ข้อสอบ หลักการสอนและการจัดการเรียนรู้ ชุดที่ 1

18001
ข้อสอบหลักการสอนและการจัดการเรียนรู้
ข้อสอบหลักการสอนและการจัดการเรียนรู้

วันนี้ทาง MR.KRON จะได้นำเสนอ ข้อสอบหลักการสอนและการจัดการเรียนรู้ ให้ท่านได้ฝึกทำพร้อมเฉลยละเอียด เป็นการรวบรวมปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน จากข้อสอบเก่า เพื่อท่านจะได้รับประสบการณ์ไปใช้ในการอ่านหนังสือสอบต่อไป

 หลักการสอนและการจัดการเรียน

จงตอบคำถามต่อไปนี้ให้ถูกต้อง

1.ข้อใดถือว่าเป็นสิ่งสำคัญที่สุดของการเรียนรู้

ก. เด็กชายนิพนสามารถการอ่านออกและเขียนได้เมื่อจบ ป.ุ6

ข. แดงมีการการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมอันเนื่องจากการเรียนการสอน

ค. เขียวสามารถมีความเข้าใจในการเป่าขลุยเพราะจำโน้ตเพลงชาติได้

ง. กระบวนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมอันเนื่องจากประสบการณ์


เฉลย ง. กระบวนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมอันเนื่องจากประสบการณ์

2.ข้อใดเป็นกระบวนการเรียนรู้ตามแนวคิดของกาเย่ ขั้นตอนแรก

ก. บอกวัตถุประสงค์

ข. เร่งเร้าความสนใจ

ค. ให้ข้อมูลย้อนกลับ

ง. กระตุ้นการตอบสนองบทเรียน


เฉลย ข. เร่งเร้าความสนใจ

    หลักการสอนทั้ง 9 ประการของโรเบิร์ต กาเย่ ได้แก่ 1. เร่งเร้าความสนใจ  2. บอกวัตถุประสงค์ 3. ทบทวนความรู้เดิม  4. นำเสนอเนื้อหาใหม่  5. ชี้แนะแนวทางการเรียนรู้  6. กระตุ้นการตอบสนองบทเรียน  7. ให้ข้อมูลย้อนกลับ  8. ทดสอบความรู้ใหม่  9. สรุปและนำไปใช้


3.ขั้นตอนใดต่อไปนี้ในกระบวนการเรียนรู้ตามแนวคิดของบลูม ที่เกิดขึ้นยากที่สุด
ก. ความรู้
ข. ความเข้าใจ
ค. การสังเคราะห์
ง. การประเมินผล

การเรียนรู้ด้านพุทธิพิสัย
การเรียนรู้ด้านพุทธิพิสัย

 

 

เฉลย ค เพราะสูงสุดในตัวเลือก


4.ข้อใดต่อไปนี้จัดเป็นพฤติกรรมในการรับรู้

ก. นายเดชตื่นเช้าลืมตา

ข. นายแดงกำลังจะเงี่ยหูฟัง ห้องข้างๆที่กำลังคุยกัน

ค. นางสาวลีเห็นคนเดินมา

ง. นายนทีเดินไปเดินมาอยู่ในบ้าน


เฉลย ค. นางสาวลีเห็นคนเดินมา


5.ขั้นเตรียมการออกแบบการจัดการเรียนรู้ ตามหลักสูตรฯ 51 ข้อใดมีความสำคัญน้อยกว่าข้ออื่น

ก. ศึกษาแหล่งเรียนรู้

ข. ศึกษาหลักสูตรสถานศึกษา

ค. ศึกษามาตรฐานการเรียนรู้

ง. ศึกษาสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน


เฉลย ก. ศึกษาแหล่งเรียนรู้


ุ6.ในการตั้งสมมติฐานของวิธีการทางวิทยาศาสตร์สอดคล้องกับข้อใดในอริยสัจ 4

ก. ทุกข์

ข. สมุทัย

ค. นิโรจน์

ง. มรรค


เฉลย  ข. สมุทัย


ึ7.ผู้ที่คิดค้นและให้ความสำคัญเน้นในวิธีสอนแบบแก้ปัญหาคือใคร

ก. จอห์น ดิวอี้

ข. สกินเนอร์

ค. รุสโซ

ง. ธอร์นไดค์


     เฉลย จอห์น ดิวอี้  อธิบาย การจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นการปฏิบัติจริง เป็นการเรียนรู้ในแบบ Learning by doing ผู้เรียนจะเป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้ แนวคิดนี้จะจัดการสอนแบบโครงการ (Project-based learning) เป็นการสอนที่ให้ผู้เรียนได้เรียนจากการปฏิบัติจริง เป็นการเรียนจากประสบการณ์ตรง ผู้เรียนได้ทดลองทำปฏิบัติ เสาะหาข้อมูล จัดระเบียบข้อมูล พิจารณาหาข้อสรุป ค้นคว้าหาวิธีการ กระบวนการด้วยตนเอง หรือร่วมกันเป็นกลุ่ม เน้นให้ผู้เรียนมีอิสระในการศึกษาหาความรู้ตามหลักประชาธิปไตยให้ผู้เรียนได้รู้จักการทำงานร่วมกับผู้อื่น ให้ได้ค้นคว้าหาข้อมูลความรู้จากแหล่งต่าง ๆ มิใช่เฉพาะในห้องเรียนเท่านั้น ทำให้ผู้เรียนเกิดนิสัยการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองได้ด้วยความมั่นใจ


8.วิธีการสอนแบบใดที่สามารถย่นย่อทั้งเวลา ขนาดของชั้น งาน และลักษณะ

ก. วิธีสอนแบบหน่วย

ข. วิธีสอนแบบแสดงบทบาทสมมติ

ค. วิธีสอนแบบจุลภาค

ง. วิธีการสอนแบบวิทยาศาสตร์


เฉลย ค วิธีสอนแบบจุลภาค

อธิบาย วิธีสอนแบบจุลภาค (Micro-Teaching Method) เป็นวิธีสอนที่ยึดหลักการย่อส่วนทั้งขนาดของชั้นเรียน ระยะเวลาที่สอนและชนิดของทักษะ วิธีสอนแบบจุลภาคใช้เวลาประมาณ 10-15 นาที ในการฝึกทักษะแต่ละชนิด เมื่อสอนเสร็จมีการวิเคราะห์และประเมินผลการสอนจากภาพและเสียงบันทึกไว้ใน Video Tape และนำผลไปปรับปรุงพัฒนาการสอน การสอนแบบจุลภาคจึงเป็นการฝึกทักษะการสอนในสถานการณ์ย่อส่วนจากสถานการณ์จริงๆ เพื่อง่ายแก่การฝึกภายใต้การควบคุมอย่างมีประสิทธิภาพ ผู้ฝึกได้มีโอกาสตรวจสอบและปรังปรุงการสอนของตน


9. การแสดงความคิดทิศทางที่เป็นกลาง เป็นลักษณะสำคัญของหมวกสีใด

ก. สีขาว

ข. สีแดง

ค. สีดำ

ง. สีเหลือง


เฉลย ก. สีขาว

ทฤษฎีหมวก 6 ใบ
ทฤษฎีหมวก 6 ใบ

10. การแสดงถึงความเจริญเติบโต สมบูรณ์ เป็นลักษณะสำคัญของหมวกสีใด

ก. สีขาว

ข. สีแดง

ค. สีเขียว

ง. สีฟ้า


เฉลย ค. สีเขียว


ข้อสอบหลักการสอนและการจัดการเรียนรู้ เป็นอย่างไรบ้างกับ 10 ข้อนี้ ท่านทำได้กี่ข้อ อย่าลืมกด ไลด์ กดแชร์ กันด้วยเพื่อเป็นกำลังใจในการสร้างสรรค์ต่อไป

lสมารถติดตามข้อมูลข่าวสารได้ 3 ช่องทาง

  1. Line : @mr.kron
  2. page : เตรียมสอบครูผู้ช่วย MR.KRON
  3. website : mrkron.com