สมการและการแก้สมการ สำหรับการสอบรับราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย
สมการและการแก้สมการ สำหรับการสอบรับราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย
- Advertisement -

สมการ คือ การเท่ากัน ข้อสอบเรื่องนี้เป็นข้อสอบที่อยู่ในรูปโจทย์ปัญหา เช่น เรื่องการนับขาหมู ขาไก่ หรือโจทย์ใด ๆ ที่นำมาเขียนเป็นสมการได้ เราจะใช้สมการในการหาคำตอบ เราต้องตีโจทย์ และ มองเป็นประโยคสัญลักษณ์เพื่อหาคำตอบให้ได้

ทบทวนขั้นตอนการแก้สมการ

 1. เราต้องแยกข้าง ของตัวแปรและตัวเลขตัวที่ทราบค่าไว้ข้างหนึ่งและตัวที่ไม่ทราบค่าไว้อีกข้างหนึ่งของเครื่องหมายเท่ากับ
 2. ตัวเลขเมื่อย้ายข้าง จะกลับเครื่องหมาย เช่นจาก – เป็น +
ตัวอย่าง จงหาค่าของ A เมื่อ  A + 5 - 6 = 10 
  วิธีทำ        A + 5 – 6 = 10            ต้องย้าย +5 กับ -6 มาอีกฝั่ง
               A + 5 = 10 + 6          ย้าย -6 มาเป็น +6 
                 A  = 16 – 5          ย้าย +5 มาเป็น -5 
            จะได้   A  =  11

ตัวอย่าง จงหาค่าของ A เมื่อ  𝑨/𝟐 + 6 = 10 + 2    
   วิธีทำ          𝐴/2 + 6 = 10 + 2   
                   𝐴/2 = 12 - 6 
                   A = 6 x 2            ย้าย 2 ที่หารอยู่ มาคูณ 
           จะได้     A = 12
ตัวอย่าง นับไก่และหมูรวมกันได้ 20 ตัว หากนับขาไก่และขาหมูรวมกันได้ 56 ขา อยากทราบ 
      ว่ามีไก่กี่ตัวและมีหมูกี่ตัว
  วิธีทำ  กำหนด    A แทน จำนวนไก่
	          B แทน จำนวนหมู 
	นับไก่และหมูรวมกันได้ 20 ตัว  คือ     A + B = 20
                      ย้ายข้างใหม่    A = 20 – B    (ตามขั้นตอนการแก้สมการ) 
     นับขาไก่และขาหมู รวมกันได้ 56 ขา  คือ   2A + 4B = 56   (เอาจำนวนขา x จำนวนตัว)
     แทนค่า         2(20 – B) + 4B = 56             (แทน A ด้วย 20 – B)
                   40 – 2B + 4B = 56
                      40 + 2B = 56  
                          2B = 56 – 40   
                           B = 16/2 = 8 ตัว 
                               มีหมูจำนวน 8 ตัว และ ไก่ จำนวน 12 ตัว
- Advertisement -