ข้อสอบจิตวิทยาการศึกษา ข้อสอบครูผู้ช่วย บ้านของครู ครูผู้ช่วย วิชาการศึกษา
ข้อสอบจิตวิทยาการศึกษา ข้อสอบครูผู้ช่วย บ้านของครู ครูผู้ช่วย วิชาการศึกษา
- Advertisement -

จงเลือกคำตอบที่ถูกต้อง

1.การปรึกษาเรื่องน้ำหนักที่เพิ่มขึ้นของนักเรียนเป็นขอบข่ายของการแนะแนวใด
ก. การแนะแนวการศึกษา
ข. การแนะแนวอาชีพ
ค. การแนะแนวส่วนตัวและสังคม
ง. ถูกทุกข้อ2.ข้อใดเป็นขอบข่ายการให้คำปรึกษาด้านอาชีพ
ก. สุนีย์ ปรึกษาครูเรื่องต้องการทำงานพาร์ทไทม์ที่เซเว่น
ข. สมหญิง ปรึกษาครูเรื่องผู้ปกครองกำลังตกงาน
ค. สมใจ ปรึกษาครูในเรื่องความเครียดในการเรียนฟิสิกส์
ง. สมจิตร ปรึกษาครูในเรื่องการเรียนครูที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นหรือควรเรียนแพทย์ดี


3.ข้อใดเป็นขอบข่ายการให้คำปรึกษาด้านการศึกษา
ก. สุนีย์ ปรึกษาครูเรื่องต้องการทำงานพาร์ทไทม์ที่เซเว่น
ข. สมหญิง ปรึกษาครูเรื่องผู้ปกครองกำลังตกงาน
ค. สมใจ ปรึกษาครูในเรื่องความเครียดในการเรียนฟิสิกส์
ง. สมจิตร ปรึกษาครูในเรื่องการเรียนครูที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นหรือควรเรียนแพทย์ดี


4. การที่ครูให้คำปรึกษาผู้เรียนท่านคิดว่าควรใช้คำถามประเภทใด
ก. ใช้คำถามในลักษณะปลายปิด
ข. ใช้คำถามในลักษณะปลายเปิด
ค. ใช้คำถามที่มีตัวเลือกตอบ
ง. ควรถามให้น้อยเพื่อให้นักเรียนฟังประสบการณ์จากครูเป็นหลัก


5.ข้อใดคือพฤติกรรมภายใน
ก. ความดันโลหิต
ข. คลื่นหัวใจ
ค. การคิด
ง. การนั่ง


6.พฤติกรรมแบบโมลาร์ (Molar)คือข้อใด
ก. การเดิน
ข. ความดันโลหิต
ค. การทำงานของชีพจร
ง. จินตนาการ


7.พฤติกรรมโมเลคิวลาร์ (Molecular)เป็นอย่างไร
ก. การหัวเราะ
ข. การเดิน
ค. การทำงานของชีพจร
ง. การจินตนาการ


8.การที่เด็กเติบโตขึ้นและทำอะไรได้มากขึ้นมีสาเหตุมาจากข้อใด
ก. พันธุกรรม
ข. ความเจริญเติบโต
ค. วุฒิภาวะ และการเรียนรู้
ง. วิวัฒนาการ


9.ข้อใดกล่าวถูกเกี่ยวกับการพัฒนาการ
ก. เกิดขึ้นในลักษณะที่ต่อเนื่อง
ข. เป็นไปตามแบบฉบับของตัวเอง
ค. เกิดในอัตราที่ไม่เท่ากัน แต่เกิดเป็นทิศทางเฉพาะ
ง. ถูกทุกข้อ


10.นักเรียนคนใดถือเป็นผู้ที่มีพัฒนาการด้านสติปัญญามากที่สุด
ก. ศศินาเห็นเพื่อนในกลุ่มต่อในสายศิลป์ทั้งหมด แต่ตนเลือกเรียนสายวิทย์ในระดับ ม.ปลาย เนื่องจากต้องการเป็นพยาบาล
ข. จิตรกวี มีโอกาสอยู่กับเพื่อนหญิงสองต่อสองเขาหักห้ามใจในเรื่องการมีเพศสัมพันธ์ได้
ค. สุรชัย พึ่งย้ายห้องเรียนใหม่แต่สามารถปรับตัวเข้ากับเพื่อนได้ทันที
ง. ในตอนเข้าเรียนวันแรกในระดับ ม.1 นที มีความสูงเพียง158 เซนติเมตรแต่เมื่อเรียนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานเขามีความสูงถึง 175 เซนติเมตร


เฉลยข้อสอบ ข้อสอบ จิตวิทยาพัฒนาการ จิตวิทยาการศึกษาฯ

1.ค. การแนะแนวส่วนตัวและสังคม

2. ก. สุนีย์ ปรึกษาครูเรื่องต้องการทำงานพาร์ทไทม์ที่เซเว่น

3.ง. สมจิตร ปรึกษาครูในเรื่องการเรียนครูที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นหรือควรเรียนแพทย์ดี

4.ข. ใช้คำถามในลักษณะปลายเปิด

5.ค. การคิด

6.ก. การเดิน

7.ง. การจินตนาการ

8.ค. วุฒิภาวะ และการเรียนรู้

9.ง. ถูกทุกข้อ

10.ก. ศศินาเห็นเพื่อนในกลุ่มต่อในสายศิลป์ทั้งหมด แต่ตนเลือกเรียนสายวิทย์ในระดับ ม.ปลาย เนื่องจากต้องการเป็นพยาบาล

Thumbnail Seller Link
ท้าชน 4 วิชาการศึกษา สำหรับครูผู้ช่วย เรื่อง มาตรฐานความรู้ทั่วไปในการจัดการเรียนการสอน
บ้านของครู MR.KRON
www.mebmarket.com
หนังสือวิชาการศึกษาสำหรับครูผู้ช่วย เล่มนี้เป็นเนื้อหาและข้อสอบในส่วนของภาค ข เรื่อง มาตรฐานความรู้ทั่วไปในการจัดการเรียนการสอน ได้รวบรวมความรู้ พร้อม…
Get it now
- Advertisement -