ข้อสอบครูผู้ช่วย วิชาการศึกษา เรื่องการวัดผลและวิจัยการเรียนรู้ สำหรับสอบครูผู้ช่วย และสำหรับสอบใบประกอบวิชาชีพครู
ข้อสอบครูผู้ช่วย วิชาการศึกษา เรื่องการวัดผลและวิจัยการเรียนรู้ สำหรับสอบครูผู้ช่วย และสำหรับสอบใบประกอบวิชาชีพครู
- Advertisement -

ข้อสอบครูผู้ช่วย วิชาการศึกษา เรื่องการวัดผลและวิจัยการเรียนรู้ สำหรับสอบครูผู้ช่วย และสำหรับสอบใบประกอบวิชาชีพครู

ข้อสอบ การวัดประเมินผลการเรียนรู้และการวิจัยเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียน

จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องเพียงตัวเลือกเดียว

/
"ครูเอ ใช้วิธีการสอนและประเมินผลย่อยสลับกันไปเพื่อนำผลการประเมินมาออกแบบการเรียนการสอนโดยให้นักเรียนที่ได้คะแนนมากช่วยสอนซ่อมเสริมเพื่อนนักเรียนที่ได้คะแนนน้อย" จากสถานการณ์ที่กำหนด การกระทำของครูเอมีลักษณะเป็นการใช้ผลการประเมินเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนหรือไม่ เพราะเหตุผลใด
ในห้องเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 2 ห้องหนึ่ง ครูผู้สอนมีกระบวนในการประเมินดังนี้ ครูคนที่ 1 ประเมินการเรียนรู้ของนายเอ เทียบกับเพื่อนในห้องระหว่างจัดการเรียนการสอน ครูคนที่ 2 ประเมินคะแนนผลงานของนักเรียนเทียบกับคะแนนเฉลี่ยของห้อง ครูคนที่ 3 ประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนโดยใช้คะแนนมาตรฐาน ครูคนที่ 4 ประเมินผลการเรียนของนักเรียนโดยใช้คะแนนดิบ ครูคนที่ 5 ประเมินคะแนนสอบกลางภาคเทียบเกณฑ์ที่กำหนด ถ้าท่านต้องการประเมินผลการเรียนรู้แบบอิงกลุ่ม ท่านควรปฏิบัติตามครู
ในกรณีที่ครูสอนนักเรียน 1 ห้อง ซึ่งมีจำนวน 5 คน และครูต้องการทำวิจัยในชั้นเรียน เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จะออกแบบการวิจัยได้อย่างไร ให้มีความตรงภายในมากที่สุด
ข้อใดเป็นเป้าหมายของการใช้ผลการประเมินแตกต่างจากข้ออื่น
ในห้องเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 2 ห้องหนึ่ง ครูผู้สอนมีกระบวนในการประเมินดังนี้ ครูคนที่ 1 ประเมินการเรียนรู้ของนายเอ เทียบกับเพื่อนในห้องระหว่างจัดการเรียนการสอน ครูคนที่ 2 ประเมินคะแนนผลงานของนักเรียนเทียบกับคะแนนเฉลี่ยของห้อง ครูคนที่ 3 ประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนโดยใช้คะแนนมาตรฐานครูคนที่ 4 ประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนโดยใช้คะแนนดิบ ครูคนที่ 5 ประเมินคะแนนสอบกลางภาคเทียบเกณฑ์ที่กำหนด ถ้าท่านต้องการประเมินผลการเรียนรู้แบบอิงเกณฑ์ ท่านควรปฏิบัติตามครูท่านใด
ถานการณ์ใดต่อไปนี้เป็นการนำหลักการให้ข้อมูลป้อนกลับ (Feedback) ไปใช้ไม่ถูกต้อง
ครูรังสิตได้วิเคราะห์ผู้เรียนแล้วพบว่า ผู้เรียนขาดทักษะการใช้ตารางธาตุ จึงได้ทำการวิจัยเพื่อพัฒนาทักษะการใช้ตารางธาตุโดยใช้ชุดกิจกรรมร่วมกับเกมวิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ ชั้น ม.4 หลังการใช้นวัตกรรมที่ได้พัฒนาขึ้นพบว่าผู้เรียนมีผลการเรียนรู้ที่สูงขึ้นอย่างชัดเจน ตลอดจนเมื่อสำรวจความพึงพอใจต่อการเรียนรู้หลังจากใช้นวัตกรรม พบว่ามีความพึงพอใจในระดับดีมาก จากสถานการณ์ข้างต้นข้อใดเป็นประโยชน์จากการนำนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้นำไปประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
ในการจัดการเรียนการสอนเรื่องการขยายพันธุ์พืชด้วยการตอนกิ่ง ครูอธิบายเทคนิควิธีการเลือกกิ่งที่เหมาะสมสำหรับการตอน หลังจากนั้นครูให้นักเรียนเลือกกิ่งพืชที่เหมาะสมเพื่อจะทำการตอน ผลปรากฏว่า นักเรียนเลือกกิ่งพืชได้เหมาะสม 12 คน จากนักเรียนทั้งห้อง 30 คน ถ้าท่านเป็นครูผู้สอนท่านจะใช้ผลการประเมินมาปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนของท่านอย่างไร
จากการทำวิจัยในชั้นเรียนของครูสมปอง พบว่า การจัดการเรียนรู้โดยใช้สื่อประสมทำให้นักเรียนมีผลการเรียนสูงขึ้น แต่กลุ่มนักเรียนที่ครูสมปองนำมาเป็นกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยเป็นนักเรียนที่เรียนเก่ง จากผลการวิจัยจึงเป็นข้อครหาว่าวิธีการจัดการเรียนรู้ของครูสมปองส่งผลให้นักเรียนมีผลการเรียนสูงขึ้นจริงหรือไม่ ครูสมปองควรออกแบบการวิจัยแบบใดเพื่อตอบข้อครหาดังกล่าว ที่แสดงให้เห็นว่าผลการวิจัยเกิดจากวิธีการการจัดการเรียนรู้โดยใช้สื่อประสมได้อย่างแท้จริง
ครูน้ำผึ้งได้เข้าร่วมกิจกรรมการปฏิบัติการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ในตอนท้ายกิจกรรมได้เปิดโอกาสให้มีกิจกรรมการสะท้อนการจัดการเรียนรู้ (Reflect teaching) ครูท่านใดได้สะท้อนคิดการจัดการเรียนรู้ของครูน้ำผึ้งได้ไม่เหมาะสม
ตรวจคำตอบ
Thumbnail Seller Link
ท้าชน 4 วิชาการศึกษา สำหรับครูผู้ช่วย เรื่อง มาตรฐานความรู้ทั่วไปในการจัดการเรียนการสอน
บ้านของครู MR.KRON
www.mebmarket.com
หนังสือวิชาการศึกษาสำหรับครูผู้ช่วย เล่มนี้เป็นเนื้อหาและข้อสอบในส่วนของภาค ข เรื่อง มาตรฐานความรู้ทั่วไปในการจัดการเรียนการสอน ได้รวบรวมความรู้ พร้อม…
สั่งซื้อคลิก
- Advertisement -