กฎหมายการศึกษา กฎหมายครูผู้ช่วย ข้อสอบครูผู้ช่วย ครูผู้ช่วย
กฎหมายการศึกษา กฎหมายครูผู้ช่วย ข้อสอบครูผู้ช่วย ครูผู้ช่วย
- Advertisement -

การสอบครูผู้ช่วย ปัจจุบันได้ลดความสำคัญของคำแนนเรื่องกฎหมายการศึกษาลงแต่ เนื้อหากลับต้องอ่านเท่าเดิม สำหรับ ข้อสอบกฎหมายครูผู้ช่วย จำเป็นจะต้องฝึกทำข้อสอบมากๆ ยิ่งเป็นตัวอย่างข้อสอบจริงของสวนดุสิต ที่เคยออกจริงใน ปี 2561 จะเป็นทางลัดในการอ่านหนังสือสอบเป็นอย่างดี เพราะเรื่องกฎหมายครูผู้ช่วย หรือกฎหมายการศึกษานี้ เนื้อหายังคงไม่เปลี่ยนแปลงมากเหมือนเรื่องอื่นๆนั่นเอง

ข้อสอบครูผู้ช่วยสวนดุสิต เรื่องกฎหมายการศึกษา พร้อมเฉลย (ข้อสอบจริง 2561)

1. ถ้าอรุณาทราบถึงการประพฤติผิดจรรยาบรรณธาดา อรุณาตัดสินใจว่าจะกล่าวหาหรือ กล่าวโทษธาดาดีหรือไม่ คำกล่าวหากล่าวโทษของอรุณาสิ้นสุดลงเมื่อใด
ก. เมื่อพ้นหกเดือนที่อรุณาทราบเรื่อง
ข. เมื่อพ้น 1 ปีที่อรุณาทราบเรื่อง
ค. เมื่อพ้น 2 ปีที่อรุณาทราบเรื่อง
ง. มีสิทธิกล่าวหากล่าวโทษได้/ไม่มีอายุความ

เฉลย ข. เมื่อพ้น 1 ปีที่อรุณาทราบเรื่อง

2. ข้อใดไม่ใช่คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ก. ผู้แทนนักเรียน
ข. ผู้แทนครู
ค. ผู้แทนผู้ปกครอง
ง. ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เฉลย ก. ผู้แทนนักเรียน

3. ใครควรได้รับการคุ้มครองสวัสดิภาพ
ก. เด็กที่ถูกพ่อแม่ทอดทิ้งให้อยู่คนเดียว
ข. เด็กที่ป่วยหนักแล้วไม่มีเงินรักษา
ค. เด็กที่เสี่ยงต่อการเป็นผู้ค้ายาเสพติด
ง. เด็กที่พ่อเป็นโรคประสาท

เฉลย ค. เด็กที่เสี่ยงต่อการเป็นผู้ค้ายาเสพติด

4. ให้สังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา สอดคล้องกับข้อใด
ก. หลักการศึกษา
ข. ระบบการศึกษา
ค. แนวการจัดการศึกษา
ง. สิทธิและหน้าที่การจัดการศึกษา

เฉลย ก. หลักการศึกษา

5. การอุทธรณ์สิ้นสุดที่ใคร
ก. ก.ค.ศ.                 
ข. กศจ.
ค. กพฐ.                  
ง. คณะรัฐมนตรี

เฉลย ก. ก.ค.ศ.

6. บิดามารดามีสิทธิประโยชน์ทางการศึกษายกเว้นข้อใด
ก.  เงินอุดหนุนจากรัฐสำหรับบุตร
ข.  ลดหย่อนภาษีตามกฎหมาย
ค.  สินเชื่อทางการเงินผ่อนชำระค่าศึกษา
ง.  การสนับสนุนจากรัฐให้มีความรู้ในการเลี้ยงบุตร

เฉลย ค.  สินเชื่อทางการเงินผ่อนชำระค่าศึกษา

7. ศึกษาธิการ 18 ภาค ขึ้นตรงกับส่วนราชการใด
ก. สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ข. สำนักงานรัฐมนตรี
ค. ก.ค.ศ.
ง. สพฐ.

เฉลย ก. สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

8. การจัดระเบียบราชการในกระทรวงศึกษาธิการ
ก. ระเบียบบริหารราชการในส่วนกลาง
ข. ระเบียบบริหารราชการเขตพื้นที่การศึกษา
ค. ระเบียบบริหารราชการในสถานศึกษาของรัฐที่จัดการศึกษาระดับปริญญา
ง. ถูกทุกข้อ

เฉลย ง. ถูกทุกข้อ

9. ข้อใดไม่ใช่คณะกรรมการคุรุสภา
ก. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ข. ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
ค. ผู้แทนคณบดีครุศาสตร์ 
ง. เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เฉลย ค. ผู้แทนคณบดีครุศาสตร์ 

10. ข้อใดกล่าวถึง หลักการจัดการศึกษา ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติไม่ถูกต้อง
ก.  ให้สังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
ข.  เป็นการศึกษาตลอดชีวิตสำหรับประชาชน
ค.  มีเอกภาพด้านนโยบาย หลากหลายในทางปฏิบัติ
ง.  การพัฒนาสาระและการเรียนรู้ให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง

เฉลย ค.  มีเอกภาพด้านนโยบาย หลากหลายในทางปฏิบัติ

11. ใครมีอำนาจสั่งบรรจุและแต่งตั้งครูผู้ช่วย
ก. ศึกษาธิการจังหวัด โดยความเห็นชอบ กศจ.
ข. ผู้อำนวยการสถานศึกษา โดยอนุมัติ กศจ.
ค. ศึกษาธิการจังหวัด โดยอนุมัติ ก.ค.ศ.
ง. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา โดยอนุมัติ กศจ.

เฉลย ก. ศึกษาธิการจังหวัด โดยความเห็นชอบ กศจ.


หากต้องการฝึกทำข้อสอบครูผู้ช่วยเกี่ยวกับกฎหมายการศึกษาชุดอื่นๆ

ข้อสอบ กฎหมายการศึกษา ชุดที่ 1

ข้อสอบ กฎหมายการศึกษา ชุดที่ 2

ข้อสอบ กฎหมายการศึกษา ชุดที่ 3

ข้อสอบ วินัยและการรักษาวินัยครู ชุดที่ 1


ช่องทางการติดตามสำหรับครูผู้ช่วย

page : บ้านของครู MR.KRON

เพิ่มเพื่อน

- Advertisement -