ข้อสอบ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 2542 ชุดที่ 2

1206

ข้อสอบพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 2542

0%

สวัสดีสมาชิกบ้านของครู ข้อสอบนี้จำกัดเวลา

หมดเวลาแล้ว


พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 2542 ชุดที่ 2

แบบทดสอบวัดความรู้

1 / 10

ใครมีหน้าที่จัดทำสาระของหลักสูตร

2 / 10

กฎหมายการศึกษาแห่งชาติ กำหนดให้การศึกษาสำหรับคนพิการ รับต้องดำเนินการจัดให้อย่างไร

3 / 10

การจัดการศึกษาสำหรับบุคคลซึ่งมีความสามารถพิเศษต้องจัดให้อย่างไร

4 / 10

กฎหมายการศึกษาแห่งชาติ กำหนดให้การศึกษาสำหรับคนพิการ รับต้องดำเนินการจัดให้อย่างไร

5 / 10

การจัดการศึกษาสำรับคนพิการรัฐต้องจัดให้บุคคลดังกล่าวตามข้อใด

6 / 10

ข้อใดเป็นกำหนดหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน

7 / 10

ข้อใดเป็น สิทธิและโอกาสของบุคคลทั่วไปในการได้รับการศึกษาตามที่พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ

8 / 10

ข้อใดคือระดับของการศึกษาในระบบ

9 / 10

การจัดการศึกษามีกี่รูปแบบตามกฎหมายการศึกษาแห่งชาติ ฉบับที่ 4

10 / 10

สถานศึกษาอาจจัดการศึกษาได้กี่รูปแบบตามกฎหมายการศึกษาแห่งชาติ 

คะแนนของคุณคือ

ค่าเฉลี่ยคะแนนร้อยละ 78%

0%

เพิ่มเพื่อน

เพจ : บ้านของครูมีกลุ่มฟรีสำหรับแลกเปลี่ยนเรียนรู้  คือ