พระบรมราโชบายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา รัชกาลที่ 10
พระบรมราโชบายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา รัชกาลที่ 10
- Advertisement -

>>พระบรมราโชบายด้านการศึกษา ในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชริาลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

>> คุณลักษณะคนไทยที่พึงประสงค์การศึกษาต้องสร้างให้คนไทยมีคุณสมบัติ ดังนี้

 1. มีทัศนคติที่ดีและถูกต้อง
 2.  มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงเข้มแข็ง มีระเบียบวินัย
 3. มีงานทำ มีอาชีพ
 4. เป็นพลเมืองดี

>> มหาวิทยาลัยราชภัฏ

ยกระดับมหาวิทยาลัยราชภัฏให้ทำงานให้เข้าเป้าในการยกระดับคุณภาพ การศึกษาและพัฒนาท้องถิ่นในท้องที่ตน

 • ต้องวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นด้วย
 • เมื่อตกลงกันแล้วให้นำยุทธศาสตร์ใหม่มาพัฒนาใช้ และให้ปรับให้ เหมาะสมตามสภาพและประเพณีท้องถิ่นด้วย

>> มหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แห่ง ทั่วประเทศ

 • ผลิตครูคุณภาพ การศึกษามีคุณภาพ พัฒนาท้องถิ่นอย่างมีคุณภาพ

>> พัฒนาระบบการศึกษา

 • พัฒนาคุณภาพครู (คุณภาพ)
 • พัฒนาโรงเรียน

>> องค์ประกอบการจัดการศึกษา

 • ครู   
 • โรงเรียน     
 • หลักสูตรการเรียนรู้
 • ระบบการประเมิน    
 •  ระบบ ICT
- Advertisement -