลากรหมุนเวียนมาปฏิบัติงาน ณ สถานที่ทำงาน ไม่เกินร้อยละ 10 ของบุคลากรทั้งหมด

2. ให้ผู้บริหารกำหนดวิธีการที่ชัดเจนและเหมาะสมในการมอบหมายงาน

 • ให้บุคลากรในสังกัดปฏิบัติงาน ณ ที่พักอำศัย
 • การรายงานผลที่ปฏิบัติไปในช่วงที่ไม่ได้มาปฏิบัติงาน ณ สถานที่ทำงาน โดยคำนึงถึงเป้าหมายการดำเนินงานของงานที่ได้รับมอบหมายเป็นสำคัญ

3. ให้หน่วยงานในสังกัดเลื่อนการจัดประชุม การฝึกอบรม หรือการสัมมนาต่างๆ ออกไปก่อน

 • เว้นแต่กรณีมีเหตุจำเป็นเร่งด่วนต้องจัดประชุม
 • ให้ใช้วิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

4.ให้สถานศึกษาในสังกัดงดการจัดการเรียนการสอน

 • งดการจัดกิจกรรมใดๆ ที่ต้องมีการรวมกลุ่มของนักเรียน

5.กรณีการรับสมัครเข้าศึกษาต่อในสถานศึกษาประจำปีการศึกษา 2564

 • ให้ผู้บริหารสถานศึกษา
  • กำหนดมาตรการระวังป้องกันเข้มข้นสูงสุดในการดำเนินการรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อ
  • โดยควรรับสมัครรูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์(แบบออนไลน์)
  • หากจำเป็นต้องมีการสอบ การสัมภาษณ์ จะต้องดำเนินการตามมาตรการระวัง ป้องกันเข้มข้นสูงสุด
  • ให้ปฏิบัติตามข้อกำหนดของกระทรวงสาธารณสุขและสาธารณสุขจังหวัดโดยเคร่งครัด

6.ในการปฏิบัติราชการ ณ สถานที่ทำงาน

 • ให้ข้าราชการและบุคลากรในสังกัดทุกรายปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขโดย
  • ตรวจวัดอุณหภูมิ
  • ใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา
  • หมั่นล้างมือ
  • ลดการสัมผัส
  • เว้นระยะห่างการติดต่อสนทนาไม่น้อยกว่า 1.50 เมตร
 • ข้าราชการและบุคลากรในสังกัดทุกราย
  • ต้องหลีกเลี่ยงการเข้าร่วมกิจกรรม
  • หรือเดินทางไปในพื้นที่เสี่ยง
 • ในกรณีบุคคลภายนอกที่เข้ามาติดต่อราชการ
  • ต้องขอให้ตรวจวัดอุณหภูมิและต้องใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา

บทสรุป

ในช่วงที่มีการระบาด ไวรัสโคโรนา 2019 เราควรปฏิบัติตามมาตรการแนวทางที่ทาง สพฐ.ประกาศ เพื่อเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ถึงจะมีการเลื่อนการสอบต่างๆออกไป ขอให้ผู้เตรียมสอบย่าหยุดอ่านหนังสือ เพราะเมื่อทุกอย่างคลี่คลายเราจะได้พร้อมลุยสอบทันที ด้วยความปรารถนาดีจาก บ้านของครู MR.KRON


ที่มา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน