ข้อสอบครูผู้ช่วย หลักการสอนและการจัดการเรียนรู้ ชุดที่ 1
ข้อสอบครูผู้ช่วย หลักการสอนและการจัดการเรียนรู้ ชุดที่ 1
- Advertisement -

วันนี้ทางบ้านของครูจะได้นำเสนอ ข้อสอบหลักการสอนและการจัดการเรียนรู้ ให้ท่านได้ฝึกทำพร้อมเฉลยละเอียด เป็นการรวบรวมปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน จากข้อสอบเก่า เพื่อท่านจะได้รับประสบการณ์ไปใช้ในการอ่านหนังสือสอบต่อไป

 หลักการสอนและการจัดการเรียน

จงตอบคำถามต่อไปนี้ให้ถูกต้อง

1.ข้อใดถือว่าเป็นสิ่งสำคัญที่สุดของการเรียนรู้

ก. เด็กชายนิพนสามารถอ่านออกและเขียนได้เมื่อจบ ป.6

ข. แดงมีการการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมอันเนื่องจากการเรียนการสอน

ค. เขียวสามารถมีความเข้าใจในการเป่าขลุยเพราะจำโน้ตเพลงชาติได้

ง. กระบวนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมอันเนื่องจากประสบการณ์


เฉลย ง. กระบวนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมอันเนื่องจากประสบการณ์

2.ข้อใดเป็นกระบวนการเรียนรู้ตามแนวคิดของกาเย่ ขั้นตอนแรก

ก. บอกวัตถุประสงค์

ข. เร่งเร้าความสนใจ

ค. ให้ข้อมูลย้อนกลับ

ง. กระตุ้นการตอบสนองบทเรียน


เฉลย ข. เร่งเร้าความสนใจ

    หลักการสอนทั้ง 9 ประการของโรเบิร์ต กาเย่ ได้แก่ 1. เร่งเร้าความสนใจ  2. บอกวัตถุประสงค์ 3. ทบทวนความรู้เดิม  4. นำเสนอเนื้อหาใหม่  5. ชี้แนะแนวทางการเรียนรู้  6. กระตุ้นการตอบสนองบทเรียน  7. ให้ข้อมูลย้อนกลับ  8. ทดสอบความรู้ใหม่  9. สรุปและนำไปใช้


3.ขั้นตอนใดต่อไปนี้ในกระบวนการเรียนรู้ตามแนวคิดของบลูม ที่เกิดขึ้นยากที่สุด
ก. ความรู้
ข. ความเข้าใจ
ค. การสังเคราะห์
ง. การประเมินผล

การเรียนรู้ด้านพุทธิพิสัย
การเรียนรู้ด้านพุทธิพิสัย

 

 

เฉลย ค เพราะสูงสุดในตัวเลือก


4.ข้อใดต่อไปนี้จัดเป็นพฤติกรรมในการรับรู้

ก. นายเดชตื่นเช้าลืมตา

ข. นายแดงกำลังจะเงี่ยหูฟัง ห้องข้างๆที่กำลังคุยกัน

ค. นางสาวลีเห็นคนเดินมา

ง. นายนทีเดินไปเดินมาอยู่ในบ้าน


เฉลย ค. นางสาวลีเห็นคนเดินมา


5.ขั้นเตรียมการออกแบบการจัดการเรียนรู้ ตามหลักสูตรฯ 51 ข้อใดมีความสำคัญน้อยกว่าข้ออื่น

ก. ศึกษาแหล่งเรียนรู้

ข. ศึกษาหลักสูตรสถานศึกษา

ค. ศึกษามาตรฐานการเรียนรู้

ง. ศึกษาสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน


เฉลย ก. ศึกษาแหล่งเรียนรู้ เพราะว่า การศึกษาแหล่งเรียนรู้แทบจะเป็นสิ่งหลังๆที่เราจะต้องทำในการออกแบบการจัดการเรียนรู้


