บิดาวงการศึกษา
- Advertisement -

สรุปนักจิตวิทยาทางการศึกษา และนักจิตวิทยาการแนะแนวที่สำคัญ และมีการออกข้อสอบครูผู้ช่วยบ่อยครั้งในสนามสอบต่างๆในการสอบข้าราชการครู

1.จอห์น ดิวอี้

  • ทฤษฎีที่เป็นที่ยอมรับของจอห์น ดิวอี้คือ “ทฤษฎีการเรียนรู้เชิงปฏิบัติ” (pragmatism) ซึ่งเป็นแนวคิดที่เน้นการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์และการแก้ปัญหาในชีวิตจริง
  • ทฤษฎีนี้จะกล่าวถึงความสำคัญของประสบการณ์และการแสวงหาความรู้ใหม่ๆ ผ่านการตั้งคำถาม แก้ปัญหา และการใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการแก้ไขสถานการณ์ต่างๆ
  • นอกจากนี้ เขายังมีทฤษฎีอื่นๆ เช่น “การเรียนรู้ผ่านการทำ” (learning by doing) ซึ่งเน้นการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติจริง และ “การเรียนรู้ตลอดชีวิต” (lifelong learning) ซึ่งเน้นความสำคัญของการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อพัฒนาตนเองในสังคมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

2. วุ้นท์(Wilhelm Wundt)

  • เป็นบิดาของจิตวิทยาการทดลอง (experimental psychology)
  • เขาได้เปิดแนวทางการวิจัยที่เน้นการใช้วิธีวิจัยทางการทดลองเพื่อศึกษาพฤติกรรมและกระบวนการทางจิตในสมองของมนุษย์
  • การทดลองของเขาเป็นที่รู้จักในหลายๆ ด้าน เช่น การวัดความเร็วในการตอบสนอง (reaction time) การศึกษาการจดจำ (memory) และการทำงานของสมอง (brain function) เป็นต้น
  • ผลงานของเขาได้เปลี่ยนแปลงทิศทางการศึกษาทางจิตวิทยาและได้ช่วยสร้างฐานข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการศึกษาทางจิตวิทยาต่อมา

3.ธอร์นไดค์(Thorndike)

ในทฤษฎีของธอร์นไดค์(Thorndike) มีกฎการเรียนรู้ 3 กฎที่เป็นที่ยอมรับด้วยกัน ได้แก่

1)กฎแห่งความพร้อม (Law of Readiness) ที่เน้นว่าการเรียนรู้จะเป็นไปได้ดีก็ต่อเมื่อผู้เรียนพร้อมที่จะเรียนรู้และอยู่ในสภาวะที่เหมาะสม

2)กฎแห่งการฝึกหัด (Law of Exercise) ที่เน้นว่าการฝึกฝนทำซ้ำๆ จะช่วยให้เกิดการจำได้ดี โดยการฝึกฝนนั้นจะต้องเหมาะสมกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายการเรียนรู้

3)กฎแห่งผลที่พึงพอใจ (Law of Effect) ที่เน้นว่าผลการเรียนรู้ที่เป็นไปตามที่คาดหวังจะช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนมีแรงจูงใจในการเรียนรู้มากขึ้น โดยผลลัพธ์ที่ดีจะทำให้ผู้เรียนต้องการเรียนรู้เรื่องต่อไป ในทางตรงกันข้ามผลการเรียนรู้ที่ไม่ดีก็จะทำให้ผู้เรียนไม่อยากเรียนรู้เรื่องนั้นต่อไป

ดังนั้น ทฤษฎีของธอร์นไดค์เน้นการเรียนรู้แบบลองผิดลองถูก และเน้นความสำคัญของการสร้างแรงจูงใจในการเรียนรู้ผ่านผลลัพธ์ที่เป็นไปตามที่คาดหวัง

4.ซิกมุนด์ ฟรอย (Sigmund Freud)

เขาเป็นบิดาแห่งทฤษฎีจิตวิเคราะห์ (Psychoanalysis) และเป็นผู้นำกลุ่มจิตวิเคราะห์อธิบายว่า พลังงานจิตทำหน้าที่ควบคุมพฤติกรรมของมนุษย์ มี 3 ลักษณะ
1) จิตสำนึก คือ ภาวะจิตที่รู้ตัวอยู่ตลอดเวลา
2) จิตไร้สำนึก คือ จิตที่ไม่อยู่ในภาวะที่รู้ตัว ระลึกถึงไม่ได้
3) จิตใต้สำนึกหรือจิตกึ่งรู้สำนึก คือ รู้ตัวตลอดเวลา แต่ไม่แสดงออกในขณะนั้น

=> ฟรอยด์มีความเชื่อว่า ลักษณะจิตใจของบุคคลสามารถแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ

  1. id คือ สันดานดิบแสดงออกโดยไม่สนใจเหตุผล คุณธรรม มุ่งแสวงหาความพอใจ
  2. Ego คือ การให้หลักเหตุผลตามความเป็นจริง ใช้ควบคุม id ได้ แต่ยังไม่ถึงขั้นดีที่สุด
  3. Super Ego คือ ตัวควบคุม id และ Ego คุณธรรมใจจิตใจสูงสุดที่พึงปรารถนา รู้ถูกผิด ดีชั่ว

5.เฟรดริค วิสเฮม เฟรอเบล (Friedrich Froebel)

เฟรดริค วิสเฮม เฟรอเบล ผู้นำการศึกษาอนุบาลที่ได้รับขนานนามว่าเป็น “บิดาการศึกษาปฐมวัย” ด้วยการพัฒนาโรงเรียนอนุบาลแห่งแรกขึ้นในประเทศเยอรมนีในปี ค.ศ. 1837 เป็นผู้ริเริ่มแนวคิดการจัดการศึกษาปฐมวัยให้เป็นไปอย่างมีรูปแบบ กำหนดให้มีการวางแผนการสอน มีหลักสูตรสำหรับการศึกษาปฐมวัย มีการฝึกหัดครู

รวมถึงการพัฒนาการสอนเด็กปฐมวัยด้วยการผลิตอุปกรณ์การสอน ที่เรียกว่า ชุดอุปกรณ์ และการจัดกิจกรรมสำหรับเด็กปฐมวัยที่เรียกว่า การงานอาชีพ

6.แฟรงค์ พาร์สันส์

แฟรงค์ พาร์สันส์เป็นศาสตราจารย์ชาวอเมริกัน นักปฏิรูปสังคม และปัญญาชนชาวอเมริกันได้รับการยกย่องอย่างกว้างขวางว่าเป็นบิดาของขบวนการแนะแนวอาชีพ

7.จอห์น บี วัตสัน (John B. Watson)

นักจิตวิทยาชาวอเมริกัน ได้นำเอาทฤษฎีของพาฟลอฟ มาเป็นหลักในการอธิบายผลงานของวัตสัน
ได้รับความนิยมจนได้รับการยกย่องว่าเป็น“บิดาของจิตวิทยาพฤติกรรมนิยม”ทฤษฎีของเขามีลักษณะในการอธิบายเรื่องการเกิดอารมณ์จากการวางเงื่อนไข(Conditioned emotion)

- Advertisement -