นโยบายและจุดเน้นกระทรวงศึกษาธิการ
นโยบายและจุดเน้นกระทรวงศึกษาธิการ

ข้อสอบ นโยบายและจุดเน้นกระทรวงศึกษาธิการ และนโยายของรัฐบาล พลเอกประยุทธ์ จันโอชา ที่แถลงต่อคณะรัฐมนตรี สำหรับผู้เตรียมสอบรับราชการ

0%

สวัสดีสมาชิกบ้านของครู ข้อสอบนี้จำกัดเวลา

หมดเวลาแล้ว


นโยบายและจุดเน้นกระทรวงศึกษาธิการ ชุดที่ 1

แบบทดสอบวัดความรู้

1 / 10

นโยบายหลักของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ จันโอชา มีทั้งหมดกี่ด้าน

2 / 10

รักษาและป้องกันอธิปไตยและความมั่นคงภายในของประเทศเป็นนโยบายหลักด้านใดของของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ จันโอชา

3 / 10

มุ่งให้ครอบคลุมถึงการจัดการศึกษาเพื่อวุฒิ และการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่สามารถตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21

4 / 10

การบริหารราชการแผ่นดินในช่วง 4 ปีของรัฐบาลจะยึดหลักการ สําคัญสี่ประการข้อใดไม่ใช่

5 / 10

ข้อใดเป็นวิสัยทัศน์ในการขับเคลื่อนประเทศของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ จันโอชา ที่แถลงในสภา คือ

6 / 10

ข้อใดเป็นจุดเน้นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของกระทรวงศึกษาธิการ

7 / 10

ข้อใดเป็นนโยบายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของกระทรวงศึกษาธิการ

8 / 10

ข้อใดไม่ใช่นโยบายรัฐบาลด้านการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย

9 / 10

พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลและการมุ่งสู่การเป็นประเทศอัจฉริยเป็นนโยบายหลักด้านใดของของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ จันโอชา

10 / 10

พัฒนาแพลตฟอร์มการเรียนรู้ผ่านระบบดิจิทัล พร้อมทั้ง ส่งเสริมให้มีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศและการสร้างสรรค์ที่เหมาะสมมาใช้ในการเรียนการสอน ออนไลน์แบบเปิดที่หลากหลายเป็นนโยบายด้านใดของรัฐบาล

คะแนนของคุณคือ

ค่าเฉลี่ยคะแนนร้อยละ 61%

0%

ได้คะแนนอย่างไรในเรื่อง นโยบายและจุดเน้นกระทรวงศึกษาธิการ อย่าลืมแวะไปคอมเม้นเพื่อเป็นกำลังใจ เพื่อสร้าง ชุดต่อๆไปด้วยจ้า

เพิ่มเพื่อน