- Advertisement -

อุดมการณ์ของครู คุณธรรมและจริยธรรม

ความหมายของคุณธรรม จริยธรรมและอุดมการณ์ของครู

      คุณธรรม คือ ความดีงามทางจิตใจ ซึ่งทำ ให้เคยชินประพฤติดี
      คุณธรรมสำหรับครู คือ คุณงามความดีของบุคคลที่เป็นครู ซึ่ง ได้กระทำไปด้วยความสำนึกในจิตใจ โดยมีเป้าหมายว่าเป็นการ กระทำ ความดีหรือเป็นพฤติกรรมที่ดีซึ่งเป็นที่ยอมรับของสังคม
ตัวอย่างเช่น ครูที่มีความเสียสละ  ครูที่มีน้ำใจงาม ครูที่มีความเกรงใจ ครูที่มีความยุติธรรม ครูที่รักเด็กและเพื่อนมนุษย์และ ครูที่มีมารยาทที่งดงามถือว่าเป็นครูที่มีคุณธรรม เป็นต้น

คุณธรรมสำหรับครู

1. กัลยาณมิตรธรรม
     เป็นธรรมะของบุคคลที่เป็นเพื่อนที่ดี
หมายความว่า เพื่อนที่ดีงามหรือเพื่อนที่รักใคร่คุ้นเคย ได้แก่

      1) ปิโย (น่ารัก) คือ ครูทำตัวให้น่ารัก และเป็น ที่รักของศิษย์ ศิษย์กล้าที่จะเข้าไปปรึกษา     
      2) ครุ (น่าเคารพ) คือ น่าเคารพ หมายถึง ครู ต้องดูแลและปกครองศิษย์ ให้ศิษย์มีความรู้สึกอบอุ่นใจ เป็น ที่พึ่งได้ และรู้สึกปลอดภัย ครูต้องประพฤติตนสมควรแก่ ฐาน
      3) ภาวนีโย (น่ายกย่อง) คือ ปรับปรุงตนเองอยู่เสมอ  เป็นแบบอย่างที่ดี
      4) วตัตา (รู้จักพูด) คือ ครูจะต้องรู้จักพูดใหศิษย์ เข้าใจได้ตรงตามเป้าหมายที่วางไว้
      5) วจนักขโม (อดทนต่อถ้อยคำ ) คือ ครูต้องพร้อมที่ จะฟังคำ ปรึกษาการซักถาม
      6) คัมภีรัญจะ กถัง กตัตา (กล่าวเรื่องล้ำลึกได้) คือ ครูต้องสามารถ อธิบายเรื่องยุ่งยาก ซับซ้อนให้เข้าใจได้ ง่าย และช่วยให้ศิษย์เรียนรู้ได้อย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้น
      7) โน จัฏฐาเน นิโยชเย (ไม่แนะนำในเรื่อง เหลวไหล) หรือชักจูงไปในทางที่จะทำให้เสื่อมเสีย)

 

2.พรหมวิหาร 4 (ธรรมของผู้บริหารหรือครูใช้บริหารจัดการชั้นเรียน)

    •  เมตตา รักใคร่ ปรารถนาจะให้เป็นสุข

    •  กรุณา ความสงสาร คิดจะช่วยให้พ้นทุกข์

    •  มุทิตา ความพลอยยนิดีเมื่อผู้อื่นได้ดี

    • อุเบกขา ความวางเฉย ไม่ดีใจ ไม่เสียใจ เมื่อ ผู้อื่นถึงความวิบัติ


3. อิทธิบาท 4 (คุณธรรมอุดมการณ์ครูที่ทำ สอนให้คนประสบความสำเร็จ)

    • ฉันทะ ความพอใจรักใคร่ในสิ่งนั้น

    • วิริยะ เพียรประกอบสิ่งนั้น

    • จิตตะ เอำใจฝักใฝ่ในสิ่งนั้น ไม่วางธุระ

    • วิมังสา หมั่นไตร่ตรองพิจารณาเหตุผลในสิ่งนั้น


4.สังคหวัตถุ 4  (คุณธรรมที่เป็นเครื่องยดึเหนี่ยวใจคน)

    ทาน ให้ปันสิ่งของๆ ตนแก่ผู้อื่นที่ควรให้

    • ปิยวาจา เจรจาวาจาที่อ่อนหวาน

    • อตัถจริยา ประพฤติสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ผู้อื่น

    • สมานัตตา ความเป็นคนมีตนเสมอ ไม่ถือตัว

5.อคติ 4 (ความลำเอียง คุณธรรมที่ครูไม่ควรประพฤติ)

    • ฉันทาคติ ลำ เอียงเพราะรักใคร่

    • โทสาคติ ลำ เอียงเพราะไม่ชอบ

    • โมหาคติ ลำ เอียงเพราะเขลา

    • ภยาคติ ลำ เอียงเพราะกลัว

6. ขันติโสรัจจะ(คุณธรรมที่ทำให้งาม)

    • ขันติ ความอดทน

    • โสรัจจะ ความสงบเสงี่ยม


7. หิริโอตัปปะ(คุณธรรมที่เป็นเครื่องคุ้มครองโลก)

    • หิริ ความละอายแก่ใจ ในการทำบาป

    • โสรัจจะ ความเกรงกลัวต่อบาปและผลแห่งบาป


 

คุณธรรมที่ กล่าวมาข้างต้นนี้ หากท่านเตรียมสอบครูผู้ช่วย ไม่ว่าจะเป็นสังกัดใดก็ตาม มันคือพื้นฐาน คุณธรรมและอุดมการณ์ครู ที่นำไปประยุกต์ในการออกข้อสอบ ซึ่งต้องจดได้และวิเคราะห์ได้หากนำไปประยุกต์เป็นสถานการณ์ต่างๆ

ฝึกทำข้อสอบ

ข้อสอบวิชาชีพครูและอุดมการครู ชุดที่ 1

ข้อสอบวิชาชีพครูและอุดมการณ์ครู ชุดที่ 2

ข้อสอบวิชาชีพครูและอุดมการครู ชุดที่ 3
เพิ่มเพื่อน

รู้ไหมเรามีกลุ่มฟรีให้ร่วมเตรียมสอบนะได้แก่

1. กลุ่มตีแตกข้อสอบครูผู้ช่วย (กลุ่มฟรี)
2. กลุ่มสอบครูผู้ช่วย กทม. และ สพฐ.(กลุ่มฟรี)
3. กลุ่มสรุปข่าวเหตุการณ์ปัจจุบัน (VIP) กับ MR.KRON(มีค่าสมัคร 350 ห้ามพลาด)
- Advertisement -