ชุดที่ 1การวัดประเมินผลการเรียนรู้ และการวิจัยเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียน
ชุดที่ 1การวัดประเมินผลการเรียนรู้ และการวิจัยเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียน
0%

สวัสดีสมาชิกบ้านของครู ข้อสอบนี้จำกัดเวลา

หมดเวลาแล้ว


ชุดที่ 1การวัดประเมินผลการเรียนรู้

และการวิจัยเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียน

แบบทดสอบวัดความรู้

1 / 10

ข้อใดเป็นประโยชน์ของการวิจัย

2 / 10

การทำวิจัยมีลำดับขั้นตอนตามข้อใด

3 / 10

ที่มาของปัญหาของการวิจัยได้จากแหล่งใดบ้าง

4 / 10

ค่าฐานนิยมของ 7, 5,  6 ,4, 4, 6, 5,5  คือข้อใด

5 / 10

ค่าพิสัยของ 7 , 6,  5,  25,  30,   คือข้อใด

6 / 10

Authentic Assessment หมายถึงข้อใด

7 / 10

ข้อไม่ใช่กระบวนการในการวัดผล

8 / 10

หัวข้อวิจัยควรมีลักษณะอย่างไร

9 / 10

ข้อใดไม่ใช่ความมุ่งหมายในการวัดผลการศึกษา

10 / 10

การเขียนเค้าโครงวิจัย เปรียบได้กับข้อใด

Your score is

The average score is 65%

0%

เพิ่มเพื่อน