การเปลี่ยนแปลงบริบทโลก 2567 ความรอบรู้
ความรอบรู้
- Advertisement -

ข้อสอบพร้อมเฉลย ชุดที่ 2 เรื่องการเปลี่ยนแปลงบริบทโลก หรือ ความรอบรู้ เพื่อให้ผู้ที่สนใจนำไปฝึกเพื่อเตรียมสอบรับราชการครู ในตำแหน่งครูผู้ช่วยหรือแม้แต่สอบเพื่อขอรับใบประกอบวิชาชีพครูในทุกปีของมหาวิทยาลัย

จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องเพียงตัวเลือกเดียว

/
ในสังคมปัจจุบัน เยาวชนอยู่ในยุคของวัตถุนิยม บทบาทครูผู้สอนจำเป็นต้องนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนอย่างไร
จากสถานการณ์ไวรัสโคโร่น่า 2019 รัฐบาลได้ประกาศมาตรการการเว้นระยะทางสังคม โดยโรงเรียนสามารถจะจัดการเรียนการสอนได้หลากหลายวิธี และเว้นการเผชิญหน้าระหว่างกัน จากมาตรการดังกล่าว ครูและนักเรียนสามารถพัฒนาทักษะด้านการเรียนรู้และนวัตกรรม (Learning and Innovation Skills) ได้อย่างไร
ข้อใดไม่ใช่ผลของการจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนายั่งยืน
ครูควรออกแบบการจัดการเรียนรู้ แบบบูราณาการร่วมกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้เกิดการพัฒนาชุมชนและโรงเรียน ในข้อใด
การสร้างสังคมให้เป็นสังคมที่มีการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน มีปัจจัยที่สนับสนุนให้เกิดความสำเร็จ ข้อใดสำคัญที่สุด
นักเรียนใช้ทรัพยากรในโรงเรียน เช่น น้ำ ไฟฟ้า อุปกรณ์การเรียน อย่างฟุ่มเฟือย ครูควรแก้ปัญหานี้ อย่างไร โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
วิธีการประเมิน ผลการปฏิบัติตน ตามแนวคิดปรัชญาเศรษกิจพอเพียง ของนักเรียน ครูควรใช้เครื่องมือในการวัดประเมินผลอย่างไรรูปแบบใด
นักเรียนมีพฤติกรม ชอบบริโภค อาหารที่ไม่มีประโยชน์ และราคาสูง เกินฐานะของตนเอง ครูสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนักเรียนได้อย่างไร ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
บทบาทของการนำคอมพิวเตอร์มาใช้ในการศึกษาของสถานศึกษาควรมีลักษณะใด
การสร้างสังคมให้เป็นสังคมที่มีการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน มีปัจจัยที่สนับสนุนให้เกิดความสำเร็จ ข้อใดสำคัญที่สุด
ตรวจคำตอบ
Thumbnail Seller Link
ท้าชน 4 วิชาการศึกษา สำหรับครูผู้ช่วย เรื่อง มาตรฐานความรู้ทั่วไปในการจัดการเรียนการสอน
บ้านของครู MR.KRON
www.mebmarket.com
หนังสือวิชาการศึกษาสำหรับครูผู้ช่วย เล่มนี้เป็นเนื้อหาและข้อสอบในส่วนของภาค ข เรื่อง มาตรฐานความรู้ทั่วไปในการจัดการเรียนการสอน ได้รวบรวมความรู้ พร้อม…
Get it now
- Advertisement -