พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก 2546
พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก 2546
- Advertisement -

จุดสำคัญในพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก 2546 ที่ออกข้อสอบเป็นประจำจะมีอยู่ไม่กี่จุดซึ้ง ทางบ้านของครูได้ทำการสรุปให้ท่าน

จุดเน้นที่ 1 ผู้รักษาการพระราชบัญญัติ

>>ผู้รักษาการพระราชบัญญัตินี้ ได้แก่

1. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

2. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

3. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

4. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม

5. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม(เพิ่มใหม่จากพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ 19) พ.ศ. 2562)

จุดเน้นที่ 2  นิยามศัพท์ที่ออกข้อสอบ

1. “เด็ก” หมายความว่า
– บุคคลซึ่งมีอายุต่ำกว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ แต่ไม่รวมถึงผู้ที่บรรลุนิติภาวะด้วยการสมรส

2. “สถานรับเลี้ยงเด็ก” หมายความว่า
– สถานที่รับเลี้ยงและพัฒนาเด็กที่มีอายุไม่เกินหกปีบริบูรณ์ และมีจำนวนตั้งแต่หกคนขึ้นไป ซึ่งเด็กไม่เกี่ยวข้องเป็นญาติกับเจ้าของหรือผู้ดำเนินการสถานรับเลี้ยงเด็กดังกล่าว ทั้งนี้ ไม่รวมถึงสถานพยาบาลหรือโรงเรียนทั้งของรัฐและเอกชน

3. “สถานสงเคราะห์” หมายความว่า
– สถานที่ให้การอุปการะเลี้ยงดูและพัฒนาเด็กที่จำต้องได้รับการสงเคราะห์ ซึ่งมีจำนวนตั้งแต่หกคนขึ้นไป

จุดเน้นที่ 3คณะกรรมการคุ้มครองเด็ก

1. คณะกรรมการคุ้มครองเด็กแห่งชาติ จำนวน 25 คน
– ประธานกรรมการ คือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

2. คณะกรรมการคุ้มครองเด็กกรุงเทพมหานคร
– ประธานกรรมการคือ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

3. คณะกรรมการคุ้มครองเด็กจังหวัด
– ประธานกรรมการ คือ ผู้ว่าราชการจังหวัด

จุดเน้นที่ 4 เด็กที่พึงได้รับการสงเคราะห์

>>เด็กที่พึงได้รับการสงเคราะห์ ได้แก่

 1) เด็กเร่ร่อน หรือเด็กกำพร้า

 2) เด็กที่ถูกทอดทิ้งหรือพลัดหลง ณ ที่ใดที่หนึ่ง

 3) เด็กที่ผู้ปกครองไม่สามารถอุปการะเลี้ยงดูได้ด้วยเหตุใดๆ

 4) เด็กที่ผู้ปกครองมีพฤติกรรมหรือประกอบอาชีพไม่เหมาะสม

 5) เด็กที่ได้รับการเลี้ยงดูโดยมิชอบ

 6) เด็กพิการ

 7) เด็กที่อยู่ในสภาพยากลำบาก

 8) เด็กที่อยู่ในสภาพที่จำต้องได้รับการสงเคราะห์ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

จุดเน้นที่ 5 การคุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก

>>เด็กที่พึงได้รับการคุ้มครองสวัสดิภาพ ได้แก่

(1) เด็กที่ถูกทารุณกรรม

(2) เด็กที่เสี่ยงต่อการกระทำผิด

(3) เด็กที่อยู่ในสภาพที่จำต้องได้รับการคุ้มครองสวัสดิภาพ

>>ที่เหลือเป็นเด็กที่พึงได้รับการสงเคราะห์


ใน 5 ประเด็นที่เราได้ทำการสรุปให้ท่านเป็นเนื้อหาในส่วนที่พบในข้อสอบจริงครูผู้ช่วยบ่อยครั้ง ซึ่งประเด็นอื่นๆนอกจากนี้ในตัวพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก 2546 ส่วนอื่นก็ไม่ควรละเลย ถ้าหากต้องการสอบได้อันดับที่ดีในการสอบครูผู้ช่วย

>>ช่องทางติดตามบ้านของครู

1. FacebooK บ้านของครู MR.KRON

2. Youtube บ้านของครู MR.KRON

3. Website www.mrkron.com

4. กลุ่ม Facebook ตีแตกข้อสอบครูผู้ช่วย MR.KRON

5. เว็บคอร์สเรียน/แบบฝึกต่างๆ  บ้านของครู.com

- Advertisement -