ข้อสอบจริงครูเอกวิทยาศาสตร์ EP1

ข้อสอบจริงครูเอกวิทยาศาสตร์ EP1

ข้อสอบจริงครูเอกวิทยาศาสตร์ EP1 วันนี้ทางเพจ MR.KRON ได้แชร์ข้อสอบจริงครูเอกวิทยาศาสตร์ 2562 หวังว่าจะเป็นประโยชน์แก่ผู้เตรียมสอบครูผู้ช่วย ปีต่อๆไป (adsbygoogle = window.adsbygoogle || ).push({}); 1.อากาศมีอะไรเป็นตัวทำละลาย2.ร่างกายมีอะไรเป็นส่วนประกอบมาที่สุด ca o23.เครื่องใช้ไฟฟ้า 2200 วัตต์ 2...

คู่มือครูภาษาไทย ป.1-6 ด้านพลังงานแบบบูรณาการของโครงการวิจัย

คู่มือครูนี้จัดทำขึ้นเพื่อใช้เสริมในการเรียน การสอน ด้านพลังงานแบบบูรณาการของโครงการวิจัย “โครงการพัฒนากระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการด้านพลังงานเสริมในหลักสูตรประถมและมัธยมศึกษา (ปีที่ ๒)” ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน สำนักนโยบายและแผนพลังงาน ดำเนินการโดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี คู่มือครูนี้ได้ออกแบบและจัดทำให้สอดคล้องกับความรู้ของนักเรียนในแต่ละระดับชั้นการศึกษาตามสาระการเรียนรู้แกนกลางตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑ ของสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ คำศัพท์วิชาการที่ใช้ส่วนใหญ่อ้างอิงจาก พจนานุกรมศัพท์พลังงาน (อังกฤษ-ไทย) ราชบัณฑิตยสถาน (๒๕๕๑) โดยชุดคู่มือครูนี้ ได้ถูกแบ่งออกเป็น...
ข้อสอบจริงเอกพลศึกษา

ข้อสอบจริงวิชาเอกพลศึกษา

ประเด็นข้อสอบจริงในวิชาเอกพลศึกษา เพื่อเป็นแนวทางในการสอบ ประเด็นต่างๆ เพื่อ ขยายความไปอ่านเพื่อมเติม (adsbygoogle = window.adsbygoogle || ).push({}); (adsbygoogle =...
error: สงวนลิขสิทธิ์เนื้อหา