ทฤษฎีพหุปัญญา 8 ด้าน (Theory of Multiple Intelligences)

684

สรุปทฤษฎีพหุปัญญา 8 ด้าน ของการ์ดเนอร์ ซึ่งเป็นองค์ความรู้ในความถนัดของแต่ละบุคคลต่างกัน ทุกคนมีความฉลาดแต่อาจจะเหมือนกันในบางด้าน หรืออาจต่างไปก็ได้

ทฤษฎีพหุปัญญา 8 ด้าน
โฮเวิร์ด การ์ดเนอร์
(Howard Gardner)
เจ้าของทฤษฎีพหุปัญญา กล่าวสรุปได้ว่า  คนเราทุกคนล้วนมีความฉลาดของแต่ละคน แต่ละคนอาจฉลาดในด้านที่ไม่เหมือนกัน
   เด็กแต่ละคนมีวิธีการเรียนรู้ที่แตกต่างกัน เปรียบเหมือนสายรุ้งที่หลากสี บุคคลจึงมีหลากหลาย รสนิยม มีความแตกต่างของบุคลิกภาพ 

   ครู พ่อแม่และผู้ปกครอง ต้องสำเหนียกตระหนักและมองเห็นคุณค่าของความแตกต่างเพื่อการค้นหาให้พบว่า เด็กมีลักษณะการเรียนรู้หรือความสามารถที่จะเรียนรู้ในทางใด 
  
   เพื่อจะได้ดำเนินกิจกรรมการพัฒนาเด็กให้เต็มตามศักยภาพและได้ใช้ความสามารถได้สูงสุด
กลุ่มสรุปความรอบรู้ MR.KRON