6.ในการตั้งสมมติฐานของวิธีการทางวิทยาศาสตร์สอดคล้องกับข้อใดในอริยสัจ 4

ก. ทุกข์

ข. สมุทัย

ค. นิโรจน์

ง. มรรค


เฉลย  ข. สมุทัย


7.ผู้ที่คิดค้นและให้ความสำคัญเน้นในวิธีสอนแบบแก้ปัญหาคือใคร

ก. จอห์น ดิวอี้

ข. สกินเนอร์

ค. รุสโซ

ง. ธอร์นไดค์


     เฉลย จอห์น ดิวอี้  อธิบาย การจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นการปฏิบัติจริง เป็นการเรียนรู้ในแบบ Learning by doing ผู้เรียนจะเป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้ แนวคิดนี้จะจัดการสอนแบบโครงการ (Project-based learning) เป็นการสอนที่ให้ผู้เรียนได้เรียนจากการปฏิบัติจริง เป็นการเรียนจากประสบการณ์ตรง ผู้เรียนได้ทดลองทำปฏิบัติ เสาะหาข้อมูล จัดระเบียบข้อมูล พิจารณาหาข้อสรุป ค้นคว้าหาวิธีการ กระบวนการด้วยตนเอง หรือร่วมกันเป็นกลุ่ม เน้นให้ผู้เรียนมีอิสระในการศึกษาหาความรู้ตามหลักประชาธิปไตยให้ผู้เรียนได้รู้จักการทำงานร่วมกับผู้อื่น ให้ได้ค้นคว้าหาข้อมูลความรู้จากแหล่งต่าง ๆ มิใช่เฉพาะในห้องเรียนเท่านั้น ทำให้ผู้เรียนเกิดนิสัยการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองได้ด้วยความมั่นใจ


8.วิธีการสอนแบบใดที่สามารถย่นย่อทั้งเวลา ขนาดของชั้น งาน และลักษณะ

ก. วิธีสอนแบบหน่วย

ข. วิธีสอนแบบแสดงบทบาทสมมติ

ค. วิธีสอนแบบจุลภาค

ง. วิธีการสอนแบบวิทยาศาสตร์


เฉลย ค วิธีสอนแบบจุลภาค

อธิบาย วิธีสอนแบบจุลภาค (Micro-Teaching Method) เป็นวิธีสอนที่ยึดหลักการย่อส่วนทั้งขนาดของชั้นเรียน ระยะเวลาที่สอนและชนิดของทักษะ วิธีสอนแบบจุลภาคใช้เวลาประมาณ 10-15 นาที ในการฝึกทักษะแต่ละชนิด เมื่อสอนเสร็จมีการวิเคราะห์และประเมินผลการสอนจากภาพและเสียงบันทึกไว้ใน Video Tape และนำผลไปปรับปรุงพัฒนาการสอน การสอนแบบจุลภาคจึงเป็นการฝึกทักษะการสอนในสถานการณ์ย่อส่วนจากสถานการณ์จริงๆ เพื่อง่ายแก่การฝึกภายใต้การควบคุมอย่างมีประสิทธิภาพ ผู้ฝึกได้มีโอกาสตรวจสอบและปรังปรุงการสอนของตน


9. การแสดงความคิดทิศทางที่เป็นกลาง เป็นลักษณะสำคัญของหมวกสีใด

ก. สีขาว

ข. สีแดง

ค. สีดำ

ง. สีเหลือง


เฉลย ก. สีขาว

ทฤษฎีหมวก 6 ใบ
ทฤษฎีหมวก 6 ใบ

10. การแสดงถึงความเจริญเติบโต สมบูรณ์ เป็นลักษณะสำคัญของหมวกสีใด

ก. สีขาว

ข. สีแดง

ค. สีเขียว

ง. สีฟ้า


เฉลย ค. สีเขียว


ข้อสอบหลักการสอนและการจัดการเรียนรู้ เป็นอย่างไรบ้างกับ 10 ข้อนี้ ท่านทำได้กี่ข้อ อย่าลืมกด ไลด์ กดแชร์ กันด้วยเพื่อเป็นกำลังใจในการสร้างสรรค์ต่อไป

lสมารถติดตามข้อมูลข่าวสารได้ 3 ช่องทาง

  1. Line : @mr.kron
  2. page : บ้านของครู MR.KRON
  3. website : mrkron.com

 

- Advertisement -