ข้อสอบครูผู้ช่วย วิชาการศึกษา เรื่องการวัดผลและวิจัยการเรียนรู้ สำหรับสอบครูผู้ช่วย และสำหรับสอบใบประกอบวิชาชีพครู
ข้อสอบครูผู้ช่วย วิชาการศึกษา เรื่องการวัดผลและวิจัยการเรียนรู้ สำหรับสอบครูผู้ช่วย และสำหรับสอบใบประกอบวิชาชีพครู
- Advertisement -

ข้อสอบครูผู้ช่วย วิชาการศึกษา เรื่องการวัดผลและวิจัยการเรียนรู้ สำหรับสอบครูผู้ช่วย และสำหรับสอบใบประกอบวิชาชีพครู

จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องเพียงตัวเลือกเดียว

/
ประเภทของแบบทดสอบคู่ใดเหมาะสมที่สุด เมื่อวัดความรู้ในเนื้อหาของผู้เรียนได้ครอบคลุมตามจุดประสงค์การเรียนรู้ และวัดพฤติกรรมด้านพุทธิพิสัยขั้นสูง
ครูพิชิตกำลังสร้างแบบทดสอบปลายภาค รายวิชาหน้าที่พลเมือง สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยกำหนดโครงสร้างให้มีข้อสอบปรนัยประเภทเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 40 ข้อ และประเภทอัตนัย จำนวน 5 ข้อโดยมีเป้าหมายการวัดที่ต่างกัน (ให้เลือกทำ 3 ข้อ) ให้เวลาทำข้อสอบ 3 ชั่วโมง ตามหลักการวัดผลครูพิชิตละเลยสิ่งสำคัญที่สุดในเรื่องใด
ในห้องเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 2 ห้องหนึ่ง ครูผู้สอนมีกระบวนในการประเมินดังนี้ ครูคนที่ 1 ประเมินการเรียนรู้ของนายเอ เทียบกับเพื่อนในห้องระหว่างจัดการเรียนการสอน ครูคนที่ 2 ประเมินคะแนนผลงานของนักเรียนเทียบกับคะแนนเฉลี่ยของห้อง ครูคนที่ 3 ประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนโดยใช้คะแนนมาตรฐานครูคนที่ 4 ประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนโดยใช้คะแนนดิบ ครูคนที่ 5 ประเมินคะแนนสอบกลางภาคเทียบเกณฑ์ที่กำหนด ถ้าท่านต้องการประเมินผลการเรียนรู้แบบอิงเกณฑ์ ท่านควรปฏิบัติตามครูท่านใด
จากการจัดการเรียนรู้ วิชาภาษาไทย ป.1 ของครูในโรงเรียนแห่งหนึ่งที่ได้สอนไปแล้ว 1 ภาคเรียน พบว่า นักเรียนยังไม่สามารถแจกรูปสะกดคำ และรู้สึกเบื่อหน่ายในการเรียนภาษาไทย ครูจึงใช้ชุดฝึกแจกรูปสะกดคำร่วมกับดนตรีสร้างสรรค์ สำหรับเด็ก เพื่อพัฒนาทักษะความสามารถการแจกลูกสะกดคำ ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนสามารถสะกดคำและแจกลูกได้ดีขึ้น และมีความสนุกสนานในการเรียนวิชาภาษาไทยมากขึ้น จากสถานการณ์ดังกล่าวจุดเด่นสำคัญของชุดฝึกแจกรูปสะกดคำสามารถพัฒนาศักยภาพภาษาไทยของผู้เรียนได้อย่างไร
ครูสมศรีใช้วิธีการสอนแบบร่วมมือเพื่อพัฒนาการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ในขั้นตอนการสร้างแบบทดสอบวัดการอ่านออกเขียนได้ ครูสมศรีให้เพื่อนครูที่สอนในวิชาวิทยาศาสตร์เป็นผู้ตรวจเครื่องมืองานวิจัย ท่านคิดว่างานวิจัยของครูสมศรีขาดคุณสมบัติของการวิจัยในเรื่องใด
ถานการณ์ใดต่อไปนี้เป็นการนำหลักการให้ข้อมูลป้อนกลับ (Feedback) ไปใช้ไม่ถูกต้อง
ครูข้าวเจ้าได้ทำการวิจัยในชั้นเรียนเรื่อง "การเรียนรู้แบบร่วมมือผสานกิจกรรมเกมเพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และเสริมสร้างเจตคติทางวิทยาศาสตร์ ชั้น ม.3" ได้ผลการวิจัยที่สำคัญดังนี้ 1) ผู้เรียนมีผลการเรียนรู้หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ .05 2) ผู้เรียนมีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ต่ำกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 ที่ตั้งไว้ และ 3) นักเรียนมีเจตคติต่อการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ในระดับปานกลาง ข้อใดเป็นการนำผลการวิจัยไปพัฒนาการจัดการเรียนการสอนตามผลการวิจัยที่เกิดขึ้น
ในห้องเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 2 ห้องหนึ่ง ครูผู้สอนมีกระบวนในการประเมินดังนี้ ครูคนที่ 1 ประเมินการเรียนรู้ของนายเอ เทียบกับเพื่อนในห้องระหว่างจัดการเรียนการสอน ครูคนที่ 2 ประเมินคะแนนผลงานของนักเรียนเทียบกับคะแนนเฉลี่ยของห้อง ครูคนที่ 3 ประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนโดยใช้คะแนนมาตรฐาน ครูคนที่ 4 ประเมินผลการเรียนของนักเรียนโดยใช้คะแนนดิบ ครูคนที่ 5 ประเมินคะแนนสอบกลางภาคเทียบเกณฑ์ที่กำหนด ถ้าท่านต้องการประเมินผลการเรียนรู้แบบอิงกลุ่ม ท่านควรปฏิบัติตามครู
ครูน้ำผึ้งได้เข้าร่วมกิจกรรมการปฏิบัติการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ในตอนท้ายกิจกรรมได้เปิดโอกาสให้มีกิจกรรมการสะท้อนการจัดการเรียนรู้ (Reflect teaching) ครูท่านใดได้สะท้อนคิดการจัดการเรียนรู้ของครูน้ำผึ้งได้ไม่เหมาะสม
"เมื่อปีที่แล้วโซฟาเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 มีผลการเรียนเฉลี่ยเท่ากับ 3.00 ในทุกวิชา"จากข้อความข้างต้น ท่านคิดว่าสอดคล้องกับการปฏิบัติของครูท่านใดมากที่สุด
ตรวจคำตอบ
Thumbnail Seller Link
ท้าชน 4 วิชาการศึกษา สำหรับครูผู้ช่วย เรื่อง มาตรฐานความรู้ทั่วไปในการจัดการเรียนการสอน
บ้านของครู MR.KRON
www.mebmarket.com
หนังสือวิชาการศึกษาสำหรับครูผู้ช่วย เล่มนี้เป็นเนื้อหาและข้อสอบในส่วนของภาค ข เรื่อง มาตรฐานความรู้ทั่วไปในการจัดการเรียนการสอน ได้รวบรวมความรู้ พร้อม…
Get it now
- Advertisement -