ข้อสอบวิชาการศึกษาชุดที่-2
ข้อสอบวิชาการศึกษาชุดที่-2
- Advertisement -

ข้อสอบวิชาการศึกษา ชุดที่ 2 เป็นการรวมข้อสอบหลายเรื่องในส่วนของวิชาการศึกษา ให้ท่านได้ฝึกทำข้อสอบครูผู้ช่วย

จงตอบคำถามให้ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว

การเชิดหุ่นจัดเป็นสื่อประเภทใด(ข้อสอบจริงครูกทม.59)
STEM Education คือ การสอนแบบบูรณาการ (Interdisciplinary Integration) อักษร "T" หมายถึง วิชาใด
การวัดผลการศึกษาเชิงปริมาณ คือข้อใด
ใครเป็นผู้พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพ.ศ.2551
ข้อใดไม่ใช่ธรรมชาติของการวัดผลและประเมินผล
การวัดผลการศึกษาเป็นคะแนนที่ต้องมีหน่วยคงที่ จึงต้องมีการกำหนด ตามข้อใด
ข้อใดเป็นตัวกำหนดทิศทางหรือเป้าหมายของการเรียน ให้ผู้เรียนรู้ว่าต้องการอะไร จะสอนและประเมินอย่างไร(ข้อสอบจริงที่เคยออก)
การสอนแบบใดที่ครูต้องใช้ควมรู้และเข้าใจเกี่ยวกับสมอง เพื่อทำการออกแบบการเรียนการสอนมากที่สุด
การวัดผลนักเรียนจาก พฤติกรรมการแสดงออก คือข้อใด
การวัดผลการศึกษา จะมีความคลาดเคลื่อน เนื่องมาจากสาเหตุ ข้อใด
ตรวจคำตอบ

หากคุณร่วมแลกเปลี่ยนเรามีกลุ่มตีแตกข้อสอบครูผู้ช่วย มีความลับแนวข้อสอบดีๆ ให้ฟรี

ตีแตก ข้อสอบครูผู้ช่วย MR.KRON

▶ ช่องทางการติดตาม

เพิ่มเพื่อน
- Advertisement -