ข้อสอบกฎหมายการศึกษาชุดที่ 3
ข้อสอบกฎหมายการศึกษาชุดที่ 3

ข้อสอบกฎหมายการศึกษา ชุดที่ 3 เป็นตัวอย่างข้อสอบในระบบออนไลน์ที่ท่านสามารถทดสอบทำข้อสอบพร้อมเฉลย แจ้งคะแนนทันทีหลังจากส่งคำตอบ เริ่มเลย

ข้อสอบกฎหมายการศึกษาชุดที่ 3

จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว

ข้อใดไม่ใช่สิทธิทางการศึกษาสำหรับคนพิการตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ
Individualized Education Program : IEP หมายถึงข้อใด
ข้อใดเป็นปรัชญาความเชื่อหลักที่สำคัญที่สุดด้านการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ
ข้อใดเป็นหมายความว่าของ การศึกษาตลอดชีวิต
ข้อใดไม่ใช่กระบวนการเรียนรู้ที่กำหนดไว้ในมาตรา 4 แห่ง พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ
ข้อใดไม่ใช่ชื่อหมวด ใน พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ
ข้อใดไม่เป็นบุคลากรทางการศึกษา ตาม พระราชบัญญัติการศึกษาชาติ 2542และที่แก้ไขเพิ่มเติม
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ2542 ใน ปัจจุบันมีการแก้ไขเพิ่มเติมแล้วกี่ฉบับ
ข้อใดเป็นวันคนพิการสากล
“สถานศึกษาของรัฐที่จัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยแก่คนพิการ ตั้งแต่แรกเกิดหรือแรกพบความพิการจนตลอดชีวิต และจัดการศึกษาอบรมแก่ผู้ดูแลคนพิการ ครู บุคลากรและชุมชน รวมทั้งการจัดสื่อและเทคโนโลยี สิ่งอำนวยความสะดวก บริการและช่วยเหลืออื่นใด ตลอดจนปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง” หมายถึงข้อใด
ตรวจคำตอบ

เป็นอย่างไรบ้างในการทำแบบทดสอบ ได้กันกี่คะแนน อย่างลืมแจ้งกันได้ที่

เพจ : บ้านของครู MR.KRON