มาตรฐานการเรียนรู้
- Advertisement -

มาตรฐานการเรียนรู้

    การพัฒนาผู้เรียนให้เกิดความสมดุล ต้องคำนึงถึงหลักพัฒนาการทางสมองและพหุปัญญา หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงกำหนดให้ผู้เรียนเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ดังนี้

  1. ภาษาไทย
  2. คณิตศาสตร์
  3. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี**ชื่อเดิม วิทยาศาสตร์
  4. สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
  5. สุขศึกษาและพลศึกษา
  6. ศิลปะ
  7. การงานอาชีพ***ชื่อเดิม การงานอาชีพและเทคโนโลยี
  8. ภาษาต่างประเทศ

>> ตั้งแต่ปีการศึกษา 2563  ให้เปลี่ยนชื่อกลุ่มสาระการเรียนรู้ ดังนี้

 • กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี เป็น กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
 • กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เป็น กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

>> สำหรับที่เปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพซึ่งได้แยกเอาส่วนของเทคโนโลยีไปรวมกับกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อเป็นการลดความซ้ำซ้อนของเนื้อหาสาระ

 >> ในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ได้กำหนดมาตรฐานการเรียนรู้

    – เป็นเป้าหมายสำคัญของการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
    – มาตรฐานการเรียนรู้ระบุสิ่งที่ผู้เรียนพึงรู้ ปฏิบัติได้ มีคุณธรรมจริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์เมื่อจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
    – มาตรฐานการเรียนรู้เป็นกลไกสำคัญ ในการขับเคลื่อนพัฒนาการศึกษาทั้งระบบ
    – มาตรฐานการเรียนรู้จะสะท้อนให้ทราบว่าต้องการอะไร จะสอนอย่างไร และประเมินอย่างไร
    – มาตรฐานการเรียนรู้เป็นเครื่องมือในการตรวจสอบเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาโดยใช้ระบบการประเมินคุณภาพภายในและการประเมินคุณภาพภายนอก รวมถึงการทดสอบระดับชาติ ระบบการตรวจสอบเพื่อประกันคุณภาพดังกล่าวเป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยสะท้อนภาพการจัดการศึกษาว่าสามารถพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามที่มาตรฐานการเรียนรู้กำหนดเพียงใด

ชี้ประเด็นข้อสอบจริงครูผู้ช่วยกับ บ้านของครู MR.KRON

(ข้อสอบครู สพฐ 58)ข้อใดไม่ใช่กลุ่มสาระการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางฯ 51……ศิลปะและดนตรี

(ข้อสอบครู สพฐ. 57) สิ่งที่ผู้เรียนพึงรู้ ปฏิบัติได้………กรณีหากถามแบบนี้แล้วมีตัวเลือกที่เป็น ตัวชี้วัด กับ มาตรฐานการเรียนรู้ ให้ท่านตอบมาตรฐานการเรียนรู้เพราะเป็น ตัวที่ใหญ่กว่าและสำคัญกว่า

(ข้อสอบครู สพฐ. 57)หลักสูตรแกนกลางฯ 51 กำหนดผู้เรียนเรียนรู้ตามข้อใด………8 กลุ่มสาระการเรียนรู้

(ข้อสอบครูกทม. 59)ข้อใดเป็นตัวกำหนดทิศทางหรือเป้าหมายของการเรียน ให้ผู้เรียนรู้ว่าต้องการอะไร  จะสอนและประเมินอย่างไร  
   ก. ตัวชี้วัด                                
   ข. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
   ค. มาตรฐานการเรียนรู้**เฉลย          
   ง. สมรรถนะสำคัญ

(ข้อสอบครู สพฐ.2559) ข้อใดคือเป้าหมายของการพัฒนาผู้เรียน
   ก. ตัวชี้วัด                                   
   ข. มาตรฐานการเรียนรู้**เฉลย
   ค. สาระการเรียนรู้                             ง.คุณลักษณะอันพึงประสงค์

(ข้อสอบครูสพฐ.61) หลักการที่สำคัญที่สุดในการออกแบบการเรียนรู้ที่เน้นให้ผู้เรียนเป็นสำคัญคืออะไร  
    ก. จุดมุ่งหมายและหลักการของหลักสูตร
    ข. ตัวชี้วัด
    ค. คุณลักษณะอันพึงประสงค์
    ง. มาตรฐานการเรียนรู้***เฉลย

(ข้อสอบครูกทม. 61)ข้อใดเป้าหมายสำคัญของการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน มาตรฐานการเรียนรู้ระบุสิ่งที่ผู้เรียนพึงรู้  ปฏิบัติได้  มีคุณธรรมจริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์…………..มาตรฐานการเรียนรู้Facebook


Youtube

- Advertisement -