สรุปอาเซียน
สรุปอาเซียน

สรุปอาเซียน : สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้(The Association of South East Asian Nations : ASEAN)

ในการสอบครูผู้ช่วยก็มีบ่อยครั้งที่ เรื่องนี้มักจะเป็นประเด็นสำคัญ ที่ออกข้อสอบบ่อยครั้ง ทาง แอดมินจึงได้รวมรวมข้อมูลเพื่อให้ท่านได้ศึกษา อ่านสรุปเนื้อหาสำคัญ ในการ สรุปอาเซียน เพื่อให้ท่านได้นำความรู้ไปใช้ในการสอบได้อย่างมั่นใจ

สรุปอาเซียนสำหรับการ ก่อตั้งขึ้นตามปฏิญญากรุงเทพฯ (Bangkok Declaration) ที่พระราชวังสราญรมย์ ก่อตั้งเมื่อ 8 สิงหาคม 2510  มีกฎบัตรอาเซียน(ASEN Charter)  ซึ่งทำหน้าที่เป็นธรรมนูญ 10 ชาติ 1 อาเซียนมีสมาชิก 

1) อินโดนีเซีย  2) มาเลเซีย 3) ฟิลิปปินส์  4) สิงคโปร์  5) ไทย 6) บรูไน  7) เวียดนาม   8) ลาว  9) พม่า.​  10) กัมพูชา

สรุปอาเซียน : 3 เสาหลัก ASEAN มีอะไรบ้าง

>> ประชาคมอาเซียน ASEAN Community เป็นนิติบุคคลมี 3 เสาหลัก คือ

      1) ประชาคมการเมืองความมั่นคงอาเซียน ( ASEAN PoliticalSecurity Community : APSC)

      2) ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community : AEC)

      3) ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN Socio-Cultural Community : ASCC)

สรุปอาเซียน : คำขวัญของอาเซียน คืออะไร

“หนึ่งวิสัยทัศน์ หนึ่งเอกลักษณ์ หนึ่งประชาคม (One Vision, One Identity, One Community)”

สรุปอาเซียน : วัตถุประสงค์ของการจัดตั้ง ASEAN คือ

1) วงสมานฉันท์แห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้              

2) หุ้นส่วนเพื่อการพัฒนาที่เป็นพลวัตร

 3) มุ่งปฏิสัมพันธ์กับในประเทศและนอกประเทศ         

.   4) ชุมชนแห่งสังคมเอื้ออาทร

สรุปอาเซียน : ความรู้เกี่ยวกับธงอาเซียน

สรุปอาเซียน

. ธงอาเซียน เป็นธงพื้นสีน้ำเงิน มีดวงตราอาเซียนอยู่ตรงกลาง  แสดงถึงเสถียรภาพ  สันติภาพ ความสามัคคีและพลวัตของอาเซียน

.  สีของธง ประกอบด้วยสีน้ำเงิน สีแดง สีขาวและสีเหลือง ซึ่งเป็นสีหลักในธงชาติของบรรดาประเทศสมาชิกของอาเซียนทั้งหมด

สรุปอาเซียน : ความรู้เกี่ยวกับสัญลักษณ์อาเซียน

สรุปอาเซียน

>>สัญลักษณ์อาเซียน  (รวงข้าวสีเหลือง 10 ต้นมัดรวมกัน)

.       – รูปมัดรวงข้าว สีเหลืองบนพื้นวงกลม สีแดงล้อมรอบด้วยวงกลมสีขาว และสีน้ำเงิน

.       – รวงข้าวสีเหลือง 10 ต้น หมายถึง ความใฝ่ฝันของบรรดาสมาชิกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทั้ง 10 ประเทศ  ให้มีอาเซียนที่ผูกพันกันอย่างมีมิตรภาพและเป็นหนึ่งเดียว

.       – วงกลม  เป็นสัญลักษณ์แสดงถึงเอกภาพของอาเซียน

.       – ตัวอักษรคำว่า  asean  สีน้ำเงิน  อยู่ใต้ภาพรวงข้าว  แสดงถึงความมุ่งมั่นที่จะทำงานร่วมกันเพื่อความมั่นคง  สันติภพ  เอกภาพ  และความก้าวหน้าของประเทศสมาชิกอาเซียน

สรุปอาเซียน : ความหมายของแต่ละสีของอาเซียน

.     สีเหลือง หมายถึง  ความเจริญรุ่งเรือง

.     สีแดง  หมายถึง  ความกล้าหาญและการมีพลวัติ

.      สีขาว  หมายถึง  ความบริสุทธิ์

.      สีน้ำเงิน หมายถึง  สันติภาพและความมั่นคง

วันอาเซียน คือ

.     วันที่  8  สิงหาคม ของทุกปี เป็นวันอาเซียน****ข้อสอบเก่า

เพลงประจำอาเซียน คือ

.      เพลง  THE ASEAN  WAY (วิถีแห่งอาเซียน)  ****ข้อสอบเก่า

 .      คนไทยเป็นผู้แต่ง (เนื้อร้องโดย สุรักษ์ สุขเสวี)

อาชีพที่กำหนดให้เคลื่อนย้ายเสรีในอาเซียน 8 สาขา คือ

. แพทย์พยาบาล  ทันตแพทย์   วิศวกรรม  สถาปัตยกรรม  นักการบัญชี  นักสำรวจ  การท่องเที่ยว****ข้อสอบเก่า

ประเทศคู่การค้าต่างๆที่เพิ่มเข้ามา

1) อาเซียน +3 มีประเทศ  จีน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้****ข้อสอบเก่า

2) อาเซียน + 6 มีประเทศ จีน เกาหลี ญี่ปุ่น ออสเตรเลีย อินเดียและนิวซีแลนด์

3) อาเซียน +8  มีประเทศ  คือ ประเทศ ASEAN + 6 และเพิ่มสหรัฐอเมริกาและรัสเซีย

อาเซียนได้ตกลงที่จะเปิดเสรีด้านการค้าและบริการ 12 สาขา ได้มอบหมายให้ประเทศต่างๆ ทำหน้าที่รับผิดชอบเป็นผู้ประสานงานหลักดังนี้  คือ

ผู้ประสานงานหลัก

จุดเด่น

1)  พม่า

 สาขาผลิตภัณฑ์เกษตรประมง

2)  มาเลเซีย

 สาขาผลิตภัณฑ์ยางและสิ่งทอ

3)  อินโดนีเซีย

 สาขายานยนต์และผลิตภัณฑ์ไม้

4)  ฟิลิปปินส์

 สาขาอิเล็กทรอนิกส์

5)  สิงคโปร์

 สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและสุขภาพ

6)  ไทย

 สาขาการท่องเที่ยวและการบิน

7)  เวียดนาม

 สาขาโลจิสติกส์

 สาระสำคัญที่ควรรู้ในอาเซียน

.   1) ใช้ภาษาอังกฤษ เป็นภาษากลางในอาเซียน

.   2) สำนักเลขาธิการอาเซียน (ASEAN Secretariat) ตั้งอยู่ที่ กรุงจากาตาร์ ประเทศอินโดนีเซีย

.   3) ประชาคมอาเซียนบรรลุเป้าหมายโดยสมบูรณ์ในวันที่ 31 ธันวาคม 2558

.   4) ประธานอาเซียน ปี 2562 คือ นายกรัฐมนตรี ประเทศไทย

.    5) เลขาธิการอาเซียนคนที่ 14 คือ นายดาโต๊ะ ปาดูกา ลิม จ๊อก ฮอย (Dato Paduka Lim Jock Hoi) สัญชาติบรูไน โดยมีวาระการดำรงตำแหน่งระหว่างปี 2561 ถึง 2566 เลขาธิการอาเซียน มีวาระดำรงตำแหน่ง 5 ปี

.   6) การประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียน ปีละ 2 ครั้ง

.   7) อดีตเลขาธิการอาเซียนที่เป็นคนไทยซึ่งเคยได้รับตำแหน่ง คือ แผน วรรณเมธี และ สุรินทร์ พิศสุวรรณ

คลังข้อครูสอบออนไลน์
คลังข้อครูสอบออนไลน์
หนังสือเอกวิทยาศาสตร์
หนังสือเอกวิทยาศาสตร์
กลุ่มสรุปข่าวความรอบรู้