ข้อสอบ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 2542 ชุดที่ 2

2698
- Advertisement -

ข้อสอบครูผู้ช่วย กฎหมายการศึกษาแห่งชาติ ชุดที่ 2 นี้สำหรับฝึกทำข้อสอบครูผู้ช่วย จำนวน 10 ข้อ พร้อมเฉลย

ข้อสอบพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 2542

จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงตัวเลือกเดียว

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 2542 ชุดที่ 2

1 / 10

ใครมีหน้าที่จัดทำสาระของหลักสูตร

2 / 10

กฎหมายการศึกษาแห่งชาติ กำหนดให้การศึกษาสำหรับคนพิการ รับต้องดำเนินการจัดให้อย่างไร

3 / 10

ข้อใดเป็น สิทธิและโอกาสของบุคคลทั่วไปในการได้รับการศึกษาตามที่พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ

4 / 10

การจัดการศึกษามีกี่รูปแบบตามกฎหมายการศึกษาแห่งชาติ ฉบับที่ 4

5 / 10

กฎหมายการศึกษาแห่งชาติ กำหนดให้การศึกษาสำหรับคนพิการ รับต้องดำเนินการจัดให้อย่างไร

6 / 10

การจัดการศึกษาสำรับคนพิการรัฐต้องจัดให้บุคคลดังกล่าวตามข้อใด

7 / 10

สถานศึกษาอาจจัดการศึกษาได้กี่รูปแบบตามกฎหมายการศึกษาแห่งชาติ 

8 / 10

ข้อใดคือระดับของการศึกษาในระบบ

9 / 10

ข้อใดเป็นกำหนดหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน

10 / 10

การจัดการศึกษาสำหรับบุคคลซึ่งมีความสามารถพิเศษต้องจัดให้อย่างไร

กำลังตรวจคำตอบ

Your score is

0%

เพิ่มเพื่อน

เพจ : บ้านของครูมีกลุ่มฟรีสำหรับแลกเปลี่ยนเรียนรู้  คือ

- Advertisement -