ความรู้ปพ.
ความรู้ปพ.
- Advertisement -

>>ข้อใดเป็นเอกสารที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด

  • ปพ.1 ปพ. 2 ปพ. 3

>>ข้อใดเป็นเอกสารหลักฐานการศึกษาที่สถานศึกษาเป็นผู้กำหนด

  • แบบบันทึกผลการเรียนประจำรายวิชา
  • แบบรายงานประจำตัวนักเรียน
  • ใบรับรองผลการเรียน และระเบียนสะสม

>> แบบ ปพ.2 หมายถึงข้อใด

  • ประกาศนียบัตร

>>ข้อใดคือแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

  • ปพ 3 : พ

>>ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับการจัดทำแบบ ปพ.3

    – ให้ดำเนินการส่ง ปพ.3 ภายในเวลา 15 วันนับจากวันอนุมัติผลการเรียนจบการศึกษา

>>ใครมีอำนาจสั่งซื้อแบบ ปพ.1

  • ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

>>ใครผู้อำนาจสังซื้อแบบ ปพ.2

  • ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

>>ใครมีอำนาจในการสั่งซื้อแบบ ปพ.3

  • ผู้อำนวยการสถานศึกษา

>>ใครมีอำนาจในการยกเลิกกรณีแบบ ปพ.3 สูญหาย

  • ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

- Advertisement -