ความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี
ความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี
- Advertisement -

แนวข้อสอบครูผู้ช่วย เรื่อง ลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี ชุดที่ 4 พร้อมเฉลย สำหรับผู้เตรียมสอบรับราชการครู สอบครูผู้ช่วย ทุกสังกัด หรือสอบผู้บริหารสถานศึกษา

จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องเพียงตัวเลือกเดียว

/
หากนายกรัฐมนตรีจะสั่ง อบต. ให้มาชี้แจง แสดงความคิดเห็น ทำรายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ จะสั่งได้หรือไม่ (ยึดตามอำนาจหน้าที่ตาม ม.11)
ใครเป็นข้าราชการการเมือง
การเปลี่ยนชื่อกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นให้ตราเป็น
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนและสำนักงบประมาณมีหน้าที่ตรวจสอบดูแลมิให้มีการกำหนดตำแหน่งหรืออัตราของข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการที่จัดตั้งขึ้นใหม่ หรือที่ถูกรวมหรือโอนไปตามวรรคหนึ่ง เพิ่มขึ้นจนกว่าจะครบกำหนดกี่ปี
ในการแบ่งส่วนราชการภายใน ให้สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนและสำนักงบประมาณร่วมกันเสนอความเห็นต่อ
ให้ส่วนราชการในสำนักนายกรัฐมนตรีบรรดาที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม มีฐานะเป็น
ใครเป็นผู้รักษาการตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534
การแบ่งราชการออกเป็นส่วนต่างๆ ให้กำหนดตำแหน่งและอัตราเงินเดือนโดยคำนึงถึง
ข้อใดคือการจัดระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน
ใครเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ
ตรวจคำตอบ

บทสรุปสำหรับการทำข้อสอบชุดนี้เรื่อง ลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี เป็นข้อสอบจากเนื้อหาภาค ก ในการสอบบรรจุข้าราชการครู โดยีการประมวลผลร้อยละ ท่านที่สอบผ่าน เราดีใจด้วย ส่วนคนที่ไม่ผ่านให้กลับไปอ่านหนังสือเรื่องนี้ทบทวน แล้วกลับมาทำอีกรอบ หวังว่าจะมีประโยชน์กับผู้ที่เตรียมสอบรับราชการครูครับ ขอบคุณครับ

Thumbnail Seller Link
ท้าชน 2 ความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี สำหรับครูผู้ช่วย
บ้านของครู MR.KRON
www.mebmarket.com
หนังสือ ความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี สำหรับครูผู้ช่วย เพื่อการสอบในปี 2566 ใช้ได้กับสังกัด สพฐ. หรือทุกสังกัดที่เกณฑ์การสอบรับราชการครู ในตำแ…
Get it now
- Advertisement -