ข้อสอบการเปลี่ยนแปลงบริบทของโลก สังคม และแนวคิดของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
การเปลี่ยนแปลงบริบทของโลก สังคม และแนวคิดของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
0%

สวัสดีสมาชิกบ้านของครู ข้อสอบนี้จำกัดเวลา

หมดเวลาแล้ว


การเปลี่ยนแปลงบริบทของโลกสังคม ชุดที่ 1

แบบทดสอบวัดความรู้

1 / 10

ข้อใดเป็นระบบสารสนเทศที่ใช้ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงานของหน่วยงานผ่านแผนงาน โครงการ หรือการดำเนินการต่าง ๆ ในการขับเคลื่อนการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูป ประเทศ

2 / 10

เครื่องบิน AG-600 หรือเครื่องบินสะเทินน้ำสะเทินบกที่ใหญ่ที่สุดในโลก มีรหัสย่อว่าอย่างไร

3 / 10

ครูจัดการเรียนการสอนโดยใช้ Chat facebook line เป็นการสอนแบบใด

4 / 10

สพฐ. จัดการประกวดออกแบบมาสคอต “น้อง Coding” ภายใต้โครงการพัฒนาสื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ ในการพัฒนาการคิดใครเป็นผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศ

5 / 10

ข้อใดไม่ใช่องค์ประกอบสำคัญใน“ระบบการศึกษายกกำลังสอง (Thailand Education Eco-System)”ของกระทรวงศึกษาธิการ

6 / 10

ดาวเทียมดวงแรกของ กองทัพอากาศไทย ดาวเทียมเพื่อความมั่นคง มีชื่อว่าอย่างไร

7 / 10

ใครไม่ได้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในปัจจุบัน

8 / 10

ข้อใดคือแพลตฟอร์มด้านการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศ ของกระทรวงศึกษาธิการ

9 / 10

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กสทช. มีมติเห็นชอบให้กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ทดลองส่งสัญญาณโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลเพื่อการศึกษา จำนวนกี่ช่อง

10 / 10

Deep แพลตฟอร์มด้านการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศ ประกอบไปด้วยกี่แพลตฟอร์ม

Your score is

The average score is 54%

0%

เพิ่มเพื่อน