การศึกษาEP1
การศึกษาEP1
- Advertisement -

ข้อสอบวิชาการศึกษา สวนดุสิต เป็นแนวข้อสอบจริงให้ท่านได้ฝึกทำข้อสอบวิชาการศึกษา ที่มาจากข้อสอบจริงครูผู้ช่วยที่เคยออกสอบจริงในปีที่ผ่านๆมา ลุยเลย

ข้อสอบจริงวิชาการศึกษา

ข้อสอบจริงวิชาการศึกษา ปรับปรุงอัพเดทให้เป็นปัจจุบันทันเหตุการณ์ เริ่มฝึกทำได้เลยครับ

(ข้อสอบครูสพฐ.61)การประเมินผลการเรียนรู้ระดับใดในหลักสูตรแกนกลางฯ 51 ให้ความสำคัญน้อยที่สุด
(ข้อสอบครูสพฐ.59) การพัฒนาปรับปรุงและตัดสินผลการเรียนในแต่ละหน่วยการเรียนรู้ การปฏิบัติผลงานของผู้เรียน การออกแบบการเรียนการสอนว่า บรรลุตามตัวชี้วัดเพียงใด เป็นการประเมินผลระดับใด
(ข้อสอบครูสพฐ.58) ข้อใดต่อไปนี้ไม่ใช่องค์ประกอบของการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551
(ข้อสอบครูกรณีพิเศษ 60) ข้อใดไม่ใช่ผลการประเมินการอ่านคิดวิเคราะห์ และเขียน
(ข้อสอบกรณีพิเศษ 2/58) เอกสารใดที่สถานศึกษาสามารถออกแบบเองได้
ตรวจคำตอบ
เพิ่มเพื่อน
- Advertisement -