ครูผู้ช่วย 2563 หลักเกณฑ์ในการสอบ
ครูผู้ช่วย 2563
- Advertisement -

ในปี 2563 ซึ่งหลังจากผ่านพ้นช่วงวิกฤตโรคระบาดไปแล้วหลายคนกังวลในว่าจะมีการจัดสอบรับราชการครู ในตำแหน่งครูผู้ช่วยหรือไม่ และเกณฑ์การสอบครูผู้ช่วยใรปี 2563 เป็นอย่างไร ทางผู้ใหญ่ในกระทรวงศึกษาธิการได้แถลงข่าวเกี่ยวกับ “การสรรหาข้าราชการสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)” ในปี 2563 ซึ่งผมขอให้ความสนใจในส่วนของครูผู้ช่วย และหลักเกณฑ์การสอบของครูผู้ช่วยมากที่สุด

ครูผู้ช่วย 2563 มีตำแหน่งบรรจุเยอะไหม ?

ท่านเลขาธิการ กพฐ. ให้ข้อมูลตำแหน่งว่างสำหรับครูผู้ช่วยดังนี้

ครูผู้ช่วยรอบทั่วไป ซึ่งมีตำแหน่งว่างในขณะนี้ 10,438 อัตรา และในปีต่อไปจะมีตำแหน่งว่างเพิ่มอีก 11,198 คน หากใครที่สอบขึ้นบัญชีได้ในปีนี้จะถือว่าโชคดีมาก เพราะภายใน 2 ปีนี้ จะมีครูเข้าสู่ตำแหน่งใหม่เพิ่มจำนวน 21,636 คน

หลักเกณฑ์และวิธีการสอบครูผู้ช่วย 2563 จะเป็นอย่างไร

แนวการสอบภาค ก ของการสอบครูผู้ช่วย 2563

เลขาธิการ ก.ค.ศ. กล่าวว่า หลักเกณฑ์และวิธีการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วยปี 2563 จะมีการปรับปรุงข้อสอบในส่วนของภาค ก ให้มีเนื้อหาข้อสอบเหมือนกับข้อสอบของทาง สำนักงาน ก.พ. โดยในปี 2564 มอบให้สำนักงาน ก.พ. ดำเนินการจัดสอบครับ

หากเป็นอย่างนั้นจริง วิชาที่ใช้สอบ ภาค ก จะค่อนข้างสับสนในแง่ของผู้อ่าน เหตุผลก็เพราะ กฎหมายที่ทาง ก.พ. ใช้สอบในส่วนของการเป็นข้าราชการที่ดี

ในบางกฎหมายยังเป็นกฎหมายที่มีผลโดยตรงกับข้าราชการ ก.พ. ซึ่งไม่ได้มีผลบังคับใช้กับข้าราชการครู และคำถามคือ เราต้องรู้ด้วยหรือ พวกกฎหมาย ก.พ.

หากเป็นกฎหมายที่ใช้กับข้าราชการทั่วไป อย่างเช่น พ.ร.ฎ.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 นี้ยังมีผลกับข้าราชการครูอยู่เป็นต้น

ถ้าใช้เกณฑ์ตาม ก.พ. ข้อสอบครูผู้ช่วย 2563 เกี่ยวกับอะไร

วิชาที่ 1 ความสามารถในการวิเคราะห์

  • การคิดวิเคราะห์เชิงภาษา

  • การคิดวิเคราะห์เชิงนามธรรม

  • การคิดวิเคราะห์เชิงตัวเลข

วิชาที่ 2 วิชาภาษาอังกฤษ

วิชาที่ 3 ความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี

  1. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน

  2. พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง

  3. พ.ร.ฎ.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 (ฉบับเดิม)

  4. พ.ร.ฎ.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ฉบับที่ 2 พ.ศ.2562 (ฉบับอัปเดต)

  5. พ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539

  6. พ.ร.บ.มาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562

  7. ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน

  8. ข้อบังคับ ก.พ. ว่าด้วยจรรยาบรรณข้าราชการพลเรือน

แนวการสอบภาค ข ของการสอบครูผู้ช่วย 2563

ในส่วนภาค ข จะมีการสอบวิชาเอกและวิชาจริยธรรมความเป็นครูตามหลักสูตรของคุรุสภา

ข้อสอบทั้งสองภาคนี้ สพฐ.จะเป็นผู้ออกข้อสอบเอง โดยมี กศจ.เป็นผู้จัดสอบ

ทางบ้านของครู เชื่อว่า สิ่งที่หลายคนได้อ่านมาไม่สูญเปล่า เขาจะย้ายจาก ภาค ก พวก กฎหมายการศึกษา คุณธรรมจริยธรรม และอื่นๆ มาไว้ใน ภาค ข ซึ่งใครเตรียมพร้อมดี ยังไงก็สอบได้

หลังจากนั้นค่อยมาเก็บวิชาที่เพิ่มเข้ามาใหม่ แต่ถ้าใครยังไม่เริ่ม คุณอาจจะประมาทเกินไปแล้ว เริ่มวันนี้เลยอ่านเยอะๆครับ

แนวการสอบภาค ค ของการสอบครูผู้ช่วย 2563

ภาค ค ใช้เวลาสอบคนละ 40-45 นาที ทำ 3 กิจกรรม คือ

1.สอบสัมภาษณ์

2. ตรวจประเมินแฟ้มสะสมผลงาน

3. ประเมินสาธิตการสอน โดยจะมีการบันทึกวีดิทัศน์ไว้ด้วย เพื่อป้องกันการร้องเรียนที่จะเกิดขึ้นสามารถตรวจสอบได้

ใครเป็นผู้ออกข้อสอบครูผู้ช่วย 2563

สอบครูผู้ช่วย ปีนี้ ภาค ก และ ข ออกข้อสอบโดย สพฐ. ก่อนปีถัดไปค่อยเป็นทาง ก.พ.

การสอบครูผู้ช่วย 2563 ใน ภาค ค ผู้จัดสอบ คือ กศจ. ซึ่ง กศจ. ทำหน้าที่กำหนดวัน เวลา และจัดสอบ

เกณฑ์การขึ้นบัญชีสำหรับการสอบครูผู้ช่วย 2563 เป็นอย่างไร

คะแนนการสอบของแต่ละภาค จะต้องไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 60

การขึ้นบัญชีตำแหน่งครูผู้ช่วย 2563 จะเป็นอย่างไร

การขึ้นบัญชีของการสอบครูผู้ช่วย คือให้ผู้ผ่านการประเมินภาค ก และ ข เป็นบัญชีผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน ภาค ค เป็นระยะเวลา 2 ปี

วันจัดสอบครูผู้ช่วย 2563 คือช่วงไหน

เลขาธิการ กพฐ. กล่าวว่า สอบวันที่ 29-30 สิงหาคม 2563 ครับ

อ้างอิงจาก

ข่าวศึกษาธิการ 360
สำนักงาน ก.พ.
สอบ ก.พ.ง่ายๆ by GoodBrain
ข่าวมติชนออนไลน์

เพิ่มเพื่อน

เพจ : บ้านของครูมีกลุ่มฟรีสำหรับแลกเปลี่ยนเรียนรู้  คือ

ข้อสอบครูผู้ช่วย กฎหมายการศึกษา​ ชุดที่​ 1-4
ชุดที่​ 1​ ข้อสอบกฎหมายการศึกษา
ชุดที่​ 2​ ข้อสอบกฎหมายการศึกษา
ชุดที่​ 3​ ข้อสอบกฎหมายการศึกษา
ชุดที่​ 4​ ข้อสอบกฎหมายการศึกษา​
 
ข้อสอบ​ครูผู้ช่วย อุดมการณ์ครูและมาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา
ชุดที่​ 1​ อุดมการณ์ครูและวิชาชีพ
ชุดที่​ 2​ อุดมการณ์ครูและวิชาชีพ
ชุดที่​ 3​ อุดมการณ์ครูและวิชาชีพ
- Advertisement -