- Advertisement -

ข้อสอบครูผู้ช่วย หลักการสอนและการจัดการเรียนรู้ ชุดที่ 5

ทางบ้านของครูจะลงข้อสอบเรื่อยๆ จะลงให้ครั้งละ 10 ข้อ เพื่อประกอบการอ่านหนังสือสอบรับราชการครูในตำแหน่งครูผู้ช่วย

จงตอบคำถามต่อไปนี้ให้ถูกต้องที่สุดเพียงตัวเลือกเดียว

1. การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญมีความหมายตรงกับข้อใด

    ก. การส่งเสริมให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตัวของเขาเอง   

    ข. สอดคล้องกับความสามารถและความต้องการ

    ค. ผู้เรียนได้ร่วมและปฏิบัติจริง                      

    ง. ถูกทุกข้อ

เฉลย ง. ถูกทุกข้อ


2. ครูประจำชั้นควรใช้หลักธรรมใดในการดูแลนักเรียน

    ก. พรหมวิหาร 4                                        

    ข. ฆราวาส 4

    ค. สังคหวัตถุ 4                                          

    ง. อิทธิบาท 4

เฉลย ก. พรหมวิหาร 4 


3. การสอนแบบอุปมัย มีลักษณะอย่างไร

    ก. การสอนจากส่วนย่อยไปหาส่วนรวม           

    ข. การสอนจากส่วนรวมไปหาส่วนย่อย

    ค. การสอนโดยครูเป็นศูนย์กลาง                    

    ง.  การสอนแบบการสาธิต

เฉลย ก. การสอนจากส่วนย่อยไปหาส่วนรวม   


4. การสอนภาษาไทย ควรสอดคล้องกับหลักการสอนใด

    ก. การสอนแบบนิมัย                                  

    ข. การสอนแบบอุปมัย    

    ค. การสอนแบบวิทยาศาสตร์                        

    ง. การสอนแบบสาธิต

เฉลย ก. การสอนแบบนิมัย 


5. องค์ประกอบของการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนคือ

    ก. จุดประสงค์การเรียนรู้                             

    ข. กิจกรรมการเรียนการสอน 

    ค. การวัดและประเมินผล                             

    ง. ถูกทุกข้อ

เฉลย ง. ถูกทุกข้อ


6. Multi media หมายถึง นวัตกรรมการศึกษาแบบใด

    ก. ศูนย์การเรียน                                        

    ข. สื่อประสม

    ค. บทเรียนโปรแกรม                                  

    ง. คอมพิวเตอร์ช่วยสอน

เฉลย ข. สื่อประสม7. วิธีการสอนแบบใดเป็นนวัตกรรมที่เน้นกิจกรรมการเรียนของผู้เรียน

    ก. แบบจุลภาค                                          

    ข. แบบศูนย์การเรียน

    ค. แบบใช้โปรแกรม                                    

    ง. คอมพิวเตอร์ช่วยสอน

เฉลย ข. แบบศูนย์การเรียน


8. การสอนแบบ BBL   หมายถึงข้อใด

    ก. การเรียนรู้ที่ใช้สมองเป็นเกณฑ์                  

    ข. การเรียนรู้ที่ใช้สมองเป็นฐาน

    ค. การเรียนรู้ของผู้มีปัญหาทางสมอง             

    ง. การเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน

เฉลย ข. การเรียนรู้ที่ใช้สมองเป็นฐาน


9. การสอนแบบ PBL หมายถึงข้อใด

    ก. การเรียนรู้ที่ใช้สมองเป็นเกณฑ์                  

    ข. การเรียนรู้ที่ใช้สมองเป็นฐาน

    ค. การเรียนรู้แบบใช้ปัญญาเป็นฐาน               

    ง. การเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน

เฉลย ง. การเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน


10. วิธีสอนแบบสืบเสาะหาความรู้หรือวิธีการสอนแบบค้นพบคือข้อใด

    ก. Inquiry Method                                      

    ข. 4 MAT

    ค. CIPPA MODEL                                       

    ง. Case Sutdy

เฉลย ก. Inquiry Method


ข้อสอบครูผู้ช่วยที่เราได้ลงให้นี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์แก่ผู้เตรียมสอบ ครูผู้ช่วย คุณสามารถอ่านบทความอื่นๆของเราได้ที่เว็บไซต์ต่อเลย

หากคุณร่วมแลกเปลี่ยนเรามีกลุ่มตีแตกข้อสอบครูผู้ช่วย มีความลับแนวข้อสอบดีๆ ให้ฟรี

ตีแตก ข้อสอบครูผู้ช่วย MR.KRON

▶ ช่องทางการติดตาม

เพิ่มเพื่อน

📌 facebook บ้านของครู MR.KRON
📌 YOUTUBE บ้านของครู MR.KRON
📌 Line official


- Advertisement -