สรุปอาเซียน
สรุปอาเซียน
- Advertisement -

ความรู้ในส่วนของอาเซียน(ASEAN) ซึ่งออกข้อสอบในการสอบรับราชการต่างๆ และยังมีความรู้ประเด็นต่างๆหลากหลายมาก วันนี้บ้านของครู MR.KRON ได้ทำการสรุปและรวบรวมอัพเดทความรู้ที่มีชื่อว่า สรุปอาเซียนให้ท่านได้อ่านก่อนเข้าสอบรับราชการ เริ่มอ่านได้เลย

ความเป็นมาของอาเซียน(ASEAN)

ชื่อเต็มของคำว่า ASEAN คืออะไร

 • ASEAN ย่อมาจากคำว่า
  • The Association of South East Asian Nations
  • แปลไทยว่า สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

การก่อตั้งของอาเซียน(ASEAN)

 • อาเซียนก่อตั้งขึ้นตามปฏิญญากรุงเทพฯ(Bangkok Declaration) ที่พระราชวังสราญรมย์
 • ก่อตั้งเมื่อ 8 สิงหาคม 2510 
 • มีกฎบัตรอาเซียน(ASEN Charter)ทำหน้าที่เป็นธรรมนูญ 10 ชาติ 1 อาเซียน
 • ASEAN มีสมาชิก 10 ประเทศ คือ
  1. อินโดนีเซีย
  2. มาเลเซีย
  3. ฟิลิปปินส์
  4. สิงคโปร์
  5. ไทย
  6. บรูไน
  7. เวียดนาม
  8. ลาว
  9. พม่า
  10. กัมพูชา

ข้อมูลที่ควรทราบเกี่ยวกับอาเซียน(ASEAN)

เสาหลักของประชาคมอาเซียน

 • ประชาคมอาเซียน ASEAN Community เป็นนิติบุคคลมี 3 เสาหลัก คือ
  1. ประชาคมการเมืองความมั่นคงอาเซียน
   (ASEAN PoliticalSecurity Community : APSC)
  2. ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
   (ASEAN Economic Community : AEC)
  3. ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน
   (ASEAN Socio-Cultural Community : ASCC)

วิสัยทัศน์ของอาเซียน(ASEAN)

“หนึ่งวิสัยทัศน์ หนึ่งเอกลักษณ์ หนึ่งประชาคม
(ONE VISION, ONE IDENTITY, ONE COMMUNITY)”
วิสัยทัศน์อาเซียน

วัตถุประสงค์ของการจัดตั้ง ASEAN

 1. วงสมานฉันท์แห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้         
 2. หุ้นส่วนเพื่อการพัฒนาที่เป็นพลวัตร
 3. มุ่งปฏิสัมพันธ์กับในประเทศและนอกประเทศ         
 4. ชุมชนแห่งสังคมเอื้ออาทร

ความรู้เกี่ยวกับธงอาเซียน

สรุปอาเซียน

รูปลักษณ์ของธงอาเซียน

 • เป็นธงพื้นสีน้ำเงิน
 • มีดวงตราอาเซียนอยู่ตรงกลางแสดงถึงเสถียรภาพ สันติภาพ ความสามัคคีและพลวัตของอาเซียน
 • สีของธง ประกอบด้วย สีน้ำเงิน สีแดง สีขาวและสีเหลือง ซึ่งเป็นสีหลักในธงชาติของบรรดาประเทศสมาชิกของอาเซียนทั้งหมด

วามรู้เกี่ยวกับสัญลักษณ์อาเซียน

สรุปอาเซียน

สัญลักษณ์อาเซียน

 • ASEAN มีสัญลักษณ์คือ
  • รูปมัดรวงข้าวสีเหลือง10 ต้นมัดรวมกัน
  • บนพื้นวงกลม สีแดงล้อมรอบด้วยวงกลมสีขาว และสีน้ำเงิน
 • รวงข้าวสีเหลือง 10 ต้น หมายถึง
  • ความใฝ่ฝันของบรรดาสมาชิกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทั้ง 10 ประเทศ  ให้มีอาเซียนที่ผูกพันกันอย่างมีมิตรภาพและเป็นหนึ่งเดียว
 • วงกลมล้อมรอบสัญลักษณ์ 
  • เป็นสัญลักษณ์แสดงถึงเอกภาพของอาเซียน
 • ตัวอักษร asean สีน้ำเงิน 
  • แสดงถึงความมุ่งมั่นที่จะทำงานร่วมกัน
  • เพื่อความมั่นคง สันติภพ เอกภาพ และความก้าวหน้าของประเทศสมาชิกอาเซียน

สีที่ใช้ในธงและสัญลักษณ์ของอาเซียน(ASEAN)

 • สีเหลือง หมายถึง  ความเจริญรุ่งเรือง
 • สีแดง  หมายถึง  ความกล้าหาญและการมีพลวัติ
 • สีขาว  หมายถึง  ความบริสุทธิ์
 • สีน้ำเงิน หมายถึง  สันติภาพและความมั่นคง

วันอาเซียนคือวันอะไร

 • วันที่ 8 สิงหาคม ของทุกปี เป็นวันอาเซียน
 • เพราะอาเซียนถูกก่อตั้งเมื่อวันที่ 8 สิงหาคม
 • หากถามว่า ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. ใด คำตอบก็คือ 2510

เพลงประจำอาเซียน

 • เพลงประจำอาเซียน
  • THE ASEAN WAYแปลว่า วิถีแห่งอาเซียน
  • ผู้แต่งเนื้อร้องโดย สุรักษ์ สุขเสวี เป็นคนจากประเทศไทย

อาชีพที่เคลื่อนย้ายเสรีในอาเซียน

 • อาชีพที่กำหนดให้เคลื่อนย้ายเสรีในอาเซียน 8 สาขา ได้แก่
  1. แพทย์
  2. พยาบาล 
  3. ทันตแพทย์  
  4. วิศวกรรม 
  5. สถาปัตยกรรม 
  6. นักการบัญชี 
  7. นักสำรวจ 
  8. การท่องเที่ยว

ประเทศคู่การค้า

 • อาเซียน +3 มีประเทศ 
  1. จีน
  2. ญี่ปุ่น
  3. เกาหลีใต้
 • อาเซียน + 6 มีประเทศ
  1. จีน
  2. เกาหลี
  3. ญี่ปุ่น
  4. ออสเตรเลีย
  5. อินเดีย
  6. นิวซีแลนด์
 • อาเซียน +8  มีประเทศคือ
  • ประเทศ ASEAN + 6 และเพิ่ม สหรัฐอเมริกาและรัสเซีย

จุดเด่นที่ได้รับมอบหมาย

อาเซียนได้ตกลงที่จะเปิดเสรีด้านการค้าและบริการ 12 สาขา ได้มอบหมายให้ประเทศต่างๆ ทำหน้าที่รับผิดชอบเป็นผู้ประสานงานหลักดังนี้  คือ

ผู้ประสานงานหลักจุดเด่น
1)  พม่าสาขาผลิตภัณฑ์เกษตรประมง
2)  มาเลเซียสาขาผลิตภัณฑ์ยางและสิ่งทอ
3)  อินโดนีเซียสาขายานยนต์และผลิตภัณฑ์ไม้
4)  ฟิลิปปินส์สาขาอิเล็กทรอนิกส์
5)  สิงคโปร์สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและสุขภาพ
6)  ไทยสาขาการท่องเที่ยวและการบิน
7)  เวียดนามสาขาโลจิสติกส์

บทสรุป

การสอบรับราชการในความรอบรู้ที่ต้องสอบมักจะหยิบยกเรื่องที่ถามเกี่ยวกับอาเซียนมาออกข้อสอบ ซึ่งประเด็นที่เราสรุปให้ท่านด้านบนนี้น่าจะค่อนข้างครอบคลุมแล้ว เพราะเมื่อมีการสอบแล้วถามถึงอาเซียน ไม่ว่าจะเป็นสนามสอบครูผู้ช่วย สพฐ. อาชีวศึกษา กทม. ล้วนเคยถามในประเด็นเหล่านี้มาแล้วทั้งสิ้น

ถ้าหากอยากสนับสนุน
บ้านของครู MR.KRON
สามารถเลี้ยงกาแฟพวกเราได้ที่ บัญชีพร้อมเพย์ด้านล่างนี้นะครับ ตามจิตศรัทธาขอให้สอบได้ทุกท่านจ้า

พร้อมเพย์ 095-1753111

ขอบคุณสำหรับการสนับสนุน เพื่อเป็นกำลังใจให้สร้างสรรค์ต่อไป


บ้านของครู MR.KRON

- Advertisement -