พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 2542 ชุดที่ 1

3317

ข้อสอบพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 2542

ข้อสอบที่จะให้ท่านได้ฝึกทำครั้งนี้เป็น รวมข้อสอบเกี่ยวกับ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม จำนวน 10 ข้อ ซึ่งมีการจับเวลาการทดสอบ

0%

สวัสดีสมาชิกบ้านของครู ข้อสอบนี้จำกัดเวลา

หมดเวลาแล้ว


แบบทดสอบวัดความรู้

1 / 10

ข้อใดไม่ใช่ความหมายของคำว่า “การศึกษา” ตาม พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542

2 / 10

ข้อใดกล่าวถึง หลักการจัดการศึกษาตาม พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ไม่ถูกต้อง

3 / 10

ข้อใดเป็นความหมายของ “ผู้สอน”

4 / 10

การการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา กำหนดให้ใครเป็นผู้ดำเนินการ

5 / 10

การจัดการศึกษาที่เนื้อหาและหลักสูตรต้องเหมาะสมกับสภาพปัญหาและความต้องการของบุคคลแต่ละกลุ่มเป็นการจัดการศึกษาในรูปแบบใด

6 / 10

ความมุ่งหมายของการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ คือข้อใด

7 / 10

ข้อใดคือความหมายของการศึกษาขั้นพื้นฐาน

8 / 10

บุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กร เอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการซึ่งสนับสนุนหรือจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน จะมีสิทธิได้รับสิทธิประโยชน์ใดตามที่กฎหมายกำหนด

9 / 10

ข้อใดไม่ใช่บุคลากรทางการศึกษา

10 / 10

Education for All เป็นหลักการจัดการศึกษา ตามข้อใด

Your score is

The average score is 61%

0%

ติดตามได้ที่ช่องทาง

เพิ่มเพื่อน

เพจ : บ้านของครูมีกลุ่มฟรีสำหรับแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 2 กลุ่ม คือ