ข้อสอบการวัดผลและประเมินผลทางการศึกษา ชุดที่ 4
- Advertisement -

ทางทีมงาน MR.KRON ได้รวบรวมข้อสอบเกี่ยวกับการวิจัยทางการศึกษา จัดทำเป็นข้อสอบให้ท่านได้ฝึกทำกับพร้อมปรับปรุงให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน เริ่มทำข้อสอบได้เลย ได้คะแนนเท่าไหร่ อย่าลืมแวะไปแจ้งกันเพื่อเป็นกำลังใจ จ้า

การวัดประเมินผลการเรียนรู้ และการวิจัยเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียน

จงตอบคำถามให้ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว

การสรุปรายงานผลการศึกษาค้นคว้าวิจัยอยู่ในขั้นตอนใด
ครูต้องการวิธีการสอนใหม่ ๆ เปรียบเทียบวิธีสอน ๒ วิธี ใช้วิจัยใด
การเขียนเค้าโครงการวิจัยเปรียบได้กับข้อใด
ข้อใดไม่ใช่คุณสมบัติที่ดีของเครื่องมือวิจัย
ข้อใดเป็นความหมายของการวิจัย
ครูต้องการแก้ปัญหาการเรียนของนักเรียน ป.๖ ควรใช้การวิจัยข้อใด
กระบวนการวิจัยขั้นตอนใดสำคัญที่สุด
วิจัยในชั้นเรียนที่นิยมใช้ในชั้นเรียนคือข้อใด
การศึกษาเอกสาร/งานวิจัยที่เกี่ยวข้องอยู่ในบทใดของรายงานการวิจัย
การเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยเครื่องมือประเภทใดที่ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายมากที่สุด
ตรวจคำตอบ
เพิ่มเพื่อน

เป็นอย่างไรกันบ้างสำหรับการฝึกทำข้อสอบ ผู้ที่ฝึกฝนบ่อย ย่อมได้เปรียบผู้ที่อ่านแต่ไม่เคยฝึกข้อสอบจริงแน่นอน

อย่าลืมแวะไปคอมเม้นแลกเปลียนเรียนรู้กันได้ที่ เพจ : บ้านของครู MR.KRON

- Advertisement -