ข้อสอบ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 2542 ชุดที่ 4

6288

มาถึงข้อสอบชุดที่ 4 ในส่วนเรื่อง พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 2542 ข้อสอบนี้ เราได้จับเวลา เพื่อให้ท่านได้ฝึกทำข้อสอบแข่งกับเวลา

ข้อสอบครูผู้ช่วยในชุดนี้ มีจำนวน 10 ข้อ เวลา 10 นาที เริ่มทำข้อสอบได้เลย

ข้อสอบพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 2542

0%

สวัสดีสมาชิกบ้านของครู ข้อสอบนี้จำกัดเวลา

หมดเวลาแล้ว


พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 2542 ชุดที่ 4

แบบทดสอบวัดความรู้

1 / 10

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ให้มีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จำนวนเท่าใด

2 / 10

สำนักงานรองรับมาตรฐานและการประเมินคุณภาพการศึกษา(สมศ.) มีฐานะตามข้อใด

3 / 10

สถานศึกษาที่รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกรอบสอง ไม่ผ่านเกณฑ์ตามมาตรฐานและไม่ปรับปรุงแก้ไข ให้รายงานต่อใคร

4 / 10

ข้อใดไม่ใช่ กระบวนการเรียนรู้ที่มุ่งมุ่งปลูกฝังจิตสำนึกตามกฎหมายการศึกษาแห้งชาติ

5 / 10

หากผลการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษาไม่ได้มาตรฐานที่กำหนด ให้สมศ.จัดทำข้อเสนอแนะการปรับปรุงแก้ไขต่อหน่วยงานใด

6 / 10

ข้อใดเป็นความสำคัญของระบบประกันคุณภาพการศึกษา

7 / 10

ใครเป็นผู้จัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

8 / 10

ข้อใดไม่ใช่กรอบที่กฎหมายการศึกษาแห่งชาติให้สถานศึกษาใช้พิจารณาการประเมินผู้เรียน

9 / 10

การศึกษาที่เนื้อหาและหลักสูตรต้องเหมาะสมกับสภาพและปัญหาความต้องการของบุคคลแต่ละกลุ่ม

10 / 10

การจัดการศึกษาต้องจัดให้บุคคลมีสิทธิและโอกาส เสมอกันในการรับการศึกษาขั้นพื้นฐานไม่น้อยกว่าสิบสองปีที่รัฐจะต้องดำเนินการจัดให้อย่างไร

Your score is

The average score is 63%

0%

ได้ผลคะแนนอย่างไรอย่าลืมแวะไปแจ้งกันได้ที่เพจ บ้านของครู MR.KRON

เพิ่มเพื่อน

เพจ : บ้านของครูมีกลุ่มฟรีสำหรับแลกเปลี่ยนเรียนรู้  คือ