ข้อสอบครูผู้ช่วย ความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี ชุดที่ 2

ความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี ชุดที่ 1

ข้อสอบความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี ชุดที่ 1 สำหรับผู้เตรียมสอบรับราชในตำแหน่งครูผู้ช่วย เกณฑ์ใหม่ ท่านสามารถเข้าฝึกทำข้อสอบแบบออนไลน์พร้อมเฉลยได้เลย โดยทีมงานบ้านของครู รวบรวมข้อสอบให้ฝึกทำฟรี

ข้อสอบครูผู้ช่วย จงตอบคำถามต่อไปนี้ให้ถูกต้องที่สุดเพียงตัวเลือกเดียว

0%

สวัสดีสมาชิกบ้านของครู ข้อสอบนี้จำกัดเวลา

หมดเวลาแล้ว


แบบทดสอบวัดความรู้

1 / 10

ในกรณีที่มีการยุบเลิก โอน หรือรวมส่วนราชการใดทั้งหมดหรือบางส่วนไปแล้ว จะสามารถกลับมาจัดตั้งหน่วยงานในลักษณะเดียวกันนี้ขึ้นใหม่ได้หรือไม่

2 / 10

การยุบ ตั้ง และเปลี่ยนแปลงเขตจังหวัด จะต้องตราเป็นกฎหมายประเภทใด

3 / 10

พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 ไม่บังคับใช้แก่ข้อใดต่อไปนี้

4 / 10

ข้อใดต่อไปนี้ไม่ใช่วัตถุประสงค์ของพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

5 / 10

สำนักนายกรัฐมนตรีมีสถานะเทียบเท่ากับหน่วยงานใด

6 / 10

ส่วนราชการจะมีการทบทวนภารกิจของตนว่ามีความจำเป็น หรือสมควรที่จะยกเลิก ปรับปรุง หรือเปลี่ยนแปลงการดำเนินการต่อไปหรือไม่ โดยไม่ต้องคำนึงถึงแผนงานตามข้อใด

7 / 10

การบริการประชาชนและการติดต่อประสานงานระหว่างส่วนราชการด้วยกัน จะต้องกระทำการในลักษณะใด

8 / 10

แผนการบริหารราชการแผ่นดินเป็นหน้าที่ของส่วนราชการใด

9 / 10

ข้อใดไม่ใช่ “คณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง”

10 / 10

“การพิจารณาทางปกครอง” หมายความว่าอย่างไร

Your score is

The average score is 62%

0%

หวังว่าข้อสอบครูผู้ช่วยฉบับนี้จะเป็นประโยชน์กับท่าน ผู้ที่กำลังเตรียมสอบรับราชการครู ท่านสามารถฝึกทำชุดอื่นๆได้ที่ด้านล่าง เราได้จัดทำข้อสอบและเนื้อหาของครูผู้ช่วยจำนวนมากไว้ที่เว็บไซต์แห่งนี้


หากคุณร่วมแลกเปลี่ยนเรามีกลุ่มตีแตกข้อสอบครูผู้ช่วย มีความลับแนวข้อสอบดีๆ ให้ฟรี

ตีแตก ข้อสอบครูผู้ช่วย MR.KRON

▶ ช่องทางการติดตาม

เพิ่มเพื่อน

📌 facebook บ้านของครู MR.KRON
📌 YOUTUBE บ้านของครู MR.KRON
📌 Line official