สรุปเกณฑ์อัตรากำลังข้าราชการครูในสถานศึกษา 2563
สรุปเกณฑ์อัตรากำลังข้าราชการครูในสถานศึกษา 2563
- Advertisement -

สรุปเกณฑ์อัตรากำลังข้าราชการครูในสถานศึกษา

สำหรับวันนี้ได้ทำการสรุปรวมข้อมูลที่เป็นประเด็นข้อสอบในการสอบครูผู้ช่วยทั้งรอบ ทั่วไปสพฐ. และรอบครูกรณีพิเศษ ซึ่งเป็นเรื่องใหม่มีโอกาสออกข้อสอบสูงในด้านของนโยบายทางการศึกษา

ชั่วโมงการปฏิบัติงานของครูแบ่งได้ 2 อย่าง คือ

1. ชั่วโมงสอนตามตารางสอน

– ระดับปฐมวัย ไม่ต่ำกว่า 6 ชม./สัปดาห์

– ระดับประถมศึกษา ไม่ต่ำกว่า 12 ชม./สัปดาห์

– ระดับมัธยมศึกษา ไม่ต่ำกว่า 12 ชม./สัปดาห์

2. งานสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ และงานตอบสนองนโยบายและจุดเน้นรัฐบาลกระทรวงศึกษาธิการ และส่วนราชการต้นสังกัด ไม่ต่ำกว่า 8 ชม./สัปดาห์

->> ทั้งนี้การคำนวณอัตรากำลังตามเกณฑ์อัตรากำลังนี้ กำหนดชั่วโมงการปฏิบัติงานของครู เท่ากับ 20 ชั่วโมง/สัปดาห์

จำนวนนักเรียนต่อห้องเรียน

ระดับการศึกษาระดับชั้นจำนวนนักเรียนต่อห้อง
ปฐมวัยชั้นอนุบาล 1-3กำหนด 30 คนต่อห้องเรียน
ประถามศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6กำหนด 30 คนต่อห้องเรียน
มัธยมศึกษาตอนต้นชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3กำหนด 35 คนต่อห้องเรียน
มัธยมศึกษาตอนปลายชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6กำหนด 35 คนต่อห้องเรียน
ตารางที่ 1 แสดงจำนวนนักเรียนต่อห้องเรียน

การคิดจำนวนกรณีจำนวนนักเรียนแต่ละชั้น มีเศษตั้งแต่ 10 คนขึ้นไปให้ติดเพิ่มอีก 1 ห้อง

กำหนดเวลาเรียนต่อสัปดาห์ ตามหลักสูตร

ระดับการศึกษาชั่วโมงเรียนตามหลักสูตรต่อปีชั่วโมงเรียนตามหลักสูตร
ต่อสัปดาห์
ปฐมวัยไม่น้อยกว่า 800 ชม.20 ชม
ประถมศึกษาไม่น้อยกว่า 1,000 ชม.25 ชม
มัธยมศึกษาตอนต้นไม่น้อยกว่า 1,200 ชม.30 ชม
มัธยมศึกษาตอนปลายไม่น้อยกว่า 1,400 ชม.35 ชม
ตารางที่ 2 แสดงการกำหนดเวลาเรียน

การคำนวณอัตรกำลัง

1.สายบริหารสถานศึกษา

  • สถานศึกษาที่มีนักเรียนตั้งแต่ 40 คนลงมาไม่กำหนดอัตรากำลังสายบริหาร(ยกเว้นพื้นที่พิเศษภาคใต้ฯลฯ)
  • สถานศึกษาที่มีจำนวนนักเรียน 41 คนขึ้นไป
อัตรากำลังสายงานบริหาร 2563
อัตรากำลังสายงานบริหาร 2563

กำหนดให้ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ปฏิบัติการสอนไม่ต่ำกว่า 5 ชม./สัปดาห์

กำหนดให้ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ปฏิบัติการสอนไม่ต่ำกว่า 10 ชั่วโมง/สัปดาห์

2.สายงานการสอน

สายงานสอน อัตรากำลัง 2563

คุณสามารถโหลดตัวเต็มอ่านได้เลย


หากคุณร่วมแลกเปลี่ยนเรามีกลุ่มตีแตกข้อสอบครูผู้ช่วย มีความลับแนวข้อสอบดีๆ ให้ฟรี

ตีแตก ข้อสอบครูผู้ช่วย MR.KRON

▶ ช่องทางการติดตาม

เพิ่มเพื่อน

📌 facebook บ้านของครู MR.KRON
📌 YOUTUBE บ้านของครู MR.KRON
📌 Line official


- Advertisement -