- Advertisement -

วันนี้ (22 พ.ค.) ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ ปฎิบัติหน้าที่เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เปิดเผยภายหลังการประชุมผู้บริหารระดับสูงของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) ว่า ตนได้สั่งการให้ทุกสำนักของสพฐ.ได้บูรณาการการทำงานร่วมกันให้เกิดประสิทธิภาพ พร้อมทั้งสร้างจุดเด่นของแต่ละหน่วยงานในการขับเคลื่อนการศึกษาขั้นพื้นฐาน รวมถึงเร่งติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2562 ไตรมาสที่ 3 เดือนมิถุนายน โดยเฉพาะงบลงทุนต้องเร่งใช้จ่ายให้เรียบร้อยเป็นไปตามเป้าหมาย เพื่อไม่ให้งบตกไป

ส่วนภาพรวพการเปิดเรียนเมื่อวันที่ 16 พ.ค.เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยตนได้กำชับเรื่องนมโรงเรียนว่าเขตพื้นที่ต้องประสานองค์กปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ว่าอย่าให้มีการดำเนินการล่าช้า อย่างไรก็ตามในวันที่ 29 พ.ค.ตนจะประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ เพื่อร่วมกันแก้ปัญหาต่างๆรวมถึงวางแนวทางนโยบายรับนักเรียนในปี 2563 ด้วย

“ผมเตรียมจัดสรรงบประมาณให้แก่เขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ เขตละ 1 ล้านบาท เพื่อใช้เชื่อมโยงการทำงานของเขตพื้นที่การศึกษาด้วยการยึดห้องเรียนและเด็กเป็นฐานในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา เช่น การอบรมพัฒนาครู การสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้ เป็นต้น

ซึ่งผมมีโจทย์ใหญ่ที่ต้องการให้เด็กอ่านออกเขียนได้และคิดเลขเป็นภายในระยะเวลา 2 เดือนต่อจากนี้ โดยเงินดังกล่าวที่ให้ไปเขตพื้นที่ต้องกำหนดเป้าหมายให้ชัดเจนในการนำเงินไปใช้จ่ายสู่การปฏิบัติให้เกิดประสิทธิภาพ แต่หากเขตพื้นที่ไหนเป็นพื้นที่ขนาดใหญ่และมีโรงเรียนจำนวนมากก็จะจัดสรรเพิ่มให้ตามความจำเป็นของแต่ละพื้นที่”

ปฎิบัติหน้าที่เลขาธิการ กพฐ.กล่าวว่า นอกจากนี้ตนได้มอบหมายให้เขตพื้นที่การศึกษาทุกเขตจัดทำ Big Data ด้านวิชาการ เพื่อรวบรวมข้อมูลพื้นฐานต่างๆของพื้นที่และโรงเรียน สำหรับบูรณาการในการแก้ปัญหาการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยการจัดทำ Big Data ส่วนกลางจะเป็นพี่เลี้ยงให้ว่าการจัดทำฐานข้อมูลดังกล่าวเขตพื้นที่จะต้องดำเนินการอย่างไรบ้าง

ที่มาข่าว www.dailynews.co.th

- Advertisement